KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Prace nad projektem ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Rozporządzenie ECSP oraz implementacja Dyrektywa ws. zmiany MiFID II

30 marca 2021

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów („BIP”), ukazała się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Przypomnieć należy, iż rozpoczęcie prac nad ustawą zapowiadał już podczas XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich Minister Finansów Tadeusz Kościński.

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („Rozporządzenie ECSP”) oraz implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych („Dyrektywa ws. zmiany MiFID II”).

Zakresem przedmiotowym Rozporządzenia ECSP objęte są platformy prowadzące działalność crowdfundingu udziałowego (polegającego na tym, że inwestor, w zamian za wpłatę, obejmuje papiery wartościowe (najczęściej akcje) wyemitowane przez właściciela projektu) oraz crowdfundingu pożyczkowego (ułatwiającego udzielanie pożyczek za pośrednictwem platform).

Główne założenia projektu ustawy

Projektowana ustawa ma na celu w szczególności:

 • wskazanie UKNF jako organu właściwego do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przyznanie UKNF odpowiednich uprawnień nadzorczych, w tym wprowadzenie odpowiednich sankcji administracyjnych i karnych za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia ECSP oraz projektowanej ustawy oraz wprowadzenie odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą finansowania społecznościowego;
 • wprowadzenie przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej i zasad przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych;
 • uproszczenie niektórych wymogów informacyjnych spoczywających na emitencie papierów wartościowych – w przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego.

Wyłączenie spod obowiązku prospektowego ofert do 5 mln euro

W obecnym stanie prawnym, na gruncie ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), w zakresie progów kwotowych, oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy stanowią nie mniej niż 1 mln euro i mniej niż 2,5 mln euro wymaga sporządzenia memorandum informacyjnego, zaś oferta, w wyniku której zakładane wpływy stanowią bądź przekraczają 2,5 mln euro kwalifikuje się pod obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129.

Rozporządzenie ECSP wprowadza podwyższenie limitu ofert crowdfundingowych niewymagających sporządzenia prospektu emisyjnego do 5 mln euro. Zgodnie z przepisami przejściowymi, do dnia 9 listopada 2023 r. obowiązek prospektowy będzie nadal dotyczył ofert publicznych, z których zakładane wpływy wynosić będą 2,5 mln euro i więcej. Z dniem 10 listopada 2023 r. ulegnie zaś podwyższeniu próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu z 2,5 mln euro do 5 mln euro, jednocześnie oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej).

Platformy crowdfundingowe wyłączone spod MiFID II

W celu uniknięcia sytuacji, w której ten sam rodzaj działalności będzie podlegał pod dwa reżimy uzyskania zezwolenia (zezwolenia dla dostawców usług finansowania społecznościowego oraz zezwolenia przewidzianego dla prowadzenia działalności firm inwestycyjnych), w związku z przyjęciem Rozporządzenia ECSP, ustawodawca unijny zmienił jednocześnie Dyrektywę MiFID II. W rezultacie, osoby prawne posiadające zezwolenie jako dostawcy usług finansowania społecznościowego wydane na podstawie Rozporządzenia ECSP zostały wyłączone z zakresu stosowania Dyrektywy MiFID II. Ustawodawca ma czas do 10 maja 2021 r. na przyjęcie odpowiednich przepisów transponujących zmiany do Dyrektyw MiFID II, które mają być stosowane od dnia 10 listopada 2021 r. Jak zaś wskazano w BIP, w celu implementacji Dyrektywy ws. zmiany MiFID II projektowana ustawa dokona nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) przez wyłączenie stosowania przepisów tej ustawy do dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.

Crowdfunding udziałowy czy jednak akcyjny?

W zakresie definicji crowdfundingu udziałowego, wskazać należy, że zgodnie z Rozporządzeniem ECSP, obejmuje ona swoim zakresem emisję papierów wartościowych oraz instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego. W rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. n) Rozporządzenia ECSP instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego stanowią, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie podlegają ograniczeniom mogącym skutecznie uniemożliwić ich zbycie, w tym ograniczeniom w sposobie, w jaki udziały te są oferowane lub reklamowane publicznie. Na gruncie polskich przepisów, udziały nie stanowią instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o Obrocie, dlatego też w zakresie ich oferowania bądź publicznego reklamowania brak przepisów, które ograniczyłyby, a nader uniemożliwiły ich skuteczne zbycie. Na pierwszy rzut oka, wydawałoby się więc, że udziały w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością potencjalnie mogą być kwalifikowane jako instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego i podmioty prowadzące platformę crowdfundingową publikujące informację o ofertach objęcia udziałów również będą podlegały pod Rozporządzenie ECSP. Jednakże, w informacji o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy, mowa jest wyłącznie o papierach wartościowych i tym samym brak jest jakichkolwiek odniesień do udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy to oznacza, że podmioty publikujące na platformach wyłącznie oferty objęcia udziałów w spółkach z ograniczonych odpowiedzialnością (nie będących papierami wartościowymi) nie będą podlegały pod Rozporządzenie ECSP i tym samym działalność taka zostanie wyłączona spod obowiązku uzyskania zezwolenia dostawcy finansowania społecznościowego?

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia ECSP, rozporządzenie nie ma zastosowania m.in. do innych usług związanych z usługami zdefiniowanymi w art. 2 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ECSP (definicja usług finansowania społecznościowego) i świadczonymi zgodnie z prawem krajowym. W związku z rozpoczęciem prac nad projektem ustawy, można spodziewać się, że ostatecznie zostanie rozstrzygnięty zakres zastosowania Rozporządzenia ECSP. Pozostaje mieć więc nadzieję, że polski ustawodawca wskaże wprost jakie „inne usługi” związane z usługami finansowania społecznościowego nie będą podlegały pod zakres regulacji Rozporządzenia ECSP i tym samym ich świadczenie nie będzie wymagało uzyskania zezwolenia, chyba, że będą prowadzone obok (dodatkowo) usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ECSP albo wskaże na tyle wyraźnie jakie usługi będą wchodziły w zakres zastosowania Rozporządzenia ECSP, że nie będą pojawiały się na tym gruncie żadne wątpliwości interpretacyjne.

Z niecierpliwością czekamy na publikację projektu ustawy.

Od kiedy?

Polski ustawodawca ma czas do dnia 10 maja 2021 r. na dostosowanie krajowych przepisów (które powinny być stosowane od dnia 10 listopada 2021 r.), w zakresie wyłączenia dostawców usług finansowania społecznościowego spod stosowania przepisów Dyrektywy MiFID II. Ponadto, do dnia 10 listopada 2023 r. polski ustawodawca powinien dostosować próg łącznej wartości, powyżej którego należy publikować prospekt emisyjny. Z kolei, podmioty prowadzące działalność dostawców usług finansowania społecznościowego zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do wymogów Rozporządzenia ECSP i uzyskania zezwolenia do dnia 10 listopada 2022 r.

Przyjęcie projektu ustawy planowane jest na trzeci kwartał 2021 r. Z informacji opublikowanej w BIP wynika, że przepisy projektowanej ustawy mają być stosowane od dnia 10 listopada 2021 r.

Pełna treść informacji w BIP znajduje się pod następującym adresem: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r99802996737613,Projekt-ustawy-o-nadzorze-nad-dostawcami-uslug-finansowania-spolecznosciowego-dl.html

Autor: Nikola Jadwiszczak-Niedbałka, aplikant radcowski

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn