KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

W dniu 30 listopada 2020 r. została opublikowana Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

1 grudnia 2020

Kluczowa i szeroko komentowana zmiana dotyczy objęcia zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP wszystkich spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych.

Należy wskazać, że w odniesieniu do spółek jawnych opodatkowanie będzie dotyczyło spółek jawnych, które:

 • mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami takiej spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
 • które nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji (bądź jej aktualizacji), według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

W odróżnieniu od spółek jawnych, Ustawa przewiduje objęcie podatkiem CIT wszystkich spółek komandytowych, bez względu na ich wielkość, profil działalności czy strukturę własnościową.

Ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku dochodowego dla wspólników będących komandytariuszami kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym, odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem (art. 22 ust 4e ustawy o CIT).

Zwolnienia tego nie stosuje się jednak do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 • jest członkiem zarządu: 1) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) współce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub 2) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
 • jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) współce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych i spółek jawnych podatkiem CIT wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r., jednak na mocy przepisów przejściowych Ustawy, spółki komandytowe mogą postanowić, że nowe przepisy będą miały do nich zastosowanie począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową i spółkę jawną statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jeżeli jednak ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 2e w ustawy o CIT, spółka jawna w przypadku uzyskania statusu podatnika jest obowiązana:

 • zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień uzyskania tego statusu oraz
 • wydzielić w kapitale podstawowym zyski wypracowane w okresie, w którym spółka ta nie posiadała statusu podatnika, jeżeli zyski te nie zostały podzielone między wspólników tej spółki.

Bezpośrednim skutkiem wprowadzanych regulacji jest tzw „podwójne opodatkowanie” zysku tych spółek które będzie się odbywało raz na poziomie samej spółki oraz ponownie na poziomie wspólnika w przypadku wypłaty zysku. W przypadku spółek komandytowych prowadzących działalność inwestycyjną jest możliwość skorzystania w pewnych warunkach z jednokrotnego opodatkowania dochodów – taką możliwość daje konstrukcja alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Przedstawione powyżej informacje, dotyczące opodatkowania, mają jedynie charakter ogólny - zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w przypadku wątpliwości.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn