KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Skierowanie do podpisu ministra projektu rozporządzenia w sprawie dystrybutorów jednostek uczestnictwa

W dniu 9 października 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano informację o skierowaniu do podpisu Ministra projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.

9 października 2019

Wspomniany akt prawny określa m.in. zasady prowadzenia wskazanej działalności oraz warunki techniczne i organizacyjne jej wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dystrybutorzy).

Jednocześnie opublikowano ostateczną wersję projektu rozporządzenia - spośród zmian względem ostatniej dostępnej wersji projektu, sporządzonej w lipcu br., warto zwrócić uwagę w szczególności na:

1) wprowadzenie wyłączenia, zgodnie z którym obowiązki związane z określaniem i stosowaniem grup docelowych w zakresie konkretnych instrumentów finansowych (§ 30-32 rozporządzenia) nie mają zastosowania do jednostek uczestnictwa, w które są inwestowane środki finansowe gromadzone w pracowniczych planach kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, oraz w celu realizacji pracowniczych programów emerytalnych, o których mowa w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych,

2) usunięcie z rozdziału regulującego kwestie dotyczące tzw. zachęt przepisu, zgodnie z którym usługę dodatkową lub usługę poprawiająca jakość usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta uważa się za proporcjonalne do poziomu otrzymanych świadczeń pieniężnych, jeżeli świadczenia te są proporcjonalne do liczby klientów korzystających z usługi lub są proporcjonalne do ryzyka odpowiedzialności cywilnej ponoszonej przez podmiot w związku ze świadczeniem usługi.

W ostatecznej wersji projektu utrzymano wprowadzone w poprzedniej wersji przepisy przejściowe. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przy czym dla podmiotów świadczących usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa przed dniem wejścia tego aktu, przewidziany został okres przejściowy na dostosowanie do wymogów określonych w rozporządzeniu wynoszący 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Wyjątek stanowią obowiązki określone w § 28-32 i § 37 rozporządzenia (dokonanie oceny czy dana usługa lub instrument finansowy są odpowiednie dla klienta, obowiązki dotyczące celów biznesowych i strategii dystrybucji oraz określenia grupy docelowej), w przypadku których termin na dostosowanie działalności wynosić będzie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

 

Treść projektu rozporządzenia przekazanego do podpisu Ministra

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn