KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Ochrona sygnalistów

Kancelaria Prawna świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie realizacji obowiązków związanych z ochroną sygnalistów.

Whistleblowing, czyli system zgłaszania nieprawidłowości, polegający na ujawnianiu nielegalnych, niewłaściwych, niebezpiecznych lub nieetycznych działań, do których dochodzi w miejscu pracy stanowi istotny element kultury organizacyjnej. Skuteczny system whistleblowing zapewnia nie tylko ochronę przed działaniami odwetowymi sygnalistom, czyli osobom dokonującym zgłoszeń informacji o naruszeniach, ale także pozwala przedsiębiorcom zapobiegać i przeciwdziałać nieprawidłowościom w miejscu pracy, a w konsekwencji może przyczynić się do wzmocnienia skuteczności zarządzania ryzykiem biznesowym.

Kim jest sygnalista?

Osoby pracujące w ramach danej organizacji lub utrzymujące z nią kontakt, często jako pierwsze pozyskują wiedzę o nieprawidłowościach i naruszeniach prawa. Dokonywane przez nich zgłoszenia pozwalają na podjęcie korzystnych działań w celu poprawy funkcjonowania organizacji. Niejednokrotnie jednak, w obawie przed działaniami odwetowymi, potencjalni sygnaliści rezygnują z dokonywania zgłoszeń, dlatego też konieczne jest ustanowienie rozwiązań takich jak  ochrona prawna sygnalistów, chroniąca takie osoby już na oziomie organizacji.

Dlaczego warto chronić sygnalistów?

Przedsiębiorstwa mogą odnieść liczne korzyści z implementacji efektywnych mechanizmów zgłaszania naruszeń. Skuteczne kanały zgłoszeń wewnętrznych pozwalają bowiem na wczesne wykrycie nieprawidłowości, podjęcie odpowiednich działań naprawczych, a w konsekwencji na ograniczenie strat finansowych oraz ryzyk operacyjnych i reputacyjnych. Ochrona sygnalistów zatem to nie tylko obowiązek prawny ciążący na wielu podmiotach, ale także istotne źródło informacji dla osób zarządzających o skuteczności procedur funkcjonujących w ich organizacji.

Wprowadzenie bezpiecznych procedur whistleblowingowych sprzyja również kreowaniu kultury odpowiedzialności w organizacji. Transparentne zasady przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych przyczyniają się do podniesienia świadomości pracowników oraz tworzenia środowiska, w którym wysokie standardy etyczne są promowane i doceniane. Niewątpliwe działania takie jak ochrona prawna sygnalistów pozwalają budować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako organizacji odpowiedzialnej i godnej zaufania.

Ochrona sygnalistów - dyrektywa

Obowiązujące przepisy prawa od dłuższego czasu nakładają na podmioty z rynku finansowego obowiązek posiadania procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa. Obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur dokonywania zgłoszeń i ochrony sygnalistów przez szerokie grono pracodawców, wynika zaś z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów).

Katalog osób, które mają zostać objęte ochroną na podstawie dyrektywy o ochronie sygnalistów jest otwarty - niemal każdy, kto uzyskał informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, może być sygnalistą – pracownicy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, akcjonariusze lub wspólnicy oraz osoby będące członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, wolontariusze i stażyści, a także osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia w zakresie ochrony sygnalistów?

Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi z zakresu ochrony sygnalistów, które obejmują szkolenia w zakresie ochrony sygnalistów, doradztwo w zakresie przygotowania regulacji wewnętrznych do wymogów dyrektywy o ochronie sygnalistów, a także wsparcie w zakresie funkcjonowania procedur zgłaszania naruszeń prawa.

W ramach oferowanych przez nas usług przygotowujemy oraz wspieramy we wdrożeniu procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Wspieramy w przygotowaniu oraz doradzamy w prowadzeniu rejestru wpływających zgłoszeń.

Szkolenie ochrona sygnalistów - skorzystaj z naszej oferty

Prawnicy Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy prowadzą szkolenia wewnętrzne z zakresu funkcjonowania polityki zgłaszania naruszeń, skierowane zarówno do osób zaangażowanych w proces przyjmowania zgłoszeń, jak i pracowników - w zakresie procedur dokonywania zgłoszeń zewnętrznych i przysługujących im praw.

Doradzamy w zakresie prawa pracy, w związku z konsekwencjami zgłoszeń. Nasi eksperci z dziedziny prawa pracy dostarczają kompleksowego wsparcia w zakresie stosunków prawa pracy, w tym z zakresu działań następczych podejmowanych w związku z dokonaniem przez pracownika zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji.

Zespół KRWLEGAL doradza również w zakresie ochrony danych osobowych w związku z dokonanymi zgłoszeniami.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn