KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Rozporządzenie w sprawie odbierania przez KNF zgłoszeń naruszeń rozporządzenia MAR

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1262).

10 sierpnia 2018

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 (Dz. U. z 2017 r. poz. 879), zostało uchylone w sposób pośredni z dniem 21 kwietnia 2018 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685) w związku z art. 9 pkt 3 tej ustawy, który zmienił art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, będący podstawą do wydania przedmiotowego rozporządzenia.


Opublikowane rozporządzenie co do zasady powtarza przepisy zawarte w uchylonym rozporządzeniu. Jedyną zmianą przewidzianą w nowym akcie jest rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych KNF względem osób dokonujących zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 (tzw. Rozporządzenia MAR’).


W nowym rozporządzeniu dokonano zmiany § 10 ust. 1 pkt 5 polegającej na doprecyzowaniu w informacji zawartej na stronie internetowej KNF, że osoby zgłaszające wyłączone są z odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa w związku ze zgłoszeniem naruszenia rozporządzenia 596/2014, oraz że przekazanie KNF zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń nie może stanowić przyczyny rozwiązania z osobą zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze. Przepis w nowym brzmieniu ma zapewnić odpowiednią wiedzę osób zgłaszających naruszenie rozporządzenia 596/2014 w zakresie braku konsekwencji prawnych towarzyszących takiemu zgłoszeniu.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 29 czerwca
2018 r.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn