KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Projekt zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych - nowy model dystrybucji?

Zmiany stanowią propozycję KNF uregulowania nowego modelu dystrybucji jednostek uczestnictwa FIO oraz SFIO.

21 kwietnia 2021

Wczoraj (20.04.2021) UKNF skierował do banków oraz podmiotów prowadzących działalność maklerską projekt zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (m.in. dodanie nowego art. 32d). Zmiany stanowią propozycję KNF uregulowania nowego modelu dystrybucji jednostek uczestnictwa FIO oraz SFIO. Zakresem nowej regulacji objęte zostałyby wszystkie (oprócz samych towarzystw) podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Wedle projektu, przedmiotem „umowy dystrybucji” będą mogły być wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w ramach ustawowego katalogu, obejmującego m.in.:

1)     obsługę procesu przyjmowania zapisów na jednostki,

2)     obsługę procesu przyjmowania zleceń zbycia, odkupienia, zamiany lub konwersji jednostek,

3)     przyjmowanie od uczestników innych dyspozycji lub oświadczeń związanych z uczestnictwem w funduszu,

4)     informowanie uczestników funduszu o zasadach i terminach zbywania, odkupywania, zamiany lub konwersji jednostek,

5)     udostępnianie osobom zapisującym się na jednostki uczestnictwa lub uczestnikom funduszu dokumentów związanych z działalnością funduszu (w tym prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów albo informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, czy sprawozdań finansowych).

UKNF proponuje również wprowadzenie szczególnych regulacji odnoszących się do zasad naliczania i wypłaty wynagrodzenia dystrybutora z tytułu realizacji umowy o wykonywanie usług dystrybucji jednostek, w tym m.in.:

1)     wyłączenie czynności będących przedmiotem ww. umowy z reżimu tzw. zachęt,

2)     wprowadzenie zasady, że

 • umowa powinna określać przejrzyste zasady dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia,
 • podstawę wypłaty wynagrodzenia dystrybutorowi może stanowić wyłącznie wartość faktycznie wykonanych przez ten podmiot czynności, ustalana na podstawie stawek wynagrodzenia określonych w umowie, odrębnie dla każdej z przewidzianych w ustawie czynności dystrybutora,

3)     ustalenie, że wynagrodzenie dystrybutora byłoby wypłacane wyłącznie z wynagrodzenia stałego TFI za zarządzanie funduszem,

4)     sformułowanie zakazu obliczania wynagrodzenia dystrybutora z tytułu realizacji umowy na podstawie WAN funduszu.

Powyższe zasady nie miałyby zastosowania jedynie do SFIO działających jako fundusze zdefiniowanej daty (PPK).

Nie odnosząc się na tym etapie merytorycznie do poszczególnych założeń należy wskazać, że mogą one w przyszłości wywierać kluczowy wpływ na sposób funkcjonowania rynku usług dystrybucyjnych. W założeniu KNF, jak rozumiemy, umowa dystrybucyjna miałaby funkcjonować równolegle do regulacji dotyczących rozliczenia kosztów czynności przeznaczonych na poprawę jakości usług dla klienta.

Należy zakładać, że propozycje przedstawione przez Urząd będą podlegać jeszcze zmianom, zarówno w wyniku konsultacji z przedstawicielami rynku, jak również w trakcie prac legislacyjnych. Uznając istotny charakter tego obszaru dla funkcjonowania rynku kapitałowego, Kancelaria zamierza aktywnie uczestniczyć w procesach konsultacyjnych dotyczących propozycji UKNF.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn