KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z brexitem opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 620; dalej: ,,Ustawa’’) .

12 kwietnia 2019

W okresie bezpośrednio poprzedzającym opublikowanie Ustawy, tj. 29 marca 2019 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ,,UKNF’’) wydał Komunikat dotyczący wejścia w życie ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z bezumownym brexitem  (dalej: ,,Komunikat’’). W przedmiotowym Komunikacie UKNF wskazał, iż Ustawa przewiduje rozwiązania tymczasowe, obejmujące swym zakresem przede wszystkim działalność niektórych instytucji finansowych ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz - we wskazanych w Ustawie przypadkach - z Gibraltaru.

W Komunikacie wskazano na następujące przepisy Ustawy, które umożliwiają m.in.:

- kontynuowanie wykonywania przez podmiot będący przed dniem wejścia w życie ustawy zagraniczną firmą inwestycyjną, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w zakresie czynności stanowiących działalność maklerską, o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do dnia: wygaśnięcia tych umów,  uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy;

- kontynuowanie wykonywania przez podmiot będący zagraniczną firmą inwestycyjną mającą siedzibę, centralę lub miejsce zamieszkania na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru, jako członek lub uczestnik rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu, prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub korzystający z bezpośredniego dostępu elektronicznego do tych systemów obrotu instrumentami finansowymi, działalności w tym zakresie do dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy;

- kontynuowanie zawartych przed dniem wejścia w życie Ustawy umów w zakresie czynności stanowiących działalność maklerską, o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do dnia:

* wygaśnięcia tych umów,

* uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

* nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy;

- utrzymywanie przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego:

* posiadające aktywa ulokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru - lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w tych państwach,

* będące stronami umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na tych rynkach,

tych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego w portfelu inwestycyjnym funduszu lub lokowania aktywów funduszu w takie papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego lub bycia stroną umów mających za przedmiot takie instrumenty pochodne lub zawierania takich umowy, pomimo niewskazania w statucie funduszu inwestycyjnego tych rynków zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 94 ust. 1 lub art. 116a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jednocześnie w dniu 28 marca 2019 r. UKNF poinformował, że na stronach internetowych Komisji Europejskiej, organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz brytyjskiego Financial Conduct Authority (FCA) prezentowane są komunikaty odnoszące się do kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (brexit). W dedykowanej zakładce na stronie internetowej UKNF  zamieszczono odnośniki do wybranych komunikatów ww. organów.

Pełna treść ustawy

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn