KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Druga wersja projektu ustawy o fundacji rodzinnej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o fundacji rodzinnej opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów. Projekt uwzględnia część uwag zgłaszanych w ramach konsultacji publicznych.

4 listopada 2021

Ustawodawca podtrzymuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, jednak dopuszcza określone czynności polegające na:

 • zbywaniu mienia, którego fundacja będzie posiadaczem lub właścicielem (o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia);
 • najmie, dzierżawie lub udostępnianiu mienia na innej podstawie;
 • przystępowaniu i uczestnictwie w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub zagranicą;
 • nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 • udzielaniu pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna będzie posiadać udziały lub akcje i spółkom osobowym, w których będzie uczestniczyć jako wspólnik, a także beneficjentom fundacji;
 • obrocie zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z jej działalnością;
 • prowadzeniu przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Utworzenie fundacji będzie wymagało zaangażowania kapitału początkowego nie niższego niż 100 tys. zł. Ponadto skład organów fundacji będzie zależny jedynie od woli fundatora.

Istotne zmiany zostały wprowadzone w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnej. Nowy projekt zakłada zwolnienie z opodatkowania od zysków kapitałowych i odsetek. W odniesieniu do podatku CIT zwolnienie to obejmuje podatek od przychodów fundacji rodzinnej z zysków kapitałowych oraz przychodów z tytułu odsetek. Zwolnienie to oznacza, że fundacja rodzinna nie będzie odprowadzać 19 proc. CIT od dywidend i innych zysków kapitałowych otrzymywanych od spółek, których będzie właścicielem lub udziałowcem.

Zwolnienia podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej w zakresie CIT oraz podatku od spadków i darowizn na rzecz osób należących do kręgu najbliższej rodziny fundatora mogą przyczynić się do korzystnej i efektywnej sukcesji.

Kolejną korzystną zmianą przewidzianą w ramach nowego projektu jest poszerzenie grona tzw. beneficjentów zerowych – członków najbliższej rodziny, którzy będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od spadku darowizn o zięcia, synową oraz teściów fundatora.

Nowy projekt zakłada także utworzenie rejestru fundacji rodzinnych, który miałby być prowadzony przez sądy okręgowe, na wzór prowadzonego przez te sądy rejestru funduszy inwestycyjnych.

Projekt uwzględnia także modyfikację przepisów dotyczących posiedzeń organów fundacji rodzinnej, w tym także przewiduje możliwość ich wynagradzania za pełnioną funkcję.

Planowany termin wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej został przesunięty na 1 czerwca 2022 r.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej jest dostępny pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12344906/12774288/12774289/dokument525891.pdf

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn