KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Krzysztof Rożko

 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Dowiedz się więcej
 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Krzysztof Rożko z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich obowiązków, Krzysztof Rożko pełnił nadzór i koordynował pracę zespołu prawników kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz obsługę inwestycji typu private equity.

Wcześniej, przez ponad 6 lat, Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie m.in. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucjom państwowym i prywatnym w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich nowelizacji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających narodowym funduszem inwestycyjnym.

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, obroniwszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym Dr M. Modrzejewskiej, "Charakter prawny i specyfika funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako organu funduszu inwestycyjnego".

Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności, w tym m. in. publikacji ABC Inwestowania w fundusze inwestycyjne. Jego publikacje ukazywały się w czołowych czasopismach i gazetach, w tym m.in. "Gazeta Giełdy Parkiet" i "Gazeta Prawna".

Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Krzysztof Rożko prowadził szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa rynku kapitałowego.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • adwokat
 • wspólnik
 • języki: angielski, hiszpański
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego. Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych.

Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, niezbędnych do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji. Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca. Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • adwokat
 • wspólnik
 • języki: angielski, hiszpański
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego. Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych.

Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, niezbędnych do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji. Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca. Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • prawnik
 • counsel
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy zarówno w bieżącej obsłudze podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w tym funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz zarządzających nimi towarzystw, podmiotów uczestniczących w dystrybucji jednostek uczestnictwa, czy specjalizujących się w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, jak również w postępowaniach licencyjnych (w tym związanych z uzyskaniem zezwolenia KNF na podjęcie działalności przez podmiot nadzorowany) i nadzorczych dotyczących ich działalności. Współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w obsłudze działalności wspomnianych instytucji, m.in. w związku z przygotowaniem ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (bank depozytariusz, firmy inwestycyjne, agenci transferowi, KDPW, GPW). Istotny obszar jego specjalizacji stanowi problematyka produktów emerytalnych (w tym: IKE, IKZE, PPE oraz PPK), jak również zagadnienia związane z problematyką MiFID II, AML oraz ochroną danych osobowych. Uczestniczył w projektach o charakterze doradczym, jak również związanych z utworzeniem PPE lub rejestracją zmian dotyczących tych programów, obejmujących m.in. PPE prowadzone przez pracodawców należących do polskich i zagranicznych grup kapitałowych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadził badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

Reprezentował Kancelarię w trakcie koordynowanych przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych oraz oferowanych przez te podmioty produktów i usług (związanych m.in. z implementacją MiFID II), w tym w procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest również autorem publikacji dotyczących problematyki MiFID II i pracowniczych planów kapitałowych oraz prelegentem adresowanych do instytucji finansowych szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu AML, ochrony informacji poufnych czy PPK.

 • prawnik
 • counsel
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestniczy zarówno w bieżącej obsłudze podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w tym funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz zarządzających nimi towarzystw, podmiotów uczestniczących w dystrybucji jednostek uczestnictwa, czy specjalizujących się w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, jak również w postępowaniach licencyjnych (w tym związanych z uzyskaniem zezwolenia KNF na podjęcie działalności przez podmiot nadzorowany) i nadzorczych dotyczących ich działalności. Współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w obsłudze działalności wspomnianych instytucji, m.in. w związku z przygotowaniem ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (bank depozytariusz, firmy inwestycyjne, agenci transferowi, KDPW, GPW). Istotny obszar jego specjalizacji stanowi problematyka produktów emerytalnych (w tym: IKE, IKZE, PPE oraz PPK), jak również zagadnienia związane z problematyką MiFID II, AML oraz ochroną danych osobowych. Uczestniczył w projektach o charakterze doradczym, jak również związanych z utworzeniem PPE lub rejestracją zmian dotyczących tych programów, obejmujących m.in. PPE prowadzone przez pracodawców należących do polskich i zagranicznych grup kapitałowych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadził badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

Reprezentował Kancelarię w trakcie koordynowanych przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych oraz oferowanych przez te podmioty produktów i usług (związanych m.in. z implementacją MiFID II), w tym w procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest również autorem publikacji dotyczących problematyki MiFID II i pracowniczych planów kapitałowych oraz prelegentem adresowanych do instytucji finansowych szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu AML, ochrony informacji poufnych czy PPK.

 • adwokat
 • counsel
 • doktor nauk prawnych
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego
 • język: angielski
 • adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Łukasz Stępkowski jest adwokatem specjalizującym się w prawie Unii Europejskiej dotyczącym przedsiębiorstw, w szczególności prawie pomocy państwa („pomoc publiczna”), prawie konkurencji, oraz finansowaniu przedsiębiorstw z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i instrumentów finansowych w ramach polityki spójności UE.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako adwokat i niezależny ekspert, doradzając podmiotom udzielającym pomocy państwa oraz ich kadrze zarządzającej, w tym instytucjom zarządzającym regionalnych programów operacyjnych oraz regionalnym funduszom rozwoju. Ekspert z zakresu pomocy publicznej powoływany w ramach regionalnych programów operacyjnych i ustawy wdrożeniowej. Autor opinii prawnych i dokumentów źródłowych w przedmiocie środków pomocy państwa, środków pomocy de minimis, albo dla wsparcia rynkowego, w tym w kontekście środków finansowania ryzyka, pomocy na UOIG, a także środków zwróconych z perspektyw finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020.

Od 2019 roku posiada uprawnienia do reprezentacji skarżących przed TSUE – zarówno przed Sądem, jak i TS. Reprezentuje również skarżące strony przed ETPCz w Strasburgu.

Łukasz Stępkowski w 2019 roku obronił pracę doktorską „Uprawnienia procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego pomocy państwa”, której promotorem był Prof. Krzysztof Wójtowicz (UWr), a osobami recenzentów Prof. Nina Półtorak (UJ, Sędzia Sądu UE) oraz Prof. Robert Grzeszczak (UW). Obecnie naukowo pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego WPiA UO (ORCiD 0000-0001-5324-4218).

Łukasz Stępkowski jest również tłumaczem przysięgłym języka angielskiego (TP/32/17). W tym zakresie specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych, w tym sądowych, a także gospodarczych (np. z zakresu prawa spółek) oraz akademickich (artykuły naukowe, monografie, autoreferaty habilitacyjne).

 • adwokat
 • counsel
 • doktor nauk prawnych
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego
 • język: angielski
 • adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Łukasz Stępkowski jest adwokatem specjalizującym się w prawie Unii Europejskiej dotyczącym przedsiębiorstw, w szczególności prawie pomocy państwa („pomoc publiczna”), prawie konkurencji, oraz finansowaniu przedsiębiorstw z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i instrumentów finansowych w ramach polityki spójności UE.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako adwokat i niezależny ekspert, doradzając podmiotom udzielającym pomocy państwa oraz ich kadrze zarządzającej, w tym instytucjom zarządzającym regionalnych programów operacyjnych oraz regionalnym funduszom rozwoju. Ekspert z zakresu pomocy publicznej powoływany w ramach regionalnych programów operacyjnych i ustawy wdrożeniowej. Autor opinii prawnych i dokumentów źródłowych w przedmiocie środków pomocy państwa, środków pomocy de minimis, albo dla wsparcia rynkowego, w tym w kontekście środków finansowania ryzyka, pomocy na UOIG, a także środków zwróconych z perspektyw finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020.

Od 2019 roku posiada uprawnienia do reprezentacji skarżących przed TSUE – zarówno przed Sądem, jak i TS. Reprezentuje również skarżące strony przed ETPCz w Strasburgu.

Łukasz Stępkowski w 2019 roku obronił pracę doktorską „Uprawnienia procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego pomocy państwa”, której promotorem był Prof. Krzysztof Wójtowicz (UWr), a osobami recenzentów Prof. Nina Półtorak (UJ, Sędzia Sądu UE) oraz Prof. Robert Grzeszczak (UW). Obecnie naukowo pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego WPiA UO (ORCiD 0000-0001-5324-4218).

Łukasz Stępkowski jest również tłumaczem przysięgłym języka angielskiego (TP/32/17). W tym zakresie specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych, w tym sądowych, a także gospodarczych (np. z zakresu prawa spółek) oraz akademickich (artykuły naukowe, monografie, autoreferaty habilitacyjne).

 • radca prawny
 • Counsel
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Magister filologii angielskiej
 • Stypendystka Erasmus na Wydziale Prawa Universität Regensburg w RFN
 • Absolwentka British Law Centre oraz Center for American Law Studies
 • języki: angielski (doświadczenie w tłumaczeniach prawniczych)

Zuzanna Szmelter specjalizuje się w obsłudze inwestycji budowalnych oraz prowadzeniu sporów gospodarczych, sądowych i arbitrażowych. Od 2005 r. reprezentuje klientów w postępowaniach spornych, dotyczących m.in. skomplikowanych spraw o wielowątkowym charakterze.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie m.in. w jednej z renomowanych kancelarii prawnych oraz w spółce publicznej działającej w sektorze budownictwa, w której kierowała zespołem radców prawnych zajmujących się prowadzeniem sporów sądowych oraz sporów o udzielenie zamówień publicznych. W ramach swojej praktyki reprezentuje klientów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i na etapie sporów sądowych i  arbitrażowych.

Prowadziła liczne postępowania dotyczące m.in. inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i kubaturowych, dotyczące nieruchomości, własności przemysłowej, prawa lotniczego, w tym odszkodowań za katastrofy lotnicze, odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek, a także spory pokartelowe, korporacyjne, związane z naruszeniami prawa konkurencji, z elementem zagranicznym, w tym dotyczące wykonywania w Polsce zagranicznych orzeczeń sądowych, a także spory z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa pracy i zamówień publicznych. Brała udział w postępowaniach wyjaśniających dotyczących działania na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku, korupcji i innego rodzaju nadużyć. Uczestniczy również w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności działających w sektorze budownictwa.

Zuzanna Szmelter ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadziła badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Błąd w prawie umów w angielskim i amerykańskim common law”.

 • radca prawny
 • Counsel
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Magister filologii angielskiej
 • Stypendystka Erasmus na Wydziale Prawa Universität Regensburg w RFN
 • Absolwentka British Law Centre oraz Center for American Law Studies
 • języki: angielski (doświadczenie w tłumaczeniach prawniczych)

Zuzanna Szmelter specjalizuje się w obsłudze inwestycji budowalnych oraz prowadzeniu sporów gospodarczych, sądowych i arbitrażowych. Od 2005 r. reprezentuje klientów w postępowaniach spornych, dotyczących m.in. skomplikowanych spraw o wielowątkowym charakterze.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie m.in. w jednej z renomowanych kancelarii prawnych oraz w spółce publicznej działającej w sektorze budownictwa, w której kierowała zespołem radców prawnych zajmujących się prowadzeniem sporów sądowych oraz sporów o udzielenie zamówień publicznych. W ramach swojej praktyki reprezentuje klientów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i na etapie sporów sądowych i  arbitrażowych.

Prowadziła liczne postępowania dotyczące m.in. inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i kubaturowych, dotyczące nieruchomości, własności przemysłowej, prawa lotniczego, w tym odszkodowań za katastrofy lotnicze, odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek, a także spory pokartelowe, korporacyjne, związane z naruszeniami prawa konkurencji, z elementem zagranicznym, w tym dotyczące wykonywania w Polsce zagranicznych orzeczeń sądowych, a także spory z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa pracy i zamówień publicznych. Brała udział w postępowaniach wyjaśniających dotyczących działania na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku, korupcji i innego rodzaju nadużyć. Uczestniczy również w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności działających w sektorze budownictwa.

Zuzanna Szmelter ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadziła badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Błąd w prawie umów w angielskim i amerykańskim common law”.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Mirosław Gawlik jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa cywilnego oraz ochrony danych osobowych. Posiada znaczącą praktykę w bezpośredniej obsłudze klientów zarówno polskich jak i zagranicznych.

W ramach dotychczasowej działalności zajmował się m.in. prowadzeniem i koordynowaniem pracy w kilkudziesięciu projektach obejmujących zagadnienia zarówno prawne jak i podatkowe, wliczając w to m.in.: przekształcenia, podziały i połączenia spółek, aporty, projekty sukcesyjne oraz raporty due diligence dot. transakcji nabycia przedsiębiorstw, nieruchomości oraz wierzytelności.

Mirosław zajmuje się kompleksową obsługą prawną transakcji M&A oferując wsparcie w procesie przygotowywania i negocjowania dokumentów związanych z inwestycjami zarówno w Polsce jak i zagranicą, wliczając w to obsługę prawną procesów inwestycyjnych spółek venture capital.

Zdobywał doświadczanie świadcząc usługi doradztwa prawnego m.in dla zagranicznego funduszu inwestującego w centra handlowe, jednej z największych spółek energetycznych w Polsce, podmiotu budowlanego odpowiedzialnego za budowę obiektów inżynierii lądowej, wodnej, budowę dróg szynowych i kolei podziemnych jak również czołowych spółek świadczących usługi IT oraz spółek o markach rozpoznawalnych w Polsce i Europie. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmował się przygotowaniem raportów, rekomendacji oraz dostosowaniem dokumentacji do postanowień RODO w kilkudziesięciu podmiotach (m.in. w firmach pożyczkowych oraz IT) wliczając w to prowadzenie szkoleń dla pracowników i kadr zarządzających.

Mirosław ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej w działalności gospodarczej.

Prywatnie interesuje się̨ muzyką lat 70,  filozofią i grami  planszowymi. Jest miłośnikiem Mazur.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Mirosław Gawlik jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa cywilnego oraz ochrony danych osobowych. Posiada znaczącą praktykę w bezpośredniej obsłudze klientów zarówno polskich jak i zagranicznych.

W ramach dotychczasowej działalności zajmował się m.in. prowadzeniem i koordynowaniem pracy w kilkudziesięciu projektach obejmujących zagadnienia zarówno prawne jak i podatkowe, wliczając w to m.in.: przekształcenia, podziały i połączenia spółek, aporty, projekty sukcesyjne oraz raporty due diligence dot. transakcji nabycia przedsiębiorstw, nieruchomości oraz wierzytelności.

Mirosław zajmuje się kompleksową obsługą prawną transakcji M&A oferując wsparcie w procesie przygotowywania i negocjowania dokumentów związanych z inwestycjami zarówno w Polsce jak i zagranicą, wliczając w to obsługę prawną procesów inwestycyjnych spółek venture capital.

Zdobywał doświadczanie świadcząc usługi doradztwa prawnego m.in dla zagranicznego funduszu inwestującego w centra handlowe, jednej z największych spółek energetycznych w Polsce, podmiotu budowlanego odpowiedzialnego za budowę obiektów inżynierii lądowej, wodnej, budowę dróg szynowych i kolei podziemnych jak również czołowych spółek świadczących usługi IT oraz spółek o markach rozpoznawalnych w Polsce i Europie. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmował się przygotowaniem raportów, rekomendacji oraz dostosowaniem dokumentacji do postanowień RODO w kilkudziesięciu podmiotach (m.in. w firmach pożyczkowych oraz IT) wliczając w to prowadzenie szkoleń dla pracowników i kadr zarządzających.

Mirosław ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej w działalności gospodarczej.

Prywatnie interesuje się̨ muzyką lat 70,  filozofią i grami  planszowymi. Jest miłośnikiem Mazur.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • absolwentka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym oraz postępowaniu administracyjnym. Bezpośrednio przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednym z największych prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych, a także w kancelariach prawnych oraz jako in - house lawyer w spółce kapitałowej.

Pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych sprawowała nadzór i koordynowała prace zespołu prawników, jak również, jako opiekun prawny, samodzielnie przeprowadzała transakcje z udziałem funduszy inwestycyjnych, w tym negocjowała dokumenty transakcyjne oraz oceniała i doradzała przy tworzeniu prawnych zabezpieczeń transakcji. Ponadto brała udział w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego oraz w tworzeniu i dostosowywaniu wewnętrznych procedur TFI do powszechnie obowiązujących przepisów.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się ponadto kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz podmiotów zagranicznych. Doradzała w tworzeniu struktur przy udziale spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Uczestniczyła w licznych transakcjach M&A oraz w obsłudze procesów inwestycyjnych private equity/ venture capital. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek publicznych oraz spółek w restrukturyzacji i upadłości, przeprowadzania emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, jak również w zakresie pozagiełdowego obrotu kontraktami terminowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską o tematyce dopuszczalności „złotej akcji“ na tle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. Uzyskała certyfikat ukończenia programu Business Law, podczas którego zdobywała pogłębioną wiedzę w zakresie prawnych aspektów prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

W 2017 roku złożyła z wynikiem wyróżniającym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie. W latach 2017 – 2019, będąc asystentem w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadziła zajęcia z prawa gospodarczego publicznego dla studentów prawa oraz administracji. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa handlowego, administracyjnego, podatkowego oraz filozofii prawa.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • absolwentka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym oraz postępowaniu administracyjnym. Bezpośrednio przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednym z największych prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych, a także w kancelariach prawnych oraz jako in - house lawyer w spółce kapitałowej.

Pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych sprawowała nadzór i koordynowała prace zespołu prawników, jak również, jako opiekun prawny, samodzielnie przeprowadzała transakcje z udziałem funduszy inwestycyjnych, w tym negocjowała dokumenty transakcyjne oraz oceniała i doradzała przy tworzeniu prawnych zabezpieczeń transakcji. Ponadto brała udział w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego oraz w tworzeniu i dostosowywaniu wewnętrznych procedur TFI do powszechnie obowiązujących przepisów.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się ponadto kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz podmiotów zagranicznych. Doradzała w tworzeniu struktur przy udziale spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Uczestniczyła w licznych transakcjach M&A oraz w obsłudze procesów inwestycyjnych private equity/ venture capital. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek publicznych oraz spółek w restrukturyzacji i upadłości, przeprowadzania emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, jak również w zakresie pozagiełdowego obrotu kontraktami terminowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską o tematyce dopuszczalności „złotej akcji“ na tle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. Uzyskała certyfikat ukończenia programu Business Law, podczas którego zdobywała pogłębioną wiedzę w zakresie prawnych aspektów prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

W 2017 roku złożyła z wynikiem wyróżniającym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie. W latach 2017 – 2019, będąc asystentem w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadziła zajęcia z prawa gospodarczego publicznego dla studentów prawa oraz administracji. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa handlowego, administracyjnego, podatkowego oraz filozofii prawa.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • absolwentka studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Uniwersytetu w Lublinie
 • absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego zorganizowanej w ramach KUL oraz Chicago-Kent College of Law w Stanach Zjednoczonych

Magdalena Piekarczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, co dotyczy w szczególności kompleksowej obsługi spraw przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, nieruchomości, kontraktów, transakcji kredytowych, prawa rzeczowego oraz prawa zabezpieczeń wierzytelności. Doświadczenie zawodowe zdobyła przede wszystkim w ramach kompleksowej obsługi prawnej specjalistycznego banku hipotecznego, w którym m.in. przez ponad 5 lat zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. Ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów oraz wewnętrznych procedur. Tworzyła oraz opiniowała wzory dokumentów, wydawała liczne analizy i rekomendacje. Prowadziła szereg postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym reprezentowała swoich Klientów przed sądami wszystkich instancji, właściwymi organami i przed Sądem Najwyższym.

Brała udział w pracach legislacyjnych związanych z implementacją tzw. pakietu CRD IV. Pozostawała także członkiem grup roboczych Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie: Ramy prawne kredytu hipotecznego i Nowa ustawa o listach zastawnych.

Magdalena Piekarczyk ma również doświadczenie dydaktyczne, jako doktorantka prowadziła ćwiczenia dla studentów studiów dziennych w zakresie publicznego prawa gospodarczego, a następnie warsztaty i szkolenia dla pracowników banku w obszarze zobowiązań, prawa konsumenckiego czy egzekucji / upadłości.

W wolnym czasie czyta powieści obyczajowe i zajmuje się ogrodem oraz podróżuje. Jest również fanką tenisa ziemnego.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • absolwentka studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Uniwersytetu w Lublinie
 • absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego zorganizowanej w ramach KUL oraz Chicago-Kent College of Law w Stanach Zjednoczonych

Magdalena Piekarczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, co dotyczy w szczególności kompleksowej obsługi spraw przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, nieruchomości, kontraktów, transakcji kredytowych, prawa rzeczowego oraz prawa zabezpieczeń wierzytelności. Doświadczenie zawodowe zdobyła przede wszystkim w ramach kompleksowej obsługi prawnej specjalistycznego banku hipotecznego, w którym m.in. przez ponad 5 lat zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. Ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów oraz wewnętrznych procedur. Tworzyła oraz opiniowała wzory dokumentów, wydawała liczne analizy i rekomendacje. Prowadziła szereg postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym reprezentowała swoich Klientów przed sądami wszystkich instancji, właściwymi organami i przed Sądem Najwyższym.

Brała udział w pracach legislacyjnych związanych z implementacją tzw. pakietu CRD IV. Pozostawała także członkiem grup roboczych Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie: Ramy prawne kredytu hipotecznego i Nowa ustawa o listach zastawnych.

Magdalena Piekarczyk ma również doświadczenie dydaktyczne, jako doktorantka prowadziła ćwiczenia dla studentów studiów dziennych w zakresie publicznego prawa gospodarczego, a następnie warsztaty i szkolenia dla pracowników banku w obszarze zobowiązań, prawa konsumenckiego czy egzekucji / upadłości.

W wolnym czasie czyta powieści obyczajowe i zajmuje się ogrodem oraz podróżuje. Jest również fanką tenisa ziemnego.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów z zakresu Bankowości i Finansów na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie
 • posiadacz Europejskiego Certyfikatu Bankowca - EFCB 3E

Mateusz Pisarski jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie cywilnym, gospodarczym, konsumenckim oraz rynków kapitałowych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując w jednej z największych warszawskich kancelarii, gdzie zajmował się obsługą podmiotów rynku bankowego m.in. w sprawach dotyczących kredytów walutowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Wcześniej przez pięć lat zdobywał doświadczenie w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie w Wydziale Cywilnym - Odwoławczym oraz w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym, wspierając prowadzenie postępowań, w tym sporządzając projekty orzeczeń, ich  uzasadnień oraz zarządzeń w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, własności intelektualnej, ochrony konkurencji i konsumentów,  energetycznego, rynku kapitałowego, bankowego, upadłościowego oraz nieruchomości.

Mateusz Pisarski ukończył z oceną bardzo dobrą studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, broniąc pracę dyplomową z zakresu procesu karnego.  Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Bankowości i Finansów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W 2020 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski oraz uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

W 2022 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej prowadzący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca – EFCB 3E.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów z zakresu Bankowości i Finansów na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie
 • posiadacz Europejskiego Certyfikatu Bankowca - EFCB 3E

Mateusz Pisarski jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie cywilnym, gospodarczym, konsumenckim oraz rynków kapitałowych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując w jednej z największych warszawskich kancelarii, gdzie zajmował się obsługą podmiotów rynku bankowego m.in. w sprawach dotyczących kredytów walutowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Wcześniej przez pięć lat zdobywał doświadczenie w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie w Wydziale Cywilnym - Odwoławczym oraz w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym, wspierając prowadzenie postępowań, w tym sporządzając projekty orzeczeń, ich  uzasadnień oraz zarządzeń w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, własności intelektualnej, ochrony konkurencji i konsumentów,  energetycznego, rynku kapitałowego, bankowego, upadłościowego oraz nieruchomości.

Mateusz Pisarski ukończył z oceną bardzo dobrą studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, broniąc pracę dyplomową z zakresu procesu karnego.  Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Bankowości i Finansów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W 2020 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski oraz uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

W 2022 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej prowadzący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca – EFCB 3E.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Prawo
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Intellectual Property and New Technologies

Bartosz Posłuszny – radca prawny w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy, doświadczenie zawodowe zdobywał od 2017 roku, specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych.

Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną, w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Pełniąc poprzednio funkcję Dyrektora Zarządzającego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych odpowiadał m.in. za obsługę prawną funduszy inwestycyjnych, prowadzenie kluczowych projektów inwestycyjnych Towarzystwa oraz wdrażanie nowych regulacji wewnętrznych.

Ponadto odpowiadał za nadzór organizacyjny oraz merytoryczny nad zespołem prawników obsługujących fundusze inwestycyjne zamknięte.

Brał udział w licznych projektach związanych m.in. z akwizycją aktywów, takich jak pakiety wierzytelności, udziały w spółkach z o.o., emisją papierów wartościowych oraz tworzeniem struktur inwestycyjnych dla klientów polskich oraz zagranicznych. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu funduszy inwestycyjnych dla pracowników TFI.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Prawo
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Intellectual Property and New Technologies

Bartosz Posłuszny – radca prawny w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy, doświadczenie zawodowe zdobywał od 2017 roku, specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych.

Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną, w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Pełniąc poprzednio funkcję Dyrektora Zarządzającego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych odpowiadał m.in. za obsługę prawną funduszy inwestycyjnych, prowadzenie kluczowych projektów inwestycyjnych Towarzystwa oraz wdrażanie nowych regulacji wewnętrznych.

Ponadto odpowiadał za nadzór organizacyjny oraz merytoryczny nad zespołem prawników obsługujących fundusze inwestycyjne zamknięte.

Brał udział w licznych projektach związanych m.in. z akwizycją aktywów, takich jak pakiety wierzytelności, udziały w spółkach z o.o., emisją papierów wartościowych oraz tworzeniem struktur inwestycyjnych dla klientów polskich oraz zagranicznych. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu funduszy inwestycyjnych dla pracowników TFI.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Serwin specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w szczególności w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadzi liczne sprawy z zakresu sporów instytucji finansowych i odpowiada za przygotowanie strategii procesowej. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, przygotowywaniu raportów prawnych (due diligence) spółek handlowych i w zakresie prawa rynku kapitałowego. Członkiem zespołu Kancelarii jest od 2019 roku.

Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się bieżącą obsługą prawną krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego i prawa pracy. Wspierała również kancelarie prawne w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską związaną z problematyką przesłuchania w polskiej procedurze karnej. W trakcie studiów działała w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się nieodpłatnym udzielaniem porad prawnych. W 2021 roku ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie.

Prywatnie interesuje się teatrem oraz tańcem. Jest również miłośniczką powieści kryminalnych oraz biograficznych.

 • radca prawny
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Serwin specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w szczególności w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadzi liczne sprawy z zakresu sporów instytucji finansowych i odpowiada za przygotowanie strategii procesowej. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, przygotowywaniu raportów prawnych (due diligence) spółek handlowych i w zakresie prawa rynku kapitałowego. Członkiem zespołu Kancelarii jest od 2019 roku.

Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się bieżącą obsługą prawną krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego i prawa pracy. Wspierała również kancelarie prawne w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską związaną z problematyką przesłuchania w polskiej procedurze karnej. W trakcie studiów działała w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się nieodpłatnym udzielaniem porad prawnych. W 2021 roku ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie.

Prywatnie interesuje się teatrem oraz tańcem. Jest również miłośniczką powieści kryminalnych oraz biograficznych.

 • adwokat
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywał doświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjne wobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a także ubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramach prowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowania materiałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych.

Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematyką stosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również do Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniem porad prawnych.

W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jest fanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.

 • adwokat
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywał doświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjne wobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a także ubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramach prowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowania materiałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych.

Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematyką stosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również do Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniem porad prawnych.

W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jest fanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.

 • aplikant adwokacki
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tymoteusz Herman jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym, cywilnym, restrukturyzacyjnym oraz rynku kapitałowego.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej, a także jako in-house lawyer w spółce kapitałowej działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się kompleksową obsługą korporacyjną spółek handlowych, obsługą transakcji i procesów inwestycyjnych, a także prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych.

Posiada również doświadczenie w zakresie sądowego i pozasądowego rozwiązywania sporów. 

Tymoteusz ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, broniąc pracę magisterską w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.

W 2022 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 • aplikant adwokacki
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tymoteusz Herman jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym, cywilnym, restrukturyzacyjnym oraz rynku kapitałowego.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej, a także jako in-house lawyer w spółce kapitałowej działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się kompleksową obsługą korporacyjną spółek handlowych, obsługą transakcji i procesów inwestycyjnych, a także prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych.

Posiada również doświadczenie w zakresie sądowego i pozasądowego rozwiązywania sporów. 

Tymoteusz ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, broniąc pracę magisterską w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.

W 2022 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 • aplikantka adwokacka
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Karolina Latek jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w postępowaniach sądowych, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego i finansowego.

Dotychczas zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach prawnych zajmujących się sprawami z obszarów prawa bankowego i ubezpieczeń. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, szczególnie w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Karolina Latek ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, broniąc pracę magisterską zatytułowaną „Likwidacja spółki jawnej lub inny sposób zakończenia jej działalności”.

W 2023 roku złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 • aplikantka adwokacka
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Karolina Latek jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w postępowaniach sądowych, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego i finansowego.

Dotychczas zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach prawnych zajmujących się sprawami z obszarów prawa bankowego i ubezpieczeń. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, szczególnie w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Karolina Latek ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, broniąc pracę magisterską zatytułowaną „Likwidacja spółki jawnej lub inny sposób zakończenia jej działalności”.

W 2023 roku złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 • aplikant radcowski
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytety Jagiellońskiego

Katarzyna Okoń jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym i prawie rynku kapitałowego.

 Przed dołączeniem do zespołu doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z warszawskich kancelarii, zajmujących się prawem cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wspierała kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie sądowego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

 Katarzyna Okoń ukończyła z oceną bardzo dobrą studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Tematem jej pracy dyplomowej było zagadnienie przesłanek dopuszczalności apelacji w postępowaniu cywilnym.

 W 2020 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 • aplikant radcowski
 • języki: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytety Jagiellońskiego

Katarzyna Okoń jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym i prawie rynku kapitałowego.

 Przed dołączeniem do zespołu doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z warszawskich kancelarii, zajmujących się prawem cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wspierała kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie sądowego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

 Katarzyna Okoń ukończyła z oceną bardzo dobrą studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Tematem jej pracy dyplomowej było zagadnienie przesłanek dopuszczalności apelacji w postępowaniu cywilnym.

 W 2020 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 • aplikantka radcowska
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Beata Stańska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nowych technologii oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych firmach technologicznych.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się współpracą z instytucjami finansowymi w zakresie kontraktów IT oraz wdrażania rozwiązań informatycznych. Posiada szerokie doświadczenie w projektach związanych z wdrażaniem systemów ERP, CRM, Hurtowni Danych, Big Data jak również rozwiązań chmurowych na rynku regulowanym (zarówno w kraju jak i w UE). Jest certyfikowanym implementatorem systemu SAP. Przez 1,5 roku pełniła funkcję kierownika odpowiedzialnego za wdrażanie projektów informatycznych w centrum usług wspólnych IT w ramach grupy spółek energetycznych.

Beata ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc prace magisterską zatytułowaną „Reprezentacja spółki akcyjnej w organizacji”.

W 2023 roku złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 • aplikantka radcowska
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Beata Stańska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nowych technologii oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych firmach technologicznych.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się współpracą z instytucjami finansowymi w zakresie kontraktów IT oraz wdrażania rozwiązań informatycznych. Posiada szerokie doświadczenie w projektach związanych z wdrażaniem systemów ERP, CRM, Hurtowni Danych, Big Data jak również rozwiązań chmurowych na rynku regulowanym (zarówno w kraju jak i w UE). Jest certyfikowanym implementatorem systemu SAP. Przez 1,5 roku pełniła funkcję kierownika odpowiedzialnego za wdrażanie projektów informatycznych w centrum usług wspólnych IT w ramach grupy spółek energetycznych.

Beata ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc prace magisterską zatytułowaną „Reprezentacja spółki akcyjnej w organizacji”.

W 2023 roku złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 • prawnik
 • języki: angielski
 • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • Absolwent Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego: Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza oraz Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Daniel Niwiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym, się w prawie nowych technologii, cyberbezpieczeństwie oraz ochronie danych osobowych. Posiada doświadczenie pracy w firmach technologicznych, bankowości oraz doradztwie prawnym.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się budowaniem systemów bezpieczeństwa informacji, wdrożeniami prawnymi i regulacyjnymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Posiada szerokie doświadczenie w projektach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W ramach współpracy ze spółką z branży IT zbudował od podstaw prosperujący dział bezpieczeństwa informacji. Przez rok pełnił funkcję Starszego Analityka GRC w jednym z wiodących banków w Polsce.

Daniel posiada również szerokie doświadczenie szkoleniowe. Prezentował zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji m.in. na kongresie ochrony danych osobowych oraz przeszkolił z tematyki związanej z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem procesami oraz budowaniem dokumentacji wewnętrznej tysiące Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Publikował również artykuły w czasopismach oraz na portalach branżowych.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, broniąc pracę magisterską zatytułowaną „”Czynność z samym sobą” jako podstawa rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”.

W 2023 roku ukończył studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego na dwóch kierunkach „Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza” oraz „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem”.

 • prawnik
 • języki: angielski
 • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • Absolwent Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego: Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza oraz Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Daniel Niwiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym, się w prawie nowych technologii, cyberbezpieczeństwie oraz ochronie danych osobowych. Posiada doświadczenie pracy w firmach technologicznych, bankowości oraz doradztwie prawnym.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się budowaniem systemów bezpieczeństwa informacji, wdrożeniami prawnymi i regulacyjnymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Posiada szerokie doświadczenie w projektach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W ramach współpracy ze spółką z branży IT zbudował od podstaw prosperujący dział bezpieczeństwa informacji. Przez rok pełnił funkcję Starszego Analityka GRC w jednym z wiodących banków w Polsce.

Daniel posiada również szerokie doświadczenie szkoleniowe. Prezentował zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji m.in. na kongresie ochrony danych osobowych oraz przeszkolił z tematyki związanej z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem procesami oraz budowaniem dokumentacji wewnętrznej tysiące Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Publikował również artykuły w czasopismach oraz na portalach branżowych.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, broniąc pracę magisterską zatytułowaną „”Czynność z samym sobą” jako podstawa rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”.

W 2023 roku ukończył studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego na dwóch kierunkach „Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza” oraz „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem”.

 • dyrektor operacyjny
 • język angielski
 • absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku Administracja, Uniwersytet Warszawski
 • Kurs Menedżerów i Doradców Personalnych, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Beata Bielińska jest managerem z wieloletnim doświadczeniem na rynku prawniczym.  Doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu obszarami administracyjno – operacyjnymi zdobywała od 1994 r. w wiodących na polskim rynku kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w organizacji, prowadzeniu i koordynacji spraw personalnych, zarządzaniu administracyjnym obszarem funkcjonowania biura, rozliczaniu czasu pracy prawników, przygotowaniu zestawień i rozliczeń klientów, jak również windykacją należności firmy.

Beata Bielińska swoją drogę zawodową rozpoczęła od stanowiska asystenta prawnika, kierując następnie swoją drogę zawodową do stanowiska zastępcy kierownika biura, a następnie dyrektora administracji po dyrektora biura kancelarii prawnej. 

Rozwój kariery zawodowej pozwolił ugruntować wiedzę związaną z działalnością kancelarii prawnych. Poszczególne szczeble kariery pozwoliły ponadto poznać specyfikę funkcjonowania systemu administracyjnego biura.

Była ponadto Członkinią Polish Professional Women Network. Brała udział w szkoleniach, spotkaniach oraz warsztatach organizowanych przez Polish Professional Women Network oraz przez Francuską Izbę Przemysłowo – Handlową w Warszawie.  Uczestniczyła również w posiedzeniach komitetu Podatkowego ds. Umów o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania w Paryżu, jak również szkoleniach w zakresie międzynarodowego opodatkowania oraz negocjacji umów podatkowych organizowanych przez OECD w Wiedniu.

Wolny czas spędza aktywnie z rodziną. 

 • dyrektor operacyjny
 • język angielski
 • absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku Administracja, Uniwersytet Warszawski
 • Kurs Menedżerów i Doradców Personalnych, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Beata Bielińska jest managerem z wieloletnim doświadczeniem na rynku prawniczym.  Doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu obszarami administracyjno – operacyjnymi zdobywała od 1994 r. w wiodących na polskim rynku kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w organizacji, prowadzeniu i koordynacji spraw personalnych, zarządzaniu administracyjnym obszarem funkcjonowania biura, rozliczaniu czasu pracy prawników, przygotowaniu zestawień i rozliczeń klientów, jak również windykacją należności firmy.

Beata Bielińska swoją drogę zawodową rozpoczęła od stanowiska asystenta prawnika, kierując następnie swoją drogę zawodową do stanowiska zastępcy kierownika biura, a następnie dyrektora administracji po dyrektora biura kancelarii prawnej. 

Rozwój kariery zawodowej pozwolił ugruntować wiedzę związaną z działalnością kancelarii prawnych. Poszczególne szczeble kariery pozwoliły ponadto poznać specyfikę funkcjonowania systemu administracyjnego biura.

Była ponadto Członkinią Polish Professional Women Network. Brała udział w szkoleniach, spotkaniach oraz warsztatach organizowanych przez Polish Professional Women Network oraz przez Francuską Izbę Przemysłowo – Handlową w Warszawie.  Uczestniczyła również w posiedzeniach komitetu Podatkowego ds. Umów o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania w Paryżu, jak również szkoleniach w zakresie międzynarodowego opodatkowania oraz negocjacji umów podatkowych organizowanych przez OECD w Wiedniu.

Wolny czas spędza aktywnie z rodziną. 

 • koordynator obsługi biura
 • absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie o kierunku fizjoterapia
 • absolwentka Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu o kierunku fizjoterapia

Paulina Kostro posiada ponad 5 letnie doświadczenie w pracy administracyjnej. Zajmowała takie stanowiska jak: Pracownik recepcji czy Specjalista ds. administracji.

W ramach swoich obowiązków zawodowych była odpowiedzialna m.in. za obsługę centrali telefonicznej, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, w tym poczty, zakupy, koordynację spotkań biznesowych, organizację eventów dla Pracowników oraz Klientów.

Wykonywała również zadania z zakresu komunikacji marketingowej i zarządzania zasobami ludzkimi. Opiekowała się stroną www oraz intranetem. Organizowała szkolenia, rekrutacje, spotkania biznesowe. Współtworzyła i realizowała projekty: roczny program dla pracowników work-life-balance, owoce w pracy czy nieformalne spotkania Prezesa z pracownikami.

Obecnie dba o prawidłowe funkcjonowanie Sekretariatu Kancelarii, m.in. nadzoruje obieg dokumentów, obsługę poczty, organizację spotkań biznesowych i  wspiera prawników w ich codziennej pracy. 

Prywatnie lubi tańczyć, interesuje się piłką siatkową oraz grafiką komputerową.

 • koordynator obsługi biura
 • absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie o kierunku fizjoterapia
 • absolwentka Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu o kierunku fizjoterapia

Paulina Kostro posiada ponad 5 letnie doświadczenie w pracy administracyjnej. Zajmowała takie stanowiska jak: Pracownik recepcji czy Specjalista ds. administracji.

W ramach swoich obowiązków zawodowych była odpowiedzialna m.in. za obsługę centrali telefonicznej, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, w tym poczty, zakupy, koordynację spotkań biznesowych, organizację eventów dla Pracowników oraz Klientów.

Wykonywała również zadania z zakresu komunikacji marketingowej i zarządzania zasobami ludzkimi. Opiekowała się stroną www oraz intranetem. Organizowała szkolenia, rekrutacje, spotkania biznesowe. Współtworzyła i realizowała projekty: roczny program dla pracowników work-life-balance, owoce w pracy czy nieformalne spotkania Prezesa z pracownikami.

Obecnie dba o prawidłowe funkcjonowanie Sekretariatu Kancelarii, m.in. nadzoruje obieg dokumentów, obsługę poczty, organizację spotkań biznesowych i  wspiera prawników w ich codziennej pracy. 

Prywatnie lubi tańczyć, interesuje się piłką siatkową oraz grafiką komputerową.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn