KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

W dniu 3.10.2019 zapadł długo oczekiwany wyrok w sprawie tzw. kredytów frankowych. Sprawa została rozpoznana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na podstawie pytania prejudycjalnego wniesionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku ze sprawą Pana Kamila Dziubak i Pani Justyny Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, prowadzącej działalność w Polsce w formie oddziału (dawniej Raiffeisen Bank Polska SA).

3 października 2019

Powodowie zawarli w 2008 r. umowę kredytu hipotecznego z Raiffeisen Bank. Wartość kredytu wyrażona została wprawdzie w PLN, ale podlegała indeksowaniu do franka szwajcarskiego wedle zasad ustalonych w stosowanym przez bank regulaminie, który został włączony do umowy. Na tej podstawie kredytobiorcy wystąpili do polskiego sądu z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy kredytu, kwestionując zgodność z prawem tego rodzaju konstrukcji z uwagi na umożliwienie bankowi swobodnego i arbitralnego ustalania kursu wymiany walut, a w konsekwencji także jednostronnego określania salda kredytu w CHF oraz kwoty rat kredytu w PLN.

Po zapoznaniu się z opinią Rzecznika Generalnego, TSUE stwierdził, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą zostać zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Tym samym sąd polski eliminując nieuczciwe postanowienia umów kredytowych, nie może zastąpić powstałych w ten sposób luk w umowach z bankami, przepisami prawa polskiego. Trudno bowiem uznać, że polskie przepisy prawa mogące potencjalnie wejść w miejsce usuniętych postanowień umownych były przedmiotem analizy krajowego ustawodawcy pod kątem zapewnienia równowagi między całością praw i obowiązków stron określonych na wypadek, gdyby strony albo nie odstąpiły od standardowej normy ustanowionej przez krajowego ustawodawcę dla danych umów, albo wyraźnie wybrały możliwość zastosowania normy wprowadzonej w tym celu przez krajowego ustawodawcę.

Trybunał zwrócił przy tym uwagę, że umowa kredytowa pozostaje wiążąca dla stron, tylko gdy wskutek pozbawienia umowy kredytowej nieuczciwych warunków jako efekt skorzystania przez konsumenta z ochrony przewidzianej w Dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, dalsze utrzymanie obowiązywania umowy jest zgodne z prawem krajowym.

Ponieważ w przypadku zawartych w Polsce umów kredytowych, po zwykłym usunięciu klauzul dotyczących różnic kursów walutowych, w sposób niedopuszczalny na gruncie prawa polskiego zmieniłby się charakter i główny przedmiot umowy kredytowej (w miejsce indeksacji do CHF wchodziłoby stosowanie stopy procentowej opartej na stopie obowiązującej względem CHF) ww. dyrektywa nie może stać na przeszkodzie unieważnieniu tych umów przez sąd polski.

Trybunał uściślił również, że ochrona przewidziana w Dyrektywie Rady 93/13/EWG nie ma charakteru absolutnego, a konsument ma prawo do odmowy bycia objętym ochroną przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnieniem umowy jako całości, jeżeli nie zamierza z tej ochrony korzystać.

Treść komunikatu prasowego jest dostępna pod linkiem. Natomiast pełna treść wyroku opublikowana została na stronie internetowej CURIA.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn