KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

MiFID II – ograniczenia dotyczące tzw. zachęt

Z dniem 20 października 2018 r. upłynie okres przejściowy wyznaczony towarzystwom funduszy inwestycyjnych, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dalej „Ustawa”), na dostosowanie ich działalności „do wymogów określonych w art. 32b ust. 3 i 4, art. 45, art. 47, art. 47b, art. 47c, art. 48, art. 48b ust. 2, art. 69 ust. 1 i art. 237b ustawy (…)”.

20 sierpnia 2018

W tym katalogu uwzględniono również przepis art. 32b ust. 3 i 4 Ustawy wprowadzający zasadę, że towarzystwo może dokonać na rzecz podmiotu uprawnionego na podstawie tego aktu do pośredniczenia w dystrybucji jednostek uczestnictwa FIO/SFIO (tj. na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 3 lub ust. 2 Ustawy) płatności - w zakresie, w jakim stanowią one wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez te podmioty czynności, mających na celu poprawę jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub potencjalnego uczestnika (tzw. zachęty MiFID wypłacane przez towarzystwo ww. podmiotom za udział w dystrybucji jednostek z wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie FIO/SFIO). Przy założeniu, że zasadność ich dokonania została przez towarzystwo zweryfikowana oraz potwierdzona na podstawie informacji i dokumentów przekazanych towarzystwu zgodnie z wymogami określonymi w art. 32b ust. 2 Ustawy.

Na podstawie tego ostatniego przepisu dystrybutorzy, mają obowiązek dostarczać towarzystwu, w trybie i terminie uzgodnionych z towarzystwem, informacje oraz dokumenty wskazujące czynności mające na celu poprawę jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub potencjalnego uczestnika.

Chętnie odpowiemy na pytania z zakresu zachęt MIFID

Propozycja listy tego rodzaju czynności (zachęty MiFID) została przekazana przedstawicielom departamentów merytorycznych w ramach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich oraz Związku Banków Polskich. Najważniejszą pozycję kosztową w ramach „listy usług dodatkowych” (z uwagi na szacowany udział w łącznej wartości wszystkich kosztów) służących podniesieniu jakości usługi stanowić miały, wedle projektu, koszty związane z utrzymaniem oddziałów podmiotów uczestniczących w dystrybucji. Ryzyko zakwestionowania dopuszczalności zakwalifikowania wspomnianej kategorii kosztowej do kosztów „usług dodatkowych” służących podniesieniu jakości 5/15 należy uznać za istotne, chociażby w kontekście oczekiwanego stanowiska Urzędu Komisji, która sceptycznie odnosi się do tego rozwiązania.

Przyporządkowanie usług świadczonych przez dystrybutora w procesie dystrybucji jednostek uczestnictwa do kategorii usług podstawowych (warunkujących możliwość wykonania usługi przyjęcia i przekazania zlecenia) albo dodatkowych (służących podniesieniu jakości usługi) nabiera podstawowego znaczenia, również z uwagi na potrzebę wypracowania standardów rynkowych w relacji pomiędzy TFI a dystrybutorami, jak również wdrożenia ich przed upływem terminu przewidzianego na dostosowanie do nowych regulacji.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn