KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 19 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

23 maja 2019

Od dnia 25 maja 2018 r. w porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio stosuje się przepisy rozporządzenia RODO. W związku z tym w krajowym porządku prawnym konieczne stało się, poza uchwaleniem nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, także dokonanie licznych zmian w innych ustawach. Z uwagi na liczbę i charakter zmian koniecznych do wprowadzenia, a także w trosce o zapewnienie spójnego podejścia, ustawodawca zdecydował się dokonać ich w ramach jednej odrębnej ustawy. Celem ustawy było więc dostosowanie polskiego porządku prawnego do RODO m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub  które powielają rozwiązania RODO. W opublikowanej ustawie zostały wprowadzone także przepisy, które stanowią ograniczenia RODO, a które zostały wprowadzone zgodnie z art. 23 RODO.

Opublikowana ustawa wprowadza zmiany m.in. do następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

- ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

- ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,

- ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,

- ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,

- ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

- ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W szczególności warto zwrócić uwagę, iż ustawa prowadza do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nowy art. 13b, zgodnie z którym fundusz inwestycyjny, TFI, ASI i zarządzający ASI, a także podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 tej ustawy, będące administratorami przetwarzającymi dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, nie są obowiązane do wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 RODO, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom.

Analogiczna regulacja została wprowadzona do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w ramach nowego art. 83k tejże ustawy. Zgodnie z wprowadzonym przepisem firmy inwestycyjne będące administratorami przetwarzającymi dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO nie są obowiązane do wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 RODO w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 4 maja 2019 r.

Pełna treść ustawy

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn