KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Raport UKNF z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech

W dniu 12 maja 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowany został Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech.

12 maja 2021

Dokument prezentuje aktualny status prac nad identyfikacją i usuwaniem barier dla sektora FinTech w Polsce. Raport został przygotowany na podstawie prac zespołów roboczych organizowanych przez Departament ds. Innowacji Finansowych FinTech w UKNF, w którego pracach udział brało 46 podmiotów w tym m.in.: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Izba Domów Maklerskich czy też Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Przypomnieć należy, iż prace nad dokumentem rozpoczęto w listopadzie 2019 r. poprzez identyfikację nowych barier dla rozwoju innowacji finansowych. Propozycje uczestników rynku można było przesyłać do UKNF w terminie do końca stycznia 2020 r. Następnie dokonano właściwej priorytetyzacji i powołano pięć podgrup, zrzeszających właściwych przedstawicieli instytucji pod kątem omawianych grup zagadnień. W ramach toczących się prac, wyodrębniono następujące podgrupy robocze:

 • Systemową;
 • Kapitałową;
 • Ds. Tożsamości i AML;
 • Bankową;
 • Ds. Konsumenckich i Przetwarzania Danych;

Raport zawiera listę zidentyfikowanych barier w rozwoju innowacji finansowych FinTech w Polsce wraz z opisem podjętych działań i rekomendacjami działań. Na dzień publikacji, dokument obejmuje 193 bariery zgłoszone przez uczestników prac zespołu, a sam Raport został podzielony na następujące sekcje:

 • nazwę i opis bariery wraz z podmiotem zgłaszającym;
 • ustalenia/podjęte działania/rekomendacje;
 • status barier;

Najważniejsze wątpliwości zgłaszane przez uczestników Prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech, dotyczyły niepewności prawnej dotyczącej nowych zjawisk mających miejsce na rynku finansowym w szczególności w sektorze FinTech, a z którymi zmagają się uczestnicy rynku.

Wśród barier, które zostały już usunięte wymieniono m.in.: brak jednoznacznej kwalifikacji prawnej kryptoaktywów i kryptowalut, brak pewności prawnej w zakresie innowacji finansowych i deterioracja finansowania zewnętrznego fintech czy też podejście do korzystania z rozwiązań chmurowych.

W treści Raportu wskazano, iż w takcie usuwania są m.in. bariery dotyczące: zbyt długiego czasu trwania postępowań licencyjnych prowadzonych przez UKNF, braku stanowiska UKNF w zakresie rozumienia przesłanki innowacyjności art.11b ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym („UNRF”), a także braku transparentności działań i ciągłości instytucjonalnej działań nadzoru w obszarze FinTech.

Za niezasadne uznano bariery dotyczące m.in.: braku podstawy prawnej zobowiązującej UKNF do publikacji interpretacji wydawanych na podstawie art. 11b UNRF, braku możliwości zaskarżenia interpretacji Komisji, niesymetrycznych wymogów sprawozdawczych czy też braku mechanizmów pozwalających na zastępowanie klauzul niedozwolonych innymi postanowieniami.

Podkreślić należy, że opublikowany przez UKNF Raport nie ma ostatecznego charakteru, a prace nad poszczególnymi postulatami będą kontynuowane. Dokument będzie również podlegał uzupełnieniom i zmianom.

Jak czytamy w dokumencie UKNF, Raport nie stanowi źródła prawa, a proponowane propozycje regulacyjne nie są wiążące dla podmiotów posiadających inicjatywę legislacyjną i mogą wymagać dalszych prac. UKNF pełni jedynie funkcję koordynatora prac Zespołu, w związku z czym nie podejmuje działań leżących w obszarze właściwym dla innych podmiotów, a treści zawarte w Raporcie obejmują stanowiska innych podmiotów, za które UKNF nie odpowiada.

Z pełną treścią opublikowanego przez UKNF Raportu można zapoznać się pod linkiem.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn