KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Nowa wersja projektu rozporządzenia MF w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

W dniu 26 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (dalej: „Projekt”), uwzględniający część uwag do opublikowanego w dniu 26 lutego 2019 r. pierwotnego projektu rozporządzenia, zgłoszonych przez podmioty zainteresowane w ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów.

17 maja 2019

Projektowane rozporządzenie wypełni lukę prawną powstałą wskutek uchylenia w dniu 22 kwietnia 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1444), będącego aktem wykonawczym do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uprzednio normującym warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Odnosząc się do głównych zmian względem pierwotnego projektu rozporządzenia wskazujemy, iż wskutek zgłoszonych uwag ograniczono niezwykle zaostrzone wymogi stawiane wobec osób wykonujących zadania z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem (z uwzględnieniem funkcji inspektora nadzoru), audytu wewnętrznego oraz z zakresu zarządzania ryzykiem. Zgodnie z brzmieniem §4 ust. 5 Projektu w nowym otoczeniu regulacyjnym wystarczające będzie posiadanie przez te osoby włącznie odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Jednocześnie zaznaczamy, iż Ministerstwo Finansów zadecydowało o utrzymaniu zawartego w § 4 ust. 1 Projektu ograniczenia, zgodnie z którym członek zarządu towarzystwa nie będzie mógł łączyć swojej funkcji z jednoczesnym wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem, audytu wewnętrznego lub z zakresu zarządzania ryzykiem.

Informujemy także, że wskutek przeprowadzonych konsultacji publicznych w §4 ust. 10 Projektu dopuszczono możliwość wykonywania przez osoby odpowiedzialne w towarzystwie za sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności z prawem czynności z zakresu objętego sprawowanym przez nie nadzorem, w przypadku gdy uzasadnia to rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez towarzystwo oraz nie zagraża to interesom uczestników funduszy, a towarzystwo potrafi wykazać, że komórka nadzoru zgodności działalności z prawem działa skutecznie.

Pomimo zgłaszanych uwag utrzymano obowiązek zapewnienia przez towarzystwa działań mających na celu utrzymanie oraz pogłębianie przez pracowników odpowiadających za strategiczne obszary działalności posiadanej wiedzy i kompetencji, na drodze uczestnictwa w regularnym doskonaleniu zawodowym lub szkoleniach.

Pewnie zmiany dotknęły również zawartych w Rozdziale 5 Projektu regulacji dotyczących prowadzenia przez towarzystwa działalności związanej z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo. Przede wszystkim zmodyfikowano przepisy w zakresie taktowania klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego, a także w zakresie obowiązków informacyjnych towarzystwa wobec klienta przed przyjęciem pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez towarzystwo.

Zaznaczamy, iż pomniejsze zmiany dotknęły również uprzednio proponowanych regulacji dotyczących wymogów dokumentowania przez towarzystwo źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa.

Wskutek zastrzeżeń zgłoszonych przez Kancelarię, wskazany w §76 ust. 2 Projektu obowiązek zidentyfikowania wszystkich procesów zachodzących w towarzystwie, w tym procesów zleconych do wykonania podmiotom zewnętrznym na podstawie umów outsourcingu oraz opracowania ich dokumentacji i wskazania właściciela każdego procesu ograniczono wyłącznie do procesów warunkujących możliwość prowadzenia działalności przez towarzystwo (procesów kluczowych) oraz procesów, w przypadku których szybkie odzyskanie sprawności działania może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia ciągłości działania towarzystwa (procesów krytycznych).

Zgodnie z §98 Projektu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności, będą obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Odstępstwem od tej zasady jest okres na dostosowanie działalności do wskazanych w §52, §53 i §55 Projektu regulacji w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo dotyczących uwzględniania charakteru jednostek uczestnictwa, określania grup docelowych przed rozpoczęciem świadczenia usługi prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa danego funduszu oraz przeprowadzania analizy scenariuszowej danych jednostek uczestnictwa – w tym przypadku okres dostosowawczy wydłużono do 12 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie.

Wraz z publikacją Projektu, Ministerstwo Finansów zwróciło się o zgłaszanie w trybie konsultacji publicznych ewentualnych uwag do opublikowanej nowej wersji Projektu. Uprzejmie informujemy, iż nasza Kancelaria zgłosiła swój udział w przedmiotowym procesie legislacyjnym, dlatego zachęcamy Państwa do zgłaszania za naszym pośrednictwem wszelkich wniosków i uwag związanych z Projektem, które będą na bieżąco przekazywane w toku prowadzonych konsultacji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż z powodu pilnej potrzeby wypełnienia delegacji ustawowej w związku z luką prawną powstałą wskutek wygaśnięcia aktu wykonawczego dotychczas normującego warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, należy mieć na względzie szybkie tempo procedowania oraz stosunkowo krótki czas na wejście w życie nowego rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe, a także zważywszy na złożoność zwartych w Projekcie nowych przepisów, stopień ich skomplikowania oraz zaostrzenie wymogów stawianych przed podmiotami, które prowadzą działalność jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podkreślamy, iż należy odpowiednio wcześniej przygotować się do nowego stanu prawnego.

Pełna treść projektu

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn