KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych

W dniu 15 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

20 sierpnia 2018

Opublikowany projekt ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (dalej: „Rozporządzenie 2017/2402’’), które weszło w życie w dniu 28 grudnia 2017, a którego przepisy będą stosowane od 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie 2017/2402 wprowadza ogólne ramy prawne dla wszystkich rodzajów sekurytyzacji, w tym definiuje samo pojęcie sekurytyzacji, oraz określa wymogi wobec pomiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, m.in. dotyczące obowiązku należytej staranności, zatrzymania ryzyka i transparentności, czy dopuszczalnych limitów inwestycji w pozycje sekurytyzacyjne dla klientów detalicznych.


W projektowanej ustawie proponuje się przede wszystkim wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w zakresie nadzoru, przestrzegania i egzekwowania przepisów Rozporządzenia 2017/2402, posiadającego uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, w tym publikowania informacji o nałożonych sankcjach w przypadkach określonych w projekcie.


Wprowadzane projektowaną ustawą zmiany w zakresie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przewidziane art. 2 projektu, mają na celu wdrożenie dokonanych w art. 38 i art. 41 Rozporządzenia 2017/2402 zmian odpowiednio w Dyrektywie UCITS (art. 50a) oraz Dyrektywie AIFMD (art. 17).

Mając na uwadze, iż w prawodawstwie krajowym funduszami typu UCITS są wyłącznie fundusze inwestycyjne otwarte, wdrożenie zmienianego art. 50a Dyrektywy UCITS wymaga dodania art. 94b w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

W przypadku wdrożenia zmienianego art. 17 Dyrektywy AIFMD konieczne jest dodanie w art. 70l ust. 4 oraz art. 148a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, gdyż Dyrektywa AIFMD ma zastosowanie zarówno do zarządzających ASI, jak i towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających FIZ.


Zgodnie z założeniami, projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., tj. w terminie rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia 2017/2402.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn