KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Projekt noweli ustawy o funduszach inwestycyjnych przyjęty przez Radę Ministrów

Celem nowelizacji jest dążenie do zapewnienia równych warunków działania dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania na terenie UE oraz zniesienie ograniczeń w swobodnym przepływie jednostek uczestnictwa i udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

23 czerwca 2021

W dniu 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej („Projekt”). O założeniach Projektu pisaliśmy m.in. na naszej stronie internetowej.

Przypominamy, że Projekt transponuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz służy zapewnieniu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014.

Należy wskazać, iż celem nowelizacji jest dążenie do zapewnienia równych warunków działania dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania na terenie UE oraz zniesienie ograniczeń w swobodnym przepływie jednostek uczestnictwa i udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania. Nowe przepisy mają ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne. W tym celu Projekt zakłada likwidację barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienie jasnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

Wśród najważniejszych rozwiązań należy wymienić:

 • wprowadzenie jednolitych wymagań dotyczących informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów alternatywnych funduszy inwestycyjnych („AFI”) oraz przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („UCITS”);
 • wprowadzenie zmian w obowiązkach informacyjnych, mających za zadanie zwiększenie przejrzystości i wzmocnienie ochrony inwestorów oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych;
 • utworzenie centralnej bazy danych dotyczących transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania;
 • rozszerzenie zakresu danych, jakie UCITS lub ZAFI muszą przekazać Komisji Nadzoru Finansowego przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE;
 • określenie zasad na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub w przyjmującym państwie UE;

Projekt zakłada również utworzenie nowego rejestru unijnych AFI oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”), które są wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr ma być prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i ma funkcjonować obok dotychczasowego rejestru zagranicznych UCITS podlegających dystrybucji w Polsce.

Warto również wskazać na zmiany w obszarze opłat. Projektowane przepisy rozszerzają bowiem obowiązek opłaty za wpis zagranicznego UCITS do rejestru funduszy zagranicznych dystrybuowanych w Polsce, także na wpis drugiego i każdego kolejnego subfunduszu podlegającego notyfikacji, co do tej pory nie wiązało się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat. Dodatkowo Projekt przewiduje nałożenie na podmioty wprowadzające do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijny AFI lub alternatywny fundusz inwestycyjny z siedzibą w państwie należącym do EEA, dodatkowej opłaty rocznej w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 2000 euro za każdy fundusz wpisany do rejestru, która to opłata będzie wzrastać o wysokość nie większą niż równowartość w złotych 500 euro w przypadku drugiego i każdego kolejnego subfunduszu danego UCITS i AFI notyfikowanego do dystrybucji w Polsce.

Zaznaczenia wymaga, że Projekt znosi obowiązek ustanowienia na terytorium Polski przedstawiciela i agenta płatności dla zagranicznych UCITS, pozostawiając taką możliwość jako fakultatywną.

Wśród nowych obowiązków notyfikacyjnych należy wskazać, na zobowiązanie zagranicznych UCITS do informowania Komisji Nadzoru Finansowego, o zmianach w sposobie zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Polski, co najmniej na 1 miesiąc przed ich wprowadzeniem.

Istotnym podkreślenia jest, że w celu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych, projektowana ustawa zakłada również nowelizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) przez wyłączenie stosowania przepisów tej ustawy do dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.

Zgodnie z założeniami Projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących nowych opłat z wpis do rejestru, dotyczących zagranicznych UCITS z wydzielonymi subfunduszami, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Z pełną treścią Projektu można zapoznać się pod linkiem.

Autor: apl. adw. Jakub Murawski.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn