KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Senat po upływie terminu na transpozycje przepisów unijnych, przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

W dniu 6 sierpnia 2021 r. na 28 posiedzeniu Senatu, Izba przyjęła bez poprawek Ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”).

10 sierpnia 2021

Przypominamy, że Ustawa transponuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania („Dyrektywa 2019/1160”) oraz służy zapewnieniu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 („Rozporządzenie 2019/1156”).

Ustawa ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne i alternatywne fundusze inwestycyjne. Wprowadza jasne zasady wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE, jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych kierowanych do inwestorów. Dodatkowo nowelizacja ma zapewnić większą ochronę inwestorów i ułatwić dostęp do informacji na temat przepisów krajowych, dotyczących informacji reklamowych.

O założeniach nowelizacji pisaliśmy szerzej m.in. na naszej stronie internetowej.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących nowych opłat z wpis do rejestru, dotyczących zagranicznych UCITS z wydzielonymi subfunduszami, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie wskazujemy, że Ustawa została przyjęta przez Senat po upływie terminu wyznaczonym państwom członkowskim na transpozycje Dyrektywy 2019/1160 (2 sierpnia br.) jak również po terminie, od którego stosuje się przepis art. 4 Rozporządzenia 2019/1156.

Po przyjęciu Ustawy przez obie Izby Parlamentu ustawa zostanie obecnie przekazana do podpisu Prezydenta.

Pełny tekst Ustawy dostępny jest pod linkiem.

Autor: apl. adwokacki Jakub Murawski

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, venture capital, private equity, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn