KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Stanowisko UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do 10 listopada 2021 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia w sprawie dostawców usług finansowania społecznościowego

Już od dnia 10 listopada 2021 r. rozpocznie się stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: „Rozporządzenie ECSP”).

5 listopada 2021

Prace nad polską ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych nadal trwają, dlatego w dniu 3 listopada 2021 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował stanowisko UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 10 listopada 2021 r. polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia ECSP (dalej: „Stanowisko”).

Rozporządzenie ECSP zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia właściwego organu odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji i obowiązków przewidzianych w tym rozporządzeniu. W Polsce organem tym ma być KNF. Z uwagi, iż prace nad ww. ustawą nadal się toczą, organ właściwy w rozumieniu Rozporządzenie ECSP nie został wyznaczony. Tym samym nie mogą rozpocząć się procesy licencyjne na podstawie przepisów Rozporządzenia ECSP, ponieważ KNF nie posiada formalnie kompetencji do ich prowadzenia i udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego.

Jednocześnie UKNF zwraca uwagę, iż brak krajowej ustawy ws. crowdfundingu nie wpływa na możliwość kontynuowania działalności platform crowdfundingowych, w oparciu o przepisy Rozporządzenia ECSP regulujące okres przejściowy dla dotychczasowych dostawców usług finansowania społecznościowego świadczonych zgodnie z prawem krajowym. Zgodnie z treścią art. 48 ust. 1 Rozporządzenia ECSP dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą kontynuować – zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym – świadczenie usług finansowania społecznościowego do dnia 10 listopada 2022 r. lub do czasu uzyskania zezwolenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W Stanowisku wskazano, że dopuszczalne jest kontynuowanie działalności po 10 listopada 2021 r. przez podmioty określane mianem „platform crowdfundingowych”, w przypadku których działalność ogranicza się wyłącznie do prowadzenia działalności promocyjnej, związanej z ofertami publicznymi w rozumieniu ustawy o ofercie.

Podkreślić należy, że zgodnie ze Stanowiskiem UKNF, wspomniany okres przejściowy ma zastosowanie wyłącznie do platform crowdfundingowych, które rozpoczęły swoją działalność przed 10 listopada 2021 r. W okresie do uzyskania zezwolenia, platformy te będą mogły działać zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, przy czym działalność bez zezwolenia nie będzie możliwa po 10 listopada 2022 r.

KNF wskazuje również, że usługa finansowania społecznościowego może być świadczona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 12 Rozporządzenia ECSP. W praktyce oznacza to, że fakt posiadania przez  dany podmiot zezwolenia na świadczenie usług maklerskich, nie będzie stanowić podstawy do zwolnienia tego podmiotu z obowiązku uzyskania zezwolenia wskazanego w Rozporządzeniu ECSP.

Warto również zwrócić uwagę, iż do chwili uzyskania zezwolenia, dostawcy usług finansowania społecznościowego nie są zobowiązani do udostępnia inwestorom arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. Co więcej, KNF zwraca uwagę, iż opublikowanie przez platformę crowdfundingową arkusza kluczowych informacji, zanim uzyska ona stosowne zezwolenie, będzie mogło zostać uznane za prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia.

Ponadto w opublikowanym stanowisku wskazano, że Rozporządzenie ECSP zakłada wydanie regulacyjnych standardów technicznych (dalej: „RTS”), które powinny zostać przedłożone Komisji Europejskiej  odpowiednio do 10 listopada 2021 r. oraz 22 maja 2022 r., celem ich przyjęcia przez Komisję. Jak wskazuje UKNF, brak obowiązywania RTS nie niemożliwi jednak stosowania Rozporządzenia ECSP, w tym w zakresie postępowań licencyjnych.

Pełna treść stanowiska UKNF dostępna jest pod niniejszym linkiem.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn