KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Komunikat KNF w sprawie opinii ESMA dotyczącej środków interwencji krajowej przyjętych przez KNF w sprawie CFD

W dniu 21 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie Opinii ESMA z dnia 30 lipca 2019 r. dotyczącej środków interwencji krajowej przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie kontraktów na różnicę (dalej odpowiednio: „KNF” oraz ,,Komunikat’’).

11 października 2019

KNF podjęła na posiedzeniu 1 sierpnia 2019 r. decyzję w sprawie wprowadzenia dodatkowych wymogów przy oferowaniu klientom detalicznym kontraktów na różnicę (dalej także: „CFD”). Celem jest implementacja art. 42 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia MiFIR i zmniejszenie ryzyka poniesienia przez klientów detalicznych strat w związku z inwestycją w te instrumenty po ustaniu interwencji produktowej ze strony ESMA. Wyżej wskazaną decyzją zakazano wprowadzania do obrotu polegającego na upowszechnianiu, kierowaniu do klientów detalicznych lub potencjalnych klientów detalicznych informacji, reklamowaniu lub promowaniu, oraz dystrybucji lub sprzedaży klientom detalicznym kontraktów CFD. Jednocześnie ustalona została lista warunków, po łącznym spełnieniu których sytuacja zostanie uznana za wchodzącą w zakres wyjątku od zakazu. Wskazane warunki są następujące:

1) wymóg dostawcy CFD, aby klient detaliczny wniósł początkowy depozyt zabezpieczający;

2) zapewnienie klientowi detalicznemuprzez dostawcę CFD ochrony przez zamknięciem pozycji, gdy suma środków pieniężnych na rachunku transakcyjnym CFD spadła poniżej połowy łącznej wartości ochrony początkowego depozytu zabezpieczającego dla wszystkich otwartych pozycji CFD;

3) zapewnienie przez dostawcę CFD klientowi detalicznemu ochrony przed ujemnym saldem, przez którą należy rozumieć ograniczenie łącznych zobowiązań klienta detalicznego w odniesieniu do wszystkich pozycji CFD związanych z rachunkiem transakcyjnym CFD u dostawcy kontraktu CFD do wysokości środków na tym rachunku;

4) nieprzekazywanie przez dostawcę CFD bezpośrednio lub pośrednio klientowi detalicznemu żadnej płatności, korzyści pieniężnej lub jakiejkolwiek wykluczonej korzyści niepieniężnej w związku z wprowadzaniem do obrotu, dystrybucją lub sprzedażą CFD, poza zrealizowanymi zyskami z dostarczonych CFD, przy czym przez wykluczoną korzyść niepieniężną należy rozumieć każdą korzyść niepieniężną poza narzędziami informacyjno-badawczymi w zakresie, w jakim dotyczą CFD;

5) zawarcie w informacjach reklamowych lub promocyjnych, w tym w korespondencji lub komunikatach, ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty tego typu.

ESMA w opinii dotyczącej podjętych przez KNF środków krajowej interwencji produktowej w zakresie CFD przystała na zaproponowane przez KNF środki jako uzasadnione oraz proporcjonalne przy jednoczesnym zakwestionowaniu poziomu depozytu zabezpieczającego dla detalicznych klientów doświadczonych oraz zakresu terytorialnego interwencji krajowej. ESMA wskazała, że depozyt powinien być wyższy, a więc przynajmniej na poziomie wskazanym w interwencji produktowej ESMA w sprawie CFD, co pozwoli na zawężenie dostępu klientów jedynie do niższego rodzaju dźwigni finansowej. Natomiast w drugim zastrzeżeniu europejski organ postuluje uzupełnienie założeń interwencji o regulacje obejmujące działalność transgraniczną. ESMA zaaprobowała proponowane przez KNF warunki, jednocześnie wskazując, że właściwe byłoby ich zaostrzenie celem bardziej kompleksowej ochrony klientów detalicznych w transakcjach cechujących się tak wysokim poziomem ryzyka.

W ramach opublikowanego w sierpniu 2019 r. Komunikatu KNF wyjaśnia założenia swojej decyzji, wskazując na rozwiązanie jakim jest podział na klientów detalicznych i klientów detalicznych doświadczonych. Ograniczając definicyjnie drugi rodzaj klientów do osób „mających siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu wyłącznie na terenie Polski” przy umożliwieniu im stosowania wyższej dźwigni finansowej, KNF zamierza zapobiec obserwowanemu w ostatnim czasie zjawisku przenoszenia aktywności inwestycyjnej związanej z CFD do krajów spoza Unii Europejskiej. Tym samym KNF uznając zastosowane środki za kompletne i spójne, nie uważa za celowe dokonywania w nich modyfikacji.

Pełna treść komunikatu

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn