KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Wyłączenie dopuszczalności outsourcingu zarządzania portfelami istotnej grupy funduszy

UKNF postuluje istotne ograniczenie kręgu podmiotów do zlecenia zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych.

6 października 2021

W ramach prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów, w dniu 27 września 2021 r. UKNF wystosował do projektodawcy pismo zawierające dodatkowe uwagi do projektu zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Proponowane zmiany mają kluczowe znaczenie dla możliwości zlecania zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych podmiotom zewnętrznym. UKNF wychodzi bowiem z propozycją istotnego ograniczenia kręgu podmiotów, którym towarzystwa mogą powierzyć zarządzanie portfelami inwestycyjnymi lub aktywami funduszy inwestycyjnych.

Urząd Komisji proponuje w szczególności zmianę art. 46 Ustawy polegającą na uchyleniu ust. 2, 2a i 3a oraz art. 192. Jest to zmiana kluczowa uniemożliwiająca w praktyce – w przypadku jej wprowadzenia – zlecenie zarządzania aktywami:

 • Funduszom lokującym w nieruchomości (brak możliwości zlecania zarządzania podmiotom wyspecjalizowanym, o których mowa w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami),
 • Funduszom aktywów niepublicznych (brak możliwości zlecenia zarządzania do podmiotów wyspecjalizowanych innych niż domy maklerskie na dotychczasowej zasadzie zgody KNF)
 • Funduszom sekurytyzacyjnym (brak możliwości zlecenia zarządzania wierzytelnościami sekurytyzowanymi tzw. serwiserom – czyli podmiotom działającym na zasadzie osobnego zezwolenia KNF udzielanego na gruncie art. 192 Ustawy).

W istocie możliwość zlecania zarządzania aktywami funduszu inwestycyjnego zostać ma ograniczona w istocie tylko do podmiotów wskazanych w art. 46 ust. 1 Ustawy (w treści po zmianach), tj. ogólnie rzecz ujmując podmiotów prowadzących działalność maklerską – i tylko w zakresie mieszczącym się w tej działalności.

Następstwem propozycji w/w zmian, ma być również nowelizacja polegająca na uchyleniu w całości art. 192 i 192a Ustawy, co doprowadzi do całkowitego wyeliminowania działalności podmiotów zarządzających wierzytelnościami sekurytyzowanymi za zezwoleniem. Wedle założeń UKNF, zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (art. 192 Ustawy) oraz zgody na zarządzanie aktywami fundusze aktywów niepublicznych (art. 46 ust. 3a) wygasnąć mają po zakończeniu okresu przejściowego, tj. po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. zmian do Ustawy.

Propozycja zmian jest dla rynku bardzo dużym zaskoczeniem – Kancelarii nie są znane jakiekolwiek konsultacje tej propozycji prowadzone dotychczas przez Urząd z przedstawicielami lub reprezentantami rynku. Przedstawione uzasadnienie odwołujące się w szczególności do znanych medialnych przypadków nadużyć dokonywanych przez firmy zarządzające aktywami wydaje się bardzo ogólnikowe wobec skutków proponowanej zmiany. Swoją propozycję Urząd uzasadnia dążeniem do zwiększenia poziomu ochrony inwestorów. W ocenie UKNF dotychczasowe podejście polskiego ustawodawcy, pozostawiające towarzystwom pewien zakres swobody przy powierzaniu innym podmiotom czynności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych, jest podejściem bardzo liberalnym. Wskazuje się w tym kontekście nazwy podmiotów, które utraciły zezwolenie na prowadzenie działalności, jako przykłady w których zmaterializowało się ryzyko outsourcingu w zakresie powierzenia zarządzania portfelem.

Kierunek propozycji ustawodawczych UKNF zmierzający do zastąpienia działań nadzorczych zmniejszeniem kręgu podmiotów, które mogą uczestniczyć w zarządzaniu aktywami wydaje się bardzo dyskusyjny. UKNF zdaje się w szczególności nie zauważać, że wskazane w treści uzasadnienia podmioty, które według retoryki uzasadnienia stały się przyczynkiem do wprowadzenia proponowanych zmian, były instytucjami posiadającymi odpowiednie zezwolenia Komisji, znajdującymi się pod jej nadzorem.

Zmiana w proponowanym kształcie miałaby wejść po upływie 18 miesięcznego vacatio legis, będącego zarazem okresem na dostosowanie działalności towarzystw do zaproponowanych rozwiązań zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym.

W dniach 7 i 8 października 2021 r. odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca m.in. projektu Ustawy, w tym komentowanych wyżej propozycji UKNF. W spotkaniu uczestniczyć będzie również Zespół KRW Legal. Intencją Kancelarii jest odniesienie się do nieproporcjonalnych w naszej ocenie rozwiązań zgłoszonych przez Urząd.

Kancelaria jest zaangażowana w rozwój rynku kapitałowego w Polsce, w tym bierze czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących funkcjonowania tego rynku. Nasza oferta obejmuje pomoc m.in. w takich działaniach jak obsługa inwestycji kapitałowych, sekurytyzacjaMiFID II (w tym zachęty), obsługa funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji finansowych.

Więcej informacji na temat oferty Kancelarii można znaleźć pod linkiem. Zapraszamy również do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940. 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn