KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Nowy projekt zmian ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej

W dniu 27 maja 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został zmieniony (piąty już) projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC130) (dalej: „Projekt ustawy”).

28 maja 2019

Nowy projekt ustawy przewiduje m. in. dodanie nowego art. 2a w ustawie z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym (dalej: „UFI’’).

Na podstawie projektowanego art. 2a UFI Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona będzie do uznania za podmiot dominujący podmiotu, który nie spełnia ustawowej definicji podmiotu dominującego, jeżeli podmiot taki wywiera znaczący wpływ na działalność towarzystwa poprzez:

1) udział w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej towarzystwa, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej, lub

2) bezpośredni albo pośredni wpływ na organy zarządzające lub nadzorujące towarzystwa, lub

3) przeprowadzanie istotnych transakcji z towarzystwem.

Znaczący wpływ na działalność towarzystwa, może być realizowany przez:

1) istniejące powiązania kapitałowe, finansowe lub osobowe o charakterze prawnym lub faktycznym, lub

2) osobę trzecią działającą w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz określonego podmiotu, lub

3) osobę trzecią, z którą określony podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie określonego uprawnienia.

Uznanie podmiotu za podmiot dominujący następuje w drodze decyzji.

Jeżeli będzie to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na możliwy negatywny wpływ podmiotu uznanego za podmiot dominujący na towarzystwo, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła, w drodze decyzji nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności. Jeżeli powyższa decyzja nie zostanie wykonana w terminie, Komisja będzie mogła, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot uznany za podmiot dominujący karę pieniężną do wysokości 20 000 000 zł. Zgodnie z uzasadnieniem Projektu ustawy, „dodawany w art. 10 pkt 2 projektu ustawy art. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych umożliwi wzmocnienie kontroli kapitałowej nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych, poprzez przyznanie KNF uprawnienia do uznania danego podmiotu za podmiot dominujący wobec towarzystwa. Przesłanki wydania takiej decyzji obejmować będą m.in. przypadki, w których wpływ na działalność towarzystw może być realizowany poprzez tzw. „parkowanie akcji”, wynikać z powiązań kapitałowych, finansowych lub osobowych o charakterze prawnym lub faktycznym. Zmiana ta wynika z faktu, że system nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi musi być stale wzmacniany, a wszelkie obserwowane niedoskonałości, czy też dostrzegane w praktyce luki prawne muszą być eliminowane. Jest to szczególnie istotne w związku z tym, że zdecydowaną większość instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe będą stanowiły towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Podmioty te będą w związku z powyższym zarządzać znacznymi aktywami, a ich funkcjonowanie będzie miało istotny wpływ na rynek kapitałowy. Dlatego propozycja obejmuje również wyposażenie KNF w niezbędne środki nadzoru w postaci nakazu zaprzestania przez podmiot uznany za dominujący wywierania niekorzystnego wpływu na towarzystwo”.

Treść nowego projektu ustawy

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn