KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

9 grudnia 2020

Przypomnieć wypada, iż projekt nowelizacji KSH („Projekt”) skupia się na trzech kategoriach spraw. Po pierwsze, celem Projektu jest wprowadzenie ograniczonej regulacji tzw. prawa holdingowego. Po drugie, Projekt przewiduje wzmocnienie pozycji Rady Nadzorczej. Po trzecie wreszcie, Projekt ma na celu poprawę efektywności funkcjonowania spółek oraz uporządkowania regulacji kodeksowej, która od szeregu lat powoduje trudności interpretacyjne.

Szerzej o pierwotnym projekcie nowelizacji KSH pisaliśmy na naszej stronie internetowej.

Zaktualizowana wersja Projektu jest wynikiem przeprowadzonych konsultacji publicznych, które trwały do dnia 19 września 2020 r. Kancelaria brała czynny udział w konsultacji publicznych Projektu, Należy zauważyć, iż większość uwag zgłoszonych przez Kancelarię została uwzględniona w ramach zaktualizowanej wersji Projektu.

W zaktualizowanym Projekcie, zrezygnowano z „trójpodziału” spółek zależnych ze względu na poziom zaangażowania spółki dominującej, poprzez eliminację odrębnej kategorii spółek zależnych, w których spółka dominująca posiada więcej iż 75 % jej kapitału zakładowego. W rezultacie, w obecnej wersji Projektu, jednoosobowa spółka zależna może odmówić wykonania wiążącego polecenia w przypadku, gdy wykonanie wiążącego polecenia doprowadziłoby do niewypłacalności tej spółki albo do zagrożenia niewypłacalnością. Pozostałe spółki powinny odmówić wiążącego polecenia w powyższych przypadkach a także, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że jest ono sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą lub inną spółkę zależną należącą do grupy spółek, w okresie najbliższych dwóch lat licząc od dnia, w którym nastąpi zdarzenie wyrządzające szkodę.

W Projekcie zrezygnowano również z wprowadzenia zasady business judgment rule, w myśl której spółka dominująca miała nie odpowiadać za wyrządzoną szkodę, w wyniku wykonania wiążącego polecenia, o ile spółka dominująca działała w graniach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.

Istotną zmianą jest również wyłączenie stosowania przepisów ustawy o grupie spółek do spółki publicznej, która jest spółką zależną od spółki dominującej pozostającej, w grupie spółek. Niniejsza zmiana postulowana była przez wielu uczestników rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn