KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Krzysztof Rożko

 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Dowiedz się więcej
 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Krzysztof Rożko z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich obowiązków, Krzysztof Rożko pełnił nadzór i koordynował pracę zespołu prawników kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz obsługę inwestycji typu private equity.

Wcześniej, przez ponad 6 lat, Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie m.in. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucjom państwowym i prywatnym w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich nowelizacji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających narodowym funduszem inwestycyjnym.

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, obroniwszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym Dr M. Modrzejewskiej, "Charakter prawny i specyfika funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako organu funduszu inwestycyjnego".

Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności, w tym m. in. publikacji ABC Inwestowania w fundusze inwestycyjne. Jego publikacje ukazywały się w czołowych czasopismach i gazetach, w tym m.in. "Gazeta Giełdy Parkiet" i "Gazeta Prawna".

Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Krzysztof Rożko prowadził szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa rynku kapitałowego.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • adwokat
 • wspólnik
 • języki: angielski, hiszpański
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego. Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych.

Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, niezbędnych do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji. Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca. Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • adwokat
 • wspólnik
 • języki: angielski, hiszpański
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego. Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych.

Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, niezbędnych do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji. Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca. Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • prawnik
 • counsel
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy zarówno w bieżącej obsłudze podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w tym funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz zarządzających nimi towarzystw, podmiotów uczestniczących w dystrybucji jednostek uczestnictwa, czy specjalizujących się w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, jak również w postępowaniach licencyjnych (w tym związanych z uzyskaniem zezwolenia KNF na podjęcie działalności przez podmiot nadzorowany) i nadzorczych dotyczących ich działalności. Współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w obsłudze działalności wspomnianych instytucji, m.in. w związku z przygotowaniem ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (bank depozytariusz, firmy inwestycyjne, agenci transferowi, KDPW, GPW). Istotny obszar jego specjalizacji stanowi problematyka produktów emerytalnych (w tym: IKE, IKZE, PPE oraz PPK), jak również zagadnienia związane z problematyką MiFID II, AML oraz ochroną danych osobowych. Uczestniczył w projektach o charakterze doradczym, jak również związanych z utworzeniem PPE lub rejestracją zmian dotyczących tych programów, obejmujących m.in. PPE prowadzone przez pracodawców należących do polskich i zagranicznych grup kapitałowych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadził badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

Reprezentował Kancelarię w trakcie koordynowanych przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych oraz oferowanych przez te podmioty produktów i usług (związanych m.in. z implementacją MiFID II), w tym w procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest również autorem publikacji dotyczących problematyki MiFID II i pracowniczych planów kapitałowych oraz prelegentem adresowanych do instytucji finansowych szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu AML, ochrony informacji poufnych czy PPK.

 • prawnik
 • counsel
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy zarówno w bieżącej obsłudze podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w tym funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz zarządzających nimi towarzystw, podmiotów uczestniczących w dystrybucji jednostek uczestnictwa, czy specjalizujących się w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, jak również w postępowaniach licencyjnych (w tym związanych z uzyskaniem zezwolenia KNF na podjęcie działalności przez podmiot nadzorowany) i nadzorczych dotyczących ich działalności. Współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w obsłudze działalności wspomnianych instytucji, m.in. w związku z przygotowaniem ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (bank depozytariusz, firmy inwestycyjne, agenci transferowi, KDPW, GPW). Istotny obszar jego specjalizacji stanowi problematyka produktów emerytalnych (w tym: IKE, IKZE, PPE oraz PPK), jak również zagadnienia związane z problematyką MiFID II, AML oraz ochroną danych osobowych. Uczestniczył w projektach o charakterze doradczym, jak również związanych z utworzeniem PPE lub rejestracją zmian dotyczących tych programów, obejmujących m.in. PPE prowadzone przez pracodawców należących do polskich i zagranicznych grup kapitałowych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadził badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

Reprezentował Kancelarię w trakcie koordynowanych przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych oraz oferowanych przez te podmioty produktów i usług (związanych m.in. z implementacją MiFID II), w tym w procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest również autorem publikacji dotyczących problematyki MiFID II i pracowniczych planów kapitałowych oraz prelegentem adresowanych do instytucji finansowych szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu AML, ochrony informacji poufnych czy PPK.

 • adwokat
 • counsel
 • doktor nauk prawnych
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego
 • język: angielski
 • adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Łukasz Stępkowski jest adwokatem specjalizującym się w prawie Unii Europejskiej dotyczącym przedsiębiorstw, w szczególności prawie pomocy państwa („pomoc publiczna”), prawie konkurencji, oraz finansowaniu przedsiębiorstw z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i instrumentów finansowych w ramach polityki spójności UE.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako adwokat i niezależny ekspert, doradzając podmiotom udzielającym pomocy państwa oraz ich kadrze zarządzającej, w tym instytucjom zarządzającym regionalnych programów operacyjnych oraz regionalnym funduszom rozwoju. Ekspert z zakresu pomocy publicznej powoływany w ramach regionalnych programów operacyjnych i ustawy wdrożeniowej. Autor opinii prawnych i dokumentów źródłowych w przedmiocie środków pomocy państwa, środków pomocy de minimis, albo dla wsparcia rynkowego, w tym w kontekście środków finansowania ryzyka, pomocy na UOIG, a także środków zwróconych z perspektyw finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020.

Od 2019 roku posiada uprawnienia do reprezentacji skarżących przed TSUE – zarówno przed Sądem, jak i TS. Reprezentuje również skarżące strony przed ETPCz w Strasburgu.

Łukasz Stępkowski w 2019 roku obronił pracę doktorską „Uprawnienia procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego pomocy państwa”, której promotorem był Prof. Krzysztof Wójtowicz (UWr), a osobami recenzentów Prof. Nina Półtorak (UJ, Sędzia Sądu UE) oraz Prof. Robert Grzeszczak (UW). Obecnie naukowo pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego WPiA UO (ORCiD 0000-0001-5324-4218).

Łukasz Stępkowski jest również tłumaczem przysięgłym języka angielskiego (TP/32/17). W tym zakresie specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych, w tym sądowych, a także gospodarczych (np. z zakresu prawa spółek) oraz akademickich (artykuły naukowe, monografie, autoreferaty habilitacyjne).

 • adwokat
 • counsel
 • doktor nauk prawnych
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego
 • język: angielski
 • adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Łukasz Stępkowski jest adwokatem specjalizującym się w prawie Unii Europejskiej dotyczącym przedsiębiorstw, w szczególności prawie pomocy państwa („pomoc publiczna”), prawie konkurencji, oraz finansowaniu przedsiębiorstw z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i instrumentów finansowych w ramach polityki spójności UE.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako adwokat i niezależny ekspert, doradzając podmiotom udzielającym pomocy państwa oraz ich kadrze zarządzającej, w tym instytucjom zarządzającym regionalnych programów operacyjnych oraz regionalnym funduszom rozwoju. Ekspert z zakresu pomocy publicznej powoływany w ramach regionalnych programów operacyjnych i ustawy wdrożeniowej. Autor opinii prawnych i dokumentów źródłowych w przedmiocie środków pomocy państwa, środków pomocy de minimis, albo dla wsparcia rynkowego, w tym w kontekście środków finansowania ryzyka, pomocy na UOIG, a także środków zwróconych z perspektyw finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020.

Od 2019 roku posiada uprawnienia do reprezentacji skarżących przed TSUE – zarówno przed Sądem, jak i TS. Reprezentuje również skarżące strony przed ETPCz w Strasburgu.

Łukasz Stępkowski w 2019 roku obronił pracę doktorską „Uprawnienia procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego pomocy państwa”, której promotorem był Prof. Krzysztof Wójtowicz (UWr), a osobami recenzentów Prof. Nina Półtorak (UJ, Sędzia Sądu UE) oraz Prof. Robert Grzeszczak (UW). Obecnie naukowo pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego WPiA UO (ORCiD 0000-0001-5324-4218).

Łukasz Stępkowski jest również tłumaczem przysięgłym języka angielskiego (TP/32/17). W tym zakresie specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych, w tym sądowych, a także gospodarczych (np. z zakresu prawa spółek) oraz akademickich (artykuły naukowe, monografie, autoreferaty habilitacyjne).

 • radca prawny
 • counsel
 • języki: angielski, rosyjski
 • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Radca prawny i counsel z przeszło 20 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku początkowo w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, a następnie jako prawnik i wspólnik jednej z warszawskich kancelarii, specjalizujących się ściśle w obsłudze rynku kapitałowego.

Posiada wszechstronne umiejętności i doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego we wszelkich płaszczyznach prawnych rynku kapitałowego. Od postępowań licencyjnych w zakresie zezwoleń objętych przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poprzez obsługę podmiotów nadzorowanych, wykonywanie funkcji inspektora nadzoru, audytora wewnętrznego, skończywszy na doradztwie świadczonym na rzecz inwestorów planujących transakcje, lub rozwiązania oparte na formule funduszu inwestycyjnego.

Wykonywał także funkcję członka rady nadzorczej w towarzystwach.

Prowadził liczne postępowania przed KNF związane z tworzeniem i rejestracją towarzystw funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniem zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zezwoleń na zarządzanie portfelami sekurytyzowanych wierzytelności, zgód na zarządzanie portfelem oraz postępowania związane z tworzeniem kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych różnych rodzajów.

Obecnie bierze udział w bieżącej obsłudze firm inwestycyjnych, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Udziela porad zarówno podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

 • radca prawny
 • counsel
 • języki: angielski, rosyjski
 • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Radca prawny i counsel z przeszło 20 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku początkowo w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, a następnie jako prawnik i wspólnik jednej z warszawskich kancelarii, specjalizujących się ściśle w obsłudze rynku kapitałowego.

Posiada wszechstronne umiejętności i doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego we wszelkich płaszczyznach prawnych rynku kapitałowego. Od postępowań licencyjnych w zakresie zezwoleń objętych przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poprzez obsługę podmiotów nadzorowanych, wykonywanie funkcji inspektora nadzoru, audytora wewnętrznego, skończywszy na doradztwie świadczonym na rzecz inwestorów planujących transakcje, lub rozwiązania oparte na formule funduszu inwestycyjnego.

Wykonywał także funkcję członka rady nadzorczej w towarzystwach.

Prowadził liczne postępowania przed KNF związane z tworzeniem i rejestracją towarzystw funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniem zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zezwoleń na zarządzanie portfelami sekurytyzowanych wierzytelności, zgód na zarządzanie portfelem oraz postępowania związane z tworzeniem kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych różnych rodzajów.

Obecnie bierze udział w bieżącej obsłudze firm inwestycyjnych, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Udziela porad zarówno podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mirosław Gawlik jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa cywilnego oraz ochrony danych osobowych. Posiada znaczącą praktykę w bezpośredniej obsłudze klientów zarówno polskich jak i zagranicznych.

W ramach dotychczasowej działalności zajmował się m.in. prowadzeniem i koordynowaniem pracy w kilkudziesięciu projektach obejmujących zagadnienia zarówno prawne jak i podatkowe, wliczając w to m.in.: przekształcenia, podziały i połączenia spółek, aporty, projekty sukcesyjne oraz raporty due diligence dot. transakcji nabycia przedsiębiorstw, nieruchomości oraz wierzytelności.

Mirosław zajmuje się kompleksową obsługą prawną transakcji M&A oferując wsparcie w procesie przygotowywania i negocjowania dokumentów związanych z inwestycjami zarówno w Polsce jak i zagranicą, wliczając w to obsługę prawną procesów inwestycyjnych spółek venture capital.

Zdobywał doświadczanie świadcząc usługi doradztwa prawnego m.in dla zagranicznego funduszu inwestującego w centra handlowe, jednej z największych spółek energetycznych w Polsce, podmiotu budowlanego odpowiedzialnego za budowę obiektów inżynierii lądowej, wodnej, budowę dróg szynowych i kolei podziemnych jak również czołowych spółek świadczących usługi IT oraz spółek o markach rozpoznawalnych w Polsce i Europie. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmował się przygotowaniem raportów, rekomendacji oraz dostosowaniem dokumentacji do postanowień RODO w kilkudziesięciu podmiotach (m.in. w firmach pożyczkowych oraz IT) wliczając w to prowadzenie szkoleń dla pracowników i kadr zarządzających.

Mirosław ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej w działalności gospodarczej.

Prywatnie interesuje się̨ muzyką lat 70,  filozofią i grami  planszowymi. Jest miłośnikiem Mazur.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mirosław Gawlik jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa cywilnego oraz ochrony danych osobowych. Posiada znaczącą praktykę w bezpośredniej obsłudze klientów zarówno polskich jak i zagranicznych.

W ramach dotychczasowej działalności zajmował się m.in. prowadzeniem i koordynowaniem pracy w kilkudziesięciu projektach obejmujących zagadnienia zarówno prawne jak i podatkowe, wliczając w to m.in.: przekształcenia, podziały i połączenia spółek, aporty, projekty sukcesyjne oraz raporty due diligence dot. transakcji nabycia przedsiębiorstw, nieruchomości oraz wierzytelności.

Mirosław zajmuje się kompleksową obsługą prawną transakcji M&A oferując wsparcie w procesie przygotowywania i negocjowania dokumentów związanych z inwestycjami zarówno w Polsce jak i zagranicą, wliczając w to obsługę prawną procesów inwestycyjnych spółek venture capital.

Zdobywał doświadczanie świadcząc usługi doradztwa prawnego m.in dla zagranicznego funduszu inwestującego w centra handlowe, jednej z największych spółek energetycznych w Polsce, podmiotu budowlanego odpowiedzialnego za budowę obiektów inżynierii lądowej, wodnej, budowę dróg szynowych i kolei podziemnych jak również czołowych spółek świadczących usługi IT oraz spółek o markach rozpoznawalnych w Polsce i Europie. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmował się przygotowaniem raportów, rekomendacji oraz dostosowaniem dokumentacji do postanowień RODO w kilkudziesięciu podmiotach (m.in. w firmach pożyczkowych oraz IT) wliczając w to prowadzenie szkoleń dla pracowników i kadr zarządzających.

Mirosław ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej w działalności gospodarczej.

Prywatnie interesuje się̨ muzyką lat 70,  filozofią i grami  planszowymi. Jest miłośnikiem Mazur.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • ukończyła aplikację sądową prowadzoną w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • uczestniczy w skorelowanym seminarium doktoranckim, prowadzonym przez Prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego (Zakład Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej) oraz Prof. dr hab. Irenę Lipowicz (UKSW), praca badawcza z zakresu roszczeń związanych z nacjonalizacją nieruchomości

Magdalena Głowacka – Dziedzic jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie pracy oraz prawie cywilnym (materialnym i procesowym). Swoje doświadczenie zdobywała pracując w kilku kancelariach prawnych, w tym blisko dziesięć lat w kancelarii specjalizującej się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej nieruchomości na którą składa się wieloletnia obsługa prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców, w tym między innymi znaczącym na rynku spółkom prawa handlowego oraz wiodącym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. W szczególności, w sposób kompleksowy przeprowadzała audyty prawne nieruchomości w zakresie ryzyk prawnych związanych z planowanymi inwestycjami, doradzała przy działalności inwestycyjnej, w tym zajmowała się bieżącą obsługą prawną spółek prowadzących działalność deweloperską, przygotowywała i negocjowała umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, umowy ustanawiania i sprzedaży odrębnych własności kilkuset lokali o różnym przeznaczeniu, umowy sprzedaży lokali osobom fizycznym, umowy zarządzania, umowy najmu i dzierżawy, umowy pośrednictwa, umowy o roboty budowlane, sporządzała opinie prawne i analizy toczących się w stosunku do nieruchomości postępowań, świadczyła pomoc prawną w ramach postępowań administracyjnych związanych z realizacjami inwestycji budowlanych oraz pomoc prawną odnoszącą się do ustanawiania obciążeń hipotecznych. Uczestniczyła w szeregu postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot nieruchomości, w tym związane z nacjonalizacją.

Ponadto, Magdalena Głowacka – Dziedzic, była odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych, opracowywała opinie prawne, tworzyła i opracowywała dokumentację prawną w tym zakresie (w tym wszelkich regulaminów prawa pracy, umów o pracę, umów menadżerskich), prowadziła spory sądowe i negocjacje w ponad kilkudziesięciu sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. Posiada również doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • ukończyła aplikację sądową prowadzoną w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • uczestniczy w skorelowanym seminarium doktoranckim, prowadzonym przez Prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego (Zakład Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej) oraz Prof. dr hab. Irenę Lipowicz (UKSW), praca badawcza z zakresu roszczeń związanych z nacjonalizacją nieruchomości

Magdalena Głowacka – Dziedzic jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie pracy oraz prawie cywilnym (materialnym i procesowym). Swoje doświadczenie zdobywała pracując w kilku kancelariach prawnych, w tym blisko dziesięć lat w kancelarii specjalizującej się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej nieruchomości na którą składa się wieloletnia obsługa prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców, w tym między innymi znaczącym na rynku spółkom prawa handlowego oraz wiodącym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. W szczególności, w sposób kompleksowy przeprowadzała audyty prawne nieruchomości w zakresie ryzyk prawnych związanych z planowanymi inwestycjami, doradzała przy działalności inwestycyjnej, w tym zajmowała się bieżącą obsługą prawną spółek prowadzących działalność deweloperską, przygotowywała i negocjowała umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, umowy ustanawiania i sprzedaży odrębnych własności kilkuset lokali o różnym przeznaczeniu, umowy sprzedaży lokali osobom fizycznym, umowy zarządzania, umowy najmu i dzierżawy, umowy pośrednictwa, umowy o roboty budowlane, sporządzała opinie prawne i analizy toczących się w stosunku do nieruchomości postępowań, świadczyła pomoc prawną w ramach postępowań administracyjnych związanych z realizacjami inwestycji budowlanych oraz pomoc prawną odnoszącą się do ustanawiania obciążeń hipotecznych. Uczestniczyła w szeregu postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot nieruchomości, w tym związane z nacjonalizacją.

Ponadto, Magdalena Głowacka – Dziedzic, była odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych, opracowywała opinie prawne, tworzyła i opracowywała dokumentację prawną w tym zakresie (w tym wszelkich regulaminów prawa pracy, umów o pracę, umów menadżerskich), prowadziła spory sądowe i negocjacje w ponad kilkudziesięciu sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. Posiada również doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • absolwentka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym oraz postępowaniu administracyjnym. Bezpośrednio przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednym z największych prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych, a także w kancelariach prawnych oraz jako in - house lawyer w spółce kapitałowej.

Pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych sprawowała nadzór i koordynowała prace zespołu prawników, jak również, jako opiekun prawny, samodzielnie przeprowadzała transakcje z udziałem funduszy inwestycyjnych, w tym negocjowała dokumenty transakcyjne oraz oceniała i doradzała przy tworzeniu prawnych zabezpieczeń transakcji. Ponadto brała udział w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego oraz w tworzeniu i dostosowywaniu wewnętrznych procedur TFI do powszechnie obowiązujących przepisów.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się ponadto kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz podmiotów zagranicznych. Doradzała w tworzeniu struktur przy udziale spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Uczestniczyła w licznych transakcjach M&A oraz w obsłudze procesów inwestycyjnych private equity/ venture capital. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek publicznych oraz spółek w restrukturyzacji i upadłości, przeprowadzania emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, jak również w zakresie pozagiełdowego obrotu kontraktami terminowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską o tematyce dopuszczalności „złotej akcji“ na tle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. Uzyskała certyfikat ukończenia programu Business Law, podczas którego zdobywała pogłębioną wiedzę w zakresie prawnych aspektów prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

W 2017 roku złożyła z wynikiem wyróżniającym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie. W latach 2017 – 2019, będąc asystentem w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadziła zajęcia z prawa gospodarczego publicznego dla studentów prawa oraz administracji. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa handlowego, administracyjnego, podatkowego oraz filozofii prawa.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • absolwentka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym oraz postępowaniu administracyjnym. Bezpośrednio przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednym z największych prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych, a także w kancelariach prawnych oraz jako in - house lawyer w spółce kapitałowej.

Pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych sprawowała nadzór i koordynowała prace zespołu prawników, jak również, jako opiekun prawny, samodzielnie przeprowadzała transakcje z udziałem funduszy inwestycyjnych, w tym negocjowała dokumenty transakcyjne oraz oceniała i doradzała przy tworzeniu prawnych zabezpieczeń transakcji. Ponadto brała udział w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego oraz w tworzeniu i dostosowywaniu wewnętrznych procedur TFI do powszechnie obowiązujących przepisów.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się ponadto kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz podmiotów zagranicznych. Doradzała w tworzeniu struktur przy udziale spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Uczestniczyła w licznych transakcjach M&A oraz w obsłudze procesów inwestycyjnych private equity/ venture capital. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek publicznych oraz spółek w restrukturyzacji i upadłości, przeprowadzania emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, jak również w zakresie pozagiełdowego obrotu kontraktami terminowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską o tematyce dopuszczalności „złotej akcji“ na tle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. Uzyskała certyfikat ukończenia programu Business Law, podczas którego zdobywała pogłębioną wiedzę w zakresie prawnych aspektów prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

W 2017 roku złożyła z wynikiem wyróżniającym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie. W latach 2017 – 2019, będąc asystentem w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadziła zajęcia z prawa gospodarczego publicznego dla studentów prawa oraz administracji. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa handlowego, administracyjnego, podatkowego oraz filozofii prawa.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponad dwuletniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. W KNF zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii, projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji.

Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem.

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponad dwuletniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. W KNF zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii, projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji.

Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem.

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • absolwentka studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Uniwersytetu w Lublinie
 • absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego zorganizowanej w ramach KUL oraz Chicago-Kent College of Law w Stanach Zjednoczonych

Magdalena Piekarczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, co dotyczy w szczególności kompleksowej obsługi spraw przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, nieruchomości, kontraktów, transakcji kredytowych, prawa rzeczowego oraz prawa zabezpieczeń wierzytelności. Doświadczenie zawodowe zdobyła przede wszystkim w ramach kompleksowej obsługi prawnej specjalistycznego banku hipotecznego, w którym m.in. przez ponad 5 lat zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. Ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów oraz wewnętrznych procedur. Tworzyła oraz opiniowała wzory dokumentów, wydawała liczne analizy i rekomendacje. Prowadziła szereg postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym reprezentowała swoich Klientów przed sądami wszystkich instancji, właściwymi organami i przed Sądem Najwyższym.

Brała udział w pracach legislacyjnych związanych z implementacją tzw. pakietu CRD IV. Pozostawała także członkiem grup roboczych Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie: Ramy prawne kredytu hipotecznego i Nowa ustawa o listach zastawnych.

Magdalena Piekarczyk ma również doświadczenie dydaktyczne, jako doktorantka prowadziła ćwiczenia dla studentów studiów dziennych w zakresie publicznego prawa gospodarczego, a następnie warsztaty i szkolenia dla pracowników banku w obszarze zobowiązań, prawa konsumenckiego czy egzekucji / upadłości.

W wolnym czasie czyta powieści obyczajowe i zajmuje się ogrodem oraz podróżuje. Jest również fanką tenisa ziemnego.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • absolwentka studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Uniwersytetu w Lublinie
 • absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego zorganizowanej w ramach KUL oraz Chicago-Kent College of Law w Stanach Zjednoczonych

Magdalena Piekarczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, co dotyczy w szczególności kompleksowej obsługi spraw przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, nieruchomości, kontraktów, transakcji kredytowych, prawa rzeczowego oraz prawa zabezpieczeń wierzytelności. Doświadczenie zawodowe zdobyła przede wszystkim w ramach kompleksowej obsługi prawnej specjalistycznego banku hipotecznego, w którym m.in. przez ponad 5 lat zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. Ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów oraz wewnętrznych procedur. Tworzyła oraz opiniowała wzory dokumentów, wydawała liczne analizy i rekomendacje. Prowadziła szereg postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym reprezentowała swoich Klientów przed sądami wszystkich instancji, właściwymi organami i przed Sądem Najwyższym.

Brała udział w pracach legislacyjnych związanych z implementacją tzw. pakietu CRD IV. Pozostawała także członkiem grup roboczych Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie: Ramy prawne kredytu hipotecznego i Nowa ustawa o listach zastawnych.

Magdalena Piekarczyk ma również doświadczenie dydaktyczne, jako doktorantka prowadziła ćwiczenia dla studentów studiów dziennych w zakresie publicznego prawa gospodarczego, a następnie warsztaty i szkolenia dla pracowników banku w obszarze zobowiązań, prawa konsumenckiego czy egzekucji / upadłości.

W wolnym czasie czyta powieści obyczajowe i zajmuje się ogrodem oraz podróżuje. Jest również fanką tenisa ziemnego.

 • adwokat
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywał doświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjne wobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a także ubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramach prowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowania materiałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych.

Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematyką stosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również do Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniem porad prawnych.

W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jest fanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.

 • adwokat
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywał doświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjne wobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a także ubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramach prowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowania materiałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych.

Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematyką stosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również do Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniem porad prawnych.

W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jest fanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.

 • aplikant adwokacki
 • język: angielski, niemiecki
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu bankowości inwestycyjnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Katarzyna Łukomska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym.

Swoje doświadczenie zdobywała w kilku warszawskich firmach oraz kancelariach prawnych. Jej pierwsza praktyka zawodowa była związana z zagadnieniami odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2014 r., kiedy rozpoczęła pracę z jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych. Członkiem zespołu Kancelarii jest od 2016 r.

W 2017 r. obroniła pracę magisterską na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconą zagadnieniu insider tradingu.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczyła w projektach związanych przede wszystkim z emisjami niepublicznych instrumentów finansowych, w tym zajmowała się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego, sądami, komornikami sądowymi oraz urzędami skarbowymi.

Prywatnie interesuje się fitnessem oraz podróżowaniem. Jest wielką fanką powieści kryminalnych i thrillerów.

 • aplikant adwokacki
 • język: angielski, niemiecki
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu bankowości inwestycyjnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Katarzyna Łukomska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym.

Swoje doświadczenie zdobywała w kilku warszawskich firmach oraz kancelariach prawnych. Jej pierwsza praktyka zawodowa była związana z zagadnieniami odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2014 r., kiedy rozpoczęła pracę z jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych. Członkiem zespołu Kancelarii jest od 2016 r.

W 2017 r. obroniła pracę magisterską na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconą zagadnieniu insider tradingu.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczyła w projektach związanych przede wszystkim z emisjami niepublicznych instrumentów finansowych, w tym zajmowała się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego, sądami, komornikami sądowymi oraz urzędami skarbowymi.

Prywatnie interesuje się fitnessem oraz podróżowaniem. Jest wielką fanką powieści kryminalnych i thrillerów.

 • aplikantka radcowska
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Karolina Matysiak zajmuje się projektami z obszaru prawa rynku kapitałowego, cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. Wspiera kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów rynku finansowego, również w zakresie sądowego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Posiada kilkuletnie doświadczenie w ramach sporządzania pism procesowych, opinii oraz analiz prawnych, w szczególności tych dotyczących prawa cywilnego, handlowego, pomocy publicznej oraz prawa pracy.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W czerwcu 2020 r. obroniła pracę magisterską nt. roli depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

W trakcie studiów czynnie uczestniczyła w naukowym życiu wydziału, biorąc udział w licznych konferencjach oraz będąc wiceprezesem Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis.

 • aplikantka radcowska
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Karolina Matysiak zajmuje się projektami z obszaru prawa rynku kapitałowego, cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. Wspiera kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów rynku finansowego, również w zakresie sądowego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Posiada kilkuletnie doświadczenie w ramach sporządzania pism procesowych, opinii oraz analiz prawnych, w szczególności tych dotyczących prawa cywilnego, handlowego, pomocy publicznej oraz prawa pracy.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W czerwcu 2020 r. obroniła pracę magisterską nt. roli depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

W trakcie studiów czynnie uczestniczyła w naukowym życiu wydziału, biorąc udział w licznych konferencjach oraz będąc wiceprezesem Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis.

 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jakub Murawski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2018 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w dwóch z towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także w kancelariach prawnych. Aktualnie zajmuje się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

W swojej praktyce brał udział w obsłudze prawnej i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych m.in. z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych w tym zajmował się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, sądami, komornikami sądowymi oraz urzędami skarbowymi.

Jakub Murawski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie broniąc pracę magisterską poświęconą regulacji z zakresu prawa pracy.

Prywatnie interesuje się gotowaniem oraz podróżami. Jest również fanem powieści kryminalnych.

 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jakub Murawski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2018 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w dwóch z towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także w kancelariach prawnych. Aktualnie zajmuje się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

W swojej praktyce brał udział w obsłudze prawnej i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych m.in. z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych w tym zajmował się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, sądami, komornikami sądowymi oraz urzędami skarbowymi.

Jakub Murawski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie broniąc pracę magisterską poświęconą regulacji z zakresu prawa pracy.

Prywatnie interesuje się gotowaniem oraz podróżami. Jest również fanem powieści kryminalnych.

 • aplikant radcowski
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytety Jagiellońskiego

Katarzyna Okoń jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym i prawie rynku kapitałowego.

 Przed dołączeniem do zespołu doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z warszawskich kancelarii, zajmujących się prawem cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wspierała kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie sądowego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

 Katarzyna Okoń ukończyła z oceną bardzo dobrą studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Tematem jej pracy dyplomowej było zagadnienie przesłanek dopuszczalności apelacji w postępowaniu cywilnym.

 W 2020 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 • aplikant radcowski
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytety Jagiellońskiego

Katarzyna Okoń jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym i prawie rynku kapitałowego.

 Przed dołączeniem do zespołu doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z warszawskich kancelarii, zajmujących się prawem cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wspierała kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie sądowego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

 Katarzyna Okoń ukończyła z oceną bardzo dobrą studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Tematem jej pracy dyplomowej było zagadnienie przesłanek dopuszczalności apelacji w postępowaniu cywilnym.

 W 2020 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • doktor nauk społecznych
 • absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich na Akademii Sztuki Wojennej
 • absolwentka studiów magisterskich wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • studentka prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Małgorzata Perzyna - Bednarek jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych oraz pracowniczych planów kapitałowych. Ma również doświadczenie w prawie handlowym oraz cywilnym.

W dotychczasowej pracy zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich, gdzie zajmowała się m.in. kontaktem z Komisją Nadzoru Finansowego, sądami i innymi instytucjami. Przed dołączeniem do zespołu doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z warszawskich renomowanych kancelarii, zajmujących się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Obecnie jest także wykładowcą na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

W trakcie studiów realizowała praktykę w jednej z włoskich kancelarii w Bari, zajmującej się prawem cywilnym poznając włoski system prawny. Ma również doświadczenie w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz cywilnym. Członkiem zespołu kancelarii jest od lutego 2018 r.

Małgorzata Perzyna – Bednarek ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Tematem jej pracy magisterskiej było zagadnienie kontraktowej koncepcji umowy o uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym.

Pracę doktorską napisała na temat „Edukacja dla bezpieczeństwa w uczelniach wojskowych”. Małgorzata Perzyna ukończyła również kurs z zakresu finansów.

Wolny czas stara się spędzać aktywnie jeżdżąc na rowerze oraz uczęszczając na basen. Lubi również żeglarstwo i wycieczki górskie.

 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • doktor nauk społecznych
 • absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich na Akademii Sztuki Wojennej
 • absolwentka studiów magisterskich wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • studentka prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Małgorzata Perzyna - Bednarek jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych oraz pracowniczych planów kapitałowych. Ma również doświadczenie w prawie handlowym oraz cywilnym.

W dotychczasowej pracy zawodowej zdobywała doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich, gdzie zajmowała się m.in. kontaktem z Komisją Nadzoru Finansowego, sądami i innymi instytucjami. Przed dołączeniem do zespołu doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z warszawskich renomowanych kancelarii, zajmujących się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Obecnie jest także wykładowcą na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

W trakcie studiów realizowała praktykę w jednej z włoskich kancelarii w Bari, zajmującej się prawem cywilnym poznając włoski system prawny. Ma również doświadczenie w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz cywilnym. Członkiem zespołu kancelarii jest od lutego 2018 r.

Małgorzata Perzyna – Bednarek ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Tematem jej pracy magisterskiej było zagadnienie kontraktowej koncepcji umowy o uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym.

Pracę doktorską napisała na temat „Edukacja dla bezpieczeństwa w uczelniach wojskowych”. Małgorzata Perzyna ukończyła również kurs z zakresu finansów.

Wolny czas stara się spędzać aktywnie jeżdżąc na rowerze oraz uczęszczając na basen. Lubi również żeglarstwo i wycieczki górskie.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Serwin specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w szczególności w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadzi liczne sprawy z zakresu sporów instytucji finansowych i odpowiada za przygotowanie strategii procesowej. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, przygotowywaniu raportów prawnych (due diligence) spółek handlowych i w zakresie prawa rynku kapitałowego. Członkiem zespołu Kancelarii jest od 2019 roku.

Posiada niemal 6-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się bieżącą obsługą prawną krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego i prawa pracy. Wspierała również kancelarie prawne w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską związaną z problematyką przesłuchania w polskiej procedurze karnej. W trakcie studiów działała w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się nieodpłatnym udzielaniem porad prawnych. W 2021 roku ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie.

Prywatnie interesuje się teatrem oraz tańcem. Jest również miłośniczką powieści kryminalnych oraz biograficznych.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Serwin specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w szczególności w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadzi liczne sprawy z zakresu sporów instytucji finansowych i odpowiada za przygotowanie strategii procesowej. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, przygotowywaniu raportów prawnych (due diligence) spółek handlowych i w zakresie prawa rynku kapitałowego. Członkiem zespołu Kancelarii jest od 2019 roku.

Posiada niemal 6-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się bieżącą obsługą prawną krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego i prawa pracy. Wspierała również kancelarie prawne w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską związaną z problematyką przesłuchania w polskiej procedurze karnej. W trakcie studiów działała w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się nieodpłatnym udzielaniem porad prawnych. W 2021 roku ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie.

Prywatnie interesuje się teatrem oraz tańcem. Jest również miłośniczką powieści kryminalnych oraz biograficznych.

 • prawnik
 • języki: angielski
 • ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • doktorantka prawa w Katedrze Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej na WPiA UKSW

Sylwia Blicharska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego, prawie cywilnym oraz nowych technologii. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych oraz prowadząc własną działalność gospodarczą świadczącą usługi doradztwa prawnego i biznesowego dla przedsiębiorców. Istotny obszar jej specjalizacji stanowi problematyka prawa spółek handlowych, która to również jest przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. 

Sylwia Blicharska w 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie broniąc pracę magisterską pt. „Zakaz konkurencji w spółkach kapitałowych”. Niniejsza praca otrzymała nagrodę im. Martina Schoellera za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie etyki przedsiębiorczości i biznesu oraz dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej. Kolejno w 2019 roku, Sylwia ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Prawo na WPiA UKSW, broniąc pracę magisterską poświęconą akcjonariuszom mniejszościowym pod tytułem „Środki ochrony akcjonariuszy mniejszościowych wynikające z natury stosunku korporacyjnego”.

Sylwia jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach poruszających problematykę prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego. Ponadto, pełni funkcję Sekretarza Redakcji kwartalnika studentów i doktorantów „Młody Jurysta”.

Czas wolny poświęca na rozwój osobisty, aktywny wypoczynek, podróże oraz spędzanie chwil w gronie najbliższych.

 • prawnik
 • języki: angielski
 • ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • doktorantka prawa w Katedrze Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej na WPiA UKSW

Sylwia Blicharska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego, prawie cywilnym oraz nowych technologii. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych oraz prowadząc własną działalność gospodarczą świadczącą usługi doradztwa prawnego i biznesowego dla przedsiębiorców. Istotny obszar jej specjalizacji stanowi problematyka prawa spółek handlowych, która to również jest przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. 

Sylwia Blicharska w 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie broniąc pracę magisterską pt. „Zakaz konkurencji w spółkach kapitałowych”. Niniejsza praca otrzymała nagrodę im. Martina Schoellera za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie etyki przedsiębiorczości i biznesu oraz dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej. Kolejno w 2019 roku, Sylwia ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Prawo na WPiA UKSW, broniąc pracę magisterską poświęconą akcjonariuszom mniejszościowym pod tytułem „Środki ochrony akcjonariuszy mniejszościowych wynikające z natury stosunku korporacyjnego”.

Sylwia jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach poruszających problematykę prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego. Ponadto, pełni funkcję Sekretarza Redakcji kwartalnika studentów i doktorantów „Młody Jurysta”.

Czas wolny poświęca na rozwój osobisty, aktywny wypoczynek, podróże oraz spędzanie chwil w gronie najbliższych.

 • dyrektor biura
 • język angielski
 • absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku Administracja, Uniwersytet Warszawski
 • Kurs Menedżerów i Doradców Personalnych, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Beata Bielińska jest managerem z wieloletnim doświadczeniem na rynku prawniczym.  Doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu obszarami administracyjno – operacyjnymi zdobywała od 1994 r. w wiodących na polskim rynku kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w organizacji, prowadzeniu i koordynacji spraw personalnych, zarządzaniu administracyjnym obszarem funkcjonowania biura, rozliczaniu czasu pracy prawników, przygotowaniu zestawień i rozliczeń klientów, jak również windykacją należności firmy.

Beata Bielińska swoją drogę zawodową rozpoczęła od stanowiska asystenta prawnika, kierując następnie swoją drogę zawodową do stanowiska zastępcy kierownika biura, a następnie dyrektora administracji po dyrektora biura kancelarii prawnej. 

Rozwój kariery zawodowej pozwolił ugruntować wiedzę związaną z działalnością kancelarii prawnych. Poszczególne szczeble kariery pozwoliły ponadto poznać specyfikę funkcjonowania systemu administracyjnego biura.

Była ponadto Członkinią Polish Professional Women Network. Brała udział w szkoleniach, spotkaniach oraz warsztatach organizowanych przez Polish Professional Women Network oraz przez Francuską Izbę Przemysłowo – Handlową w Warszawie.  Uczestniczyła również w posiedzeniach komitetu Podatkowego ds. Umów o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania w Paryżu, jak również szkoleniach w zakresie międzynarodowego opodatkowania oraz negocjacji umów podatkowych organizowanych przez OECD w Wiedniu.

Wolny czas spędza aktywnie z rodziną. 

Joanna Wielgucka

Koordynator obsługi recepcji

pobierz CV
Dowiedz się więcej
 • dyrektor biura
 • język angielski
 • absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku Administracja, Uniwersytet Warszawski
 • Kurs Menedżerów i Doradców Personalnych, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Beata Bielińska jest managerem z wieloletnim doświadczeniem na rynku prawniczym.  Doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu obszarami administracyjno – operacyjnymi zdobywała od 1994 r. w wiodących na polskim rynku kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w organizacji, prowadzeniu i koordynacji spraw personalnych, zarządzaniu administracyjnym obszarem funkcjonowania biura, rozliczaniu czasu pracy prawników, przygotowaniu zestawień i rozliczeń klientów, jak również windykacją należności firmy.

Beata Bielińska swoją drogę zawodową rozpoczęła od stanowiska asystenta prawnika, kierując następnie swoją drogę zawodową do stanowiska zastępcy kierownika biura, a następnie dyrektora administracji po dyrektora biura kancelarii prawnej. 

Rozwój kariery zawodowej pozwolił ugruntować wiedzę związaną z działalnością kancelarii prawnych. Poszczególne szczeble kariery pozwoliły ponadto poznać specyfikę funkcjonowania systemu administracyjnego biura.

Była ponadto Członkinią Polish Professional Women Network. Brała udział w szkoleniach, spotkaniach oraz warsztatach organizowanych przez Polish Professional Women Network oraz przez Francuską Izbę Przemysłowo – Handlową w Warszawie.  Uczestniczyła również w posiedzeniach komitetu Podatkowego ds. Umów o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania w Paryżu, jak również szkoleniach w zakresie międzynarodowego opodatkowania oraz negocjacji umów podatkowych organizowanych przez OECD w Wiedniu.

Wolny czas spędza aktywnie z rodziną. 

 • koordynator obsługi recepcji
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademia Sztuki Wojennej) o kierunku bezpieczeństwo narodowe

Joanna Wielgucka w ramach codziennych obowiązków wspiera Kancelarię w bieżącej obsłudze sekretariatu. Do jej obowiązków należy między innymi obsługa spotkań biznesowych, wszelkie prace związane z obiegiem poczty oraz dokumentów w Kancelarii a także dbałość o prawidłowe funkcjonowanie biura.

 W ostatnich latach zdobywała doświadczenie podczas pracy w renomowanej kancelarii prawnej, a także w administracji publicznej, pogłębiając swoją wiedzę na temat specyfiki rynku prawniczego oraz podnosząc kwalifikacje związane z działem administracji. W ramach swoich obowiązków zawodowych była odpowiedzialna m.in. za nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, obsługę poczty, monitoring spraw sądowych, monitoring portali internetowych, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

Wolny czas poświęca na rozwój osobisty oraz aktywny wypoczynek w gronie najbliższych. 

 

 • koordynator obsługi recepcji
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademia Sztuki Wojennej) o kierunku bezpieczeństwo narodowe

Joanna Wielgucka w ramach codziennych obowiązków wspiera Kancelarię w bieżącej obsłudze sekretariatu. Do jej obowiązków należy między innymi obsługa spotkań biznesowych, wszelkie prace związane z obiegiem poczty oraz dokumentów w Kancelarii a także dbałość o prawidłowe funkcjonowanie biura.

 W ostatnich latach zdobywała doświadczenie podczas pracy w renomowanej kancelarii prawnej, a także w administracji publicznej, pogłębiając swoją wiedzę na temat specyfiki rynku prawniczego oraz podnosząc kwalifikacje związane z działem administracji. W ramach swoich obowiązków zawodowych była odpowiedzialna m.in. za nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, obsługę poczty, monitoring spraw sądowych, monitoring portali internetowych, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura.

Wolny czas poświęca na rozwój osobisty oraz aktywny wypoczynek w gronie najbliższych. 

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn