KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Konferencja uzgodnieniowa ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku – zmiany w Ustawie o Ofercie

Jakich zmian należy spodziewać się w Ustawie o Ofercie?

8 października 2021

Od 5 października 2021 r. trwa konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku („Projekt”). Przedstawiony projekt zakłada wprowadzenie zmian do aż 19 ustaw, w tym szeregu ustaw regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego. Z uwagi na objętość zmian, a przede wszystkim liczbę zgłoszonych do projektu uwag, konferencja uzgodnieniowa pierwotnie została zaplanowana na cztery dni, tj. od 5 do 8 października, ale już wiadomo, że konsultacje przeciągną się na następny tydzień.

W ramach procedury uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania łącznie zgłoszono do Projektu, w zakresie zmian proponowanych w obszarze regulacji rynku kapitałowego, 240 uwag. Zbiorcze zestawienie uwag do Projektu ustawy dostępne jest pod adresem strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

W dniu 8 października 2021 r. uzgodnienia dotyczyły planowanych zmian w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). O projektowanych zmianach w tym obszarze, pisaliśmy na naszej stronie.

Jedną z propozycji legislacyjnych, które wzbudzają największe kontrowersje jest inicjatywa wprowadzenia do Ustawy o Ofercie upoważnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do ustanowienia kuratora dla emitenta, w przypadku:

 • niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków informacyjnych mimo nałożenia sankcji z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych,
 • braku organów zarządzających lub nadzorczych emitenta,
 • wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania organów zarządzających lub nadzorczych emitenta,
 • utraty kontaktu z emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o to dopuszczenie lub którego papiery wartościowe zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu lub są przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie.

W stosunku do zamysłu wprowadzenia instytucji kuratora, w toku konsultacji publicznych zgłoszono szereg krytycznych uwag, które koncentrowały się na kwestii niedookreśloności przesłanek możliwość ustanowienia kuratora, braku precyzyjnego określenia zakresu zadań oraz kompetencji kuratora, naruszenia zasady proporcjonalności, czy braku potrzeby wprowadzenia niniejszej regulacji z uwagi na możliwość powołania kuratora w drodze postępowania sądowego.

Z pewnością zaskoczeniem, aczkolwiek pozytywnym, była deklaracja reprezentantów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą nadzorca postanowił cofnąć poparcie dla pomysłu wprowadzenia instytucji kuratora do Ustawy o Ofercie. Niestety, analogicznej deklaracji nie złożyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Niniejsza kwestia ma być dyskutowana z kierownictwem Ministerstwa, dlatego na chwilę obecną niestety wykreślenie proponowanych postanowień z Projektu nie jest ostatecznie przesądzone.

Co zrozumiałe, znaczna część czasu w trakcie konferencji uzgodnieniowej, została poświęcona tematyce zmian w zakresie procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Przypomnieć należy, że Projekt przewiduje m. in.: obniżenie progu z 66 % do 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej i jednoczesną rezygnację z obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki giełdowej w związku z przekroczeniem progu 33 % ogólnej liczby głosów, oraz wprowadzenie instytucji wezwania dobrowolnego w stosunku do akcji spółki publicznej, której akcje notowane są na rynku regulowanym.

W odniesieniu do zmian dotyczących progu ogólnej liczby głosów, której przekroczenie wiązać ma się z ogłoszeniem wezwania następczego, w powszechnej opinii uczestników konferencji, reprezentujących instytucje rynkowe, określenie progu na poziomie 50 % udziału w ogólnej liczbie głosów, nie jest adekwatne w przypadku spółek giełdowych, w przypadku których do faktycznego sprawowania kontroli wystarczające jest w rzeczywistości posiadanie uprawnienia do wykonywania głosów na niższym poziomie. Z tego względu powtarzany był postulat obniżenia progu do 33 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

W stosunku do propozycji wprowadzenia instytucji wezwań dobrowolnych, którą naturalnie, należy ocenić pozytywnie, zgłoszono postulat dotyczący rozszerzenia możliwości wykorzystania tej instytucji także w alternatywnym systemie obrotu (uwaga GPW), a także postulat, aby wezwanie dobrowolne mogło być ogłoszone również na znaczny pakiet akcji (np. min. 5 % kapitału Spółki), a nie tylko na wszystkie pozostałe akcje (uwaga SEG). Niniejsze uwagi dotyczące zmian w propozycji wezwania dobrowolnego nie spotkały się aprobatą ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jednak będą one jeszcze przedmiotem analiz w Ministerstwie Finansów.

Wiele dyskusji wywołały również propozycje zmian w zakresie procedury administracyjnej w sprawie nakładania kar za naruszenie obowiązków określonych w Ustawie o Ofercie. W szczególności, wiele zastrzeżeń zostało zgłoszonych w stosunku do inicjatywy uchylenia art. 97 ust. 5 Ustawy o Ofercie, który gwarantuje, że podjęcie decyzji o nałożeniu kary, powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem rozprawy. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem przedstawicieli UKNF, że w praktyce przeprowadzenie rozprawy służy tylko powtórzeniu przez strony dotychczasowej argumentacji, a przez to wyłacznie niepotrzebnie przedłuża postępowanie administracyjne. Także należy uznać za fikcyjne uprawnienie strony do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej przez UKNF na podstawie art. 89 k.p.a. jeśli organ nadzoru miałby decydować o zarządzeniu przeprowadzenia rozprawy na wniosek strony. Jednym z rozwiązań dyskutowanych w ramach konferencji uzgodnieniowej było obligatoryjne przeprowadzenie rozprawy przez KNF na wniosek strony. Omawiana kwestia ma kluczowe znaczenie dla podmiotów rynku kapitałowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych i firm inwestycyjnych.

Warto również zwrócić uwagę, na postulaty uwzględnienia w ramach procesu legislacyjnego dodatkowych zmian, nieobjętych pierwotną treścią Projektu. W szczególności należy wskazać, iż zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Komisja Nadzoru Finansowego z aprobatą odniosła się do propozycji Izby Domów Maklerskich, polegającej na zmianie brzmienia art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie, poprzez wykreślenie wymogu zatwierdzenia memorandum informacyjnego, sporządzanego w związku z ofertą publiczną, w przypadku której liczba osób, do których jest ona kierowana, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne tego samego rodzaju, przekracza w ciągu 12 miesięcy 149. W takich sytuacjach wystarczające ma być notyfikowanie memorandum informacyjnego Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiana polegać będzie zatem na wprowadzeniu na trwałe rozwiązania, które obecnie ma charakter czasowy i zostało wprowadzone w ramach pakietu zmian legislacyjnych wprowadzonych w związku z rozpowszechnianiem się wirusa Sars-Cov-2. Jednocześnie wypada zauważyć, iż zastąpienie wymogu zatwierdzenia memorandum wymogiem notyfikowania takiego dokumentu, stanowi realizację postulatu zgłaszanego przez Kancelarię Prawną Krzysztof Rożko i Wspólnicy, sformułowaną w ramach procesu legislacyjnego, dotyczącego ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z z2019 r. poz. 2217), na podstawie której art. 3 ust. 1a został wprowadzony do Ustawy o Ofercie.

W kolejnych dniach w ramach konferencji uzgodnieniowej będą omawiane m.in. uwagi zgłoszone do pozostałych ustaw regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, w tym do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzani alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Przedstawiciele Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy uczestniczą w konsultacjach publicznych Projektu, w tym od początku biorą udział w konferencji uzgodnieniowej.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn