KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia w sprawie dostawców usług finansowania społecznościowego

Od dzisiaj, tj. 10 listopada 2021 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: „Rozporządzenie ECSP”).

10 listopada 2021

Rozporządzenie stanowi odpowiedź Unii Europejskiej na zjawisko wzrastającego znaczenia finansowania społecznościowego jako alternatywnej formy finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm typu start-up. Celem Rozporządzenia ECSP jest ujednolicenie zasad prowadzenia platform crowdfundingowych Unii Europejskiej. Rozporządzenie objęło swoim zakresem dwa modele finansowania społecznościowego – pożyczkowy, polegający na pozyskiwaniu finansowania w formie pożyczek udzielanych przez inwestorów oraz udziałowy, polegający na pozyskiwaniu kapitału od inwestorów w zamian za papiery wartościowe.

Najważniejsze założenia Rozporządzenia ECSP

 • Obowiązek uzyskania licencji. Rozporządzenie ECSP nakłada na  podmioty prowadzące platformy crowdfundingu inwestycyjnego obowiązek uzyskania zezwolenia, wydanego przez wyznaczony przez dane państwo członkowskie organ nadzoru. W Polsce organem tym ma być KNF, jednak na ten moment, z uwagi, iż prace nad polską ustawą crowdfundingową nadal trwają, zatem organ kompetentny do prowadzenia procesów licencyjnych w Polsce nie został wyznaczony. Usługi finansowania społecznościowego mogą być świadczone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 12 Rozporządzenia 2020/1503, zatem fakt posiadania przez dany podmiot zezwolenia na świadczenie usług maklerskich, nie będzie stanowić podstawy do zwolnienia tego podmiotu z obowiązku uzyskania zezwolenia wskazanego w Rozporządzeniu ECSP. Ponadto Rozporządzenie ECSP umożliwia dostawcom usług finansowania społecznościowego, którzy uzyskali stosowne zezwolenie, transgraniczne świadczenie swoich usług w całej UE.
 • Limit wartości oferty. Zgodnie z RozporządzeniemECSP górna granica łącznej wartości ofert finansowania społecznościowego przedstawionych przez właściciela projektu została ustalona na poziomie 5.000.000 euro w okresie 12 miesięcy. Jest to maksymalny próg finansowania bez obowiązku publikacji prospektu emisyjnego. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z projektem polskiej  ustawy crowdfundingowej próg ten będzie podnoszony stopniowo – najpierw do kwoty 2.500.000 euro, a dopiero od 10 listopada 2023 r. - 5.000.000 euro.
 • Ochrona inwestorów. Rozporządzenie ECSP wyróżnia dwie kategorie inwestorów: doświadczonych i niedoświadczonych, czemu towarzyszy rozróżnienie środków ochrony inwestorów odpowiednio dla danej kategorii. Rozporządzenie przewiduje przyznanie szczególnych uprawnień inwestorom niedoświadczonym, takich jak prawo namysłu przed zawarciem transakcji, w którym możliwe będzie wycofanie przez takiego inwestora oferty inwestycyjnej bez ponoszenia z tego tytułu negatywnych konsekwencji. Ponadto dostawcy usług finansowania społecznościowego będą zobowiązani będą do przeprowadzenia testu wiedzy i symulacja zdolności ponoszenia strat, które mają na celu uświadomienie potencjalnym inwestorom niedoświadczonym czynników ryzyka związanych z tego rodzaju inwestowaniem.
 • Łatwiejsze wyjście z inwestycji. Inwestycje w ramach kampanii crowdfundingowych odznaczają się niską płynnością – w przypadku, gdy spółka znajduje się poza rynkiem zorganizowanym, często jedyną opcją wyjścia z inwestycji jest samodzielne znalezienie przez inwestora nabywcy jego akcji lub udziałów. Rozporządzenie ECPS ma ułatwić inwestorom wyjście z inwestycji poprzez umożliwienie dostawcom usług finansowania społecznościowego prowadzenie tzw. tablicy ogłoszeń, na której będzie możliwe umieszczanie ogłoszeń dotyczących zamiaru zbycia lub nabycia akcji lub udziałów przez inwestorów, którzy nabyli je w ramach przeprowadzonej kampanii crowdfundingowej.

Okres przejściowy dla dotychczasowych dostawców usług finansowania społecznościowego

Jak wskazaliśmy powyżej, Rozporządzenie ECSP zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia właściwego organu odpowiedzialnego za prowadzenie procesów licencyjnych, jednak z uwagi na brak krajowej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, organ właściwy w rozumieniu Rozporządzenie ECSP nie został wyznaczony i na chwilę obecną KNF nie posiada formalnie kompetencji do udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego.

Zaznaczyć należy, że brak krajowej ustawy ws. crowdfundingu nie wpływa na możliwość kontynuowania działalności platform crowdfundingowych, w oparciu o przepisy Rozporządzenia ECSP regulujące okres przejściowy dla dotychczasowych dostawców usług finansowania społecznościowego świadczonych zgodnie z prawem krajowym. Zgodnie z treścią art. 48 ust. 1 Rozporządzenia ECSP dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą kontynuować – zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym – świadczenie usług finansowania społecznościowego do dnia 10 listopada 2022 r. lub do czasu uzyskania zezwolenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn