KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Nowa wersja projektu rozporządzenia MF ws. dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego

W dniu 30 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego . Uprzejmie informujemy, iż przedstawiciele Kancelarii biorą udział w procesie legislacyjnym dotyczącym projektowanego rozporządzenia.

21 maja 2019

Opublikowana zmieniona wersja projektu rozporządzenia uwzględnia uwagi zgłoszone w ramach procesu pierwszych konsultacji publicznych. Zmiany względem pierwotnej wersji projektu mają w głównej mierze charakter techniczny i ukierunkowane są na zapewnienie przejrzystego i niebudzącego wątpliwości stosowania przepisów projektowanego rozporządzenia łącznie z przepisami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (dalej: ,,Rozporządzenie 2017/1946’’).

Istotną zmianę stanowi jedynie wprowadzenie do treści projektu postanowienia, zgodnie z którym zaświadczenia z właściwych organów w zakresie podmiotu składającego zawiadomienie (zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne) powinny zostać wydane nie wcześniej niż 3 dni przed dniem złożenia zawiadomienia. Zaproponowany przez projektodawcę termin w praktyce może okazać się problematyczny dla podmiotów składających zawiadomienie, w szczególności biorąc pod uwagę konieczność pozyskiwania przedmiotowych zaświadczeń od kilku organów, w tym także potencjalnie od właściwych organów innych państw. W drugiej turze konsultacji publicznych w zakresie projektowanego rozporządzenia Kancelaria zaproponowała wydłużenie ww. terminów.

W ramach przypomnienia, projektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: ,,Ustawa’’). Jednocześnie należy podkreślić, że zakres informacji, które należy przedstawić wraz z zawiadomieniem składanym na podstawie art. 106 ust. 1 Ustawy określa mające bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej Rozporządzenie 2017/1946, natomiast projektowane rozporządzenie, odnosząc się do poszczególnych przepisów Rozporządzenia 2017/1946, określa jedynie dokumenty w celu przekazania informacji, o których mowa w tych przepisach. W związku z tym projektowane rozporządzenie nie odnosi się do tych przepisów Rozporządzenia 2017/1946, które określają nie tylko zakres informacji, ale również wyraźnie wskazują dokumenty, za pomocą których informacje te należy przekazać.

Pełna treść projektu

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn