KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji PPK opublikowane w Dzienniku Ustaw

W dniu 1 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 613) .

24 kwietnia 2019

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, wysokość opłaty miesięcznej za prowadzenie Ewidencji PPK wynosi 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową na ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata. Przedmiotowa opłata jest uiszczana do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna. Powyższe stosuje się do opłaty należnej począwszy od dnia 1 lipca 2022 r.

W odniesieniu do okresu kończącego się w dniu 30 czerwca 2022 r., wysokość opłaty oblicza się jako iloczyn kwoty 0,18 zł i liczby rachunków PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową na ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata. Jednocześnie, analogicznie jak w pierwszym przypadku, opłata jest uiszczana do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna.

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 16 kwietnia 2019 r

Pełna treść rozporządzenia

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn