KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2020

Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych

W dniu 4 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych („Projekt”).

5 maja 2021

O toczących się pracach nad Projektem pisaliśmy w marcu 2021 r. na naszej stronie internetowej.

Warto przypomnieć, iż celem projektowanej ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („Rozporządzenie ECSP”) oraz implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych („Dyrektywa ws. zmiany MiFID II”).

Wśród głównych założeń Projektu należy wskazać:

 • uregulowanie oraz objęcie nadzorem crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego;
 • umocowanie Komisji Nadzoru Finansowego jako organu właściwego do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, jak również przyznanie Komisji odpowiednich uprawnień nadzorczych i kontrolnych (m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE). Dodatkowo Komisja będzie również posiadała umocowanie do wydawania zezwoleń na prowadzenie platform crowdfundingowych oraz będzie miała możliwość przeprowadzania kontroli w tych podmiotach;
 • wprowadzenie sankcji administracyjnych i karnych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia lub projektowanej ustawy. W projekcie ustawy znalazł się bowiem rozdział 8, który traktuje o sankcjach karnych przewidzianych za naruszenia przepisów projektowanej ustawy. Wśród projektowanych przepisów karnych wskazano m.in., iż prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego bez wymaganego zezwolenia podlegać będzie grzywnie do 5 000 000 zł, a dokonanie oferty finansowania społecznościowego związanej z udzielaniem przez inwestorów pożyczek, bez udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, będzie podlegać grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Co więcej Projekt proponuje również dodanie dwóch nowych przepisów karnych do Kodeksu Spółek Handlowych. Chodzi o dodanie po art. 595 ksh, art. 5951 oraz art. 5952, które dotyczą zakazu kierowania oferty nabycia/objęcia udziałów w spółce z o.o. do nieoznaczonego adresata i analogicznie kierowania reklamy i promocji do nieznaczonego adresata, pod groźbą kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy;
 • wprowadzenie odpowiedzialność cywilnoprawnej i karnej za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą finansowania społecznościowego;
 • wprowadzenie przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej i zasad przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych;
 • uproszczenie niektórych wymogów informacyjnych spoczywających na emitencie papierów wartościowych. Zgodnie z założeniami Projektu w przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego, co zdaniem resortu finansów ma ułatwić i przyspieszyć proces przygotowywania oferty publicznej;
 • wprowadzenie dwuletniego okresu dojścia do maksymalnego progu oferty. Projektowana ustawa zakłada podwyższenie, z dniem 10 listopada 2023 r., progu kwotowego wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, z 2,5 mln euro do 5 mln euro. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej). Zgodnie z Rozporządzeniem ECSP właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.

Podkreślić należy, że Projekt przewiduje również nowelizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”), przez wyłączenie stosowania przepisów tejże ustawy do dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Przedmiotowe wyłączenie ma na celu zapewnienie pewności prawa przez wyraźne rozgraniczenie zakresu zezwoleń wydawanych, odpowiednio, na podstawie Ustawy o obrocie oraz Rozporządzenia RCSP.

Jedocześnie Projekt przewiduje nałożenie na dostawców crowdfundingu obowiązków zbliżonych do tych, które obecnie obowiązują firmy inwestycyjne. Rozporządzenie ECSP zawiera bowiem przepisy zbliżone do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE tj. Dyrektywy MIFID II. Wśród podobieństw wskazano regulacje dotyczące procedury udzielania zezwoleń, zakresu środków nadzorczych, zapobiegania konfliktom interesów oraz niektórych środków ochrony inwestorów.

Zarówno Rozporządzenie ECSP, jak i projektowana ustawa mają obowiązywać od dnia 10 listopada 2021r.

Na chwilę obecną Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 18 maja 2021 r.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się pod linkiem.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn