KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Rada Unii Europejskiej przyjęła regulację w sprawie crowdfundingu

Po tym jak w dniu 19 grudnia 2019 r. ogłoszone zostało wstępne porozumienie polityczne w sprawie wprowadzenia w Unii Europejskiej jednolitych zasad dotyczących finansowania społecznościowego, w dniu 8 lipca 2020 r. przyjęta została regulacja w sprawie crowdfundingu.

27 lipca 2020

Nowa regulacja ma przyjąć formę rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937. Oprócz przyjęcia odrębnego rozporządzenia dedykowanego platformom crowdfundingowym, Rada UE przyjęła również nowelizację dyrektywy MiFID II, która zakłada wyłączenie stosowanie przepisów MiFID II do dostawców usług finansowania społecznościowego.

Rada UE przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu. Rozporządzenie wymaga przyjęcia przez Parlament Europejski i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Nowa regulacja stanowić ma odpowiedź na zjawisko wzrastającego znaczenia finansowania społecznościowego jako alternatywnej formy finansowania dla przedsiębiorstw typu start-up (więcej o: finansowanie startupów) oraz MŚP. Instytucje unijne dostrzegły, że oprócz zapewnienia alternatywnego źródła finansowania, w tym kapitału wysokiego ryzyka (venture capital), finansowanie społecznościowe może także stanowić sposób weryfikacji pomysłu przedsięwzięcia gospodarczego, dawać przedsiębiorcom dostęp do dużej liczby osób, które przekazują spostrzeżenia i informacje, a także być narzędziem marketingowym.

Jednocześnie, rozporządzenie ma służyć ujednoliceniu zasad prowadzenia platform crowdfunginowych w Unii Europejskiej, co znajduje uzasadnienie z uwagi na fakt, że kilka państw członkowskich wprowadziło krajowe regulacje dotyczące finansowania społecznościowego. Jeśli chodzi o polski rynek kapitałowy, przypomnieć wypada, że na kształt środowiska prawnego, w którym działają platformy crowdfundingowe szczególne znaczenie mają dwa stanowiska wydane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, tj.:

a)    stanowisko UKNF dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o którym pisaliśmy na naszej stronie, oraz

b)    stanowisko UKNF z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczące zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego, któremu również poświęciliśmy jedną z naszych poprzednich publikacji.

W uproszczeniu, działalność platform crowdfundingu inwestycyjnego może być obecnie prowadzona w oparciu o licencję maklerską, uprawniającą do świadczenia usług z zakresu oferowania instrumentów finansowych lub bez takiej licencji, wyłączenie na podstawie art. 8 Prawa przedsiębiorców. W drugim jednak przypadku, działalność platform nieposiadających zezwolenia na świadczenie usług maklerskich, powinna być zorganizowana w taki sposób, aby nie była kojarzona z usługami dotyczącymi oferowania instrumentów finansowych.

Przechodząc do przyjętego przez Radę UE rozporządzenia, należy na wstępie wskazać, iż zakresem przedmiotowym nowej regulacji objęte mają zostać modele finansowania inwestycyjnego, jak i platformy społecznościowe pośredniczące w pozyskaniu finansowania w postaci pożyczek. Co warte podkreślenia, zakresem rozporządzenia mają zostać objęte również czynności finansowania społecznego odnoszące się do udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Główne założenia przyjętego przez Radę UE rozporządzenia są następujące:

Limit wartości oferty

Regulacja odnosić się będzie do ofert finansowania społecznościowego przedstawianych przez właściciela projektu do górnej granicy łącznej wartości oferty ustalonej na poziomie 5.000.000 EUR w okresie 12 miesięcy, co stanowi próg stosowany przez większość państw członkowskich na potrzeby zwolnienia ofert publicznych papierów wartościowych z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego.

Licencjonowanie działalności

Usługi finansowania społecznościowego będą mogły być świadczone przez podmioty posiadające odrębne zezwolenie, uprawniające do transgranicznego świadczenia tych usług. Zezwolenie będą wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym podmiot ma siedzibę. O zezwolenie ubiegać się będą mogły tylko osoby prawne posiadające rzeczywistą i stałą siedzibę w UE. Wymogi przewidziane dla dostawców usług finansowania społecznościowego będą jednolite w całej UE, a dostawcy usług będą wpisywani do jednego rejestru prowadzonego przez ESMA.

Jednolite zasady prowadzenia działalności

Wprowadzone zostaną jednolite zasady prowadzenia działalności przez dostawców usług finansowania społecznościowego, w tym określona zostanie treść arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, który dostawca usług finansowania społecznościowego powinien przekazać potencjalnym inwestorom w przypadku każdej oferty finansowania społecznościowego, aby umożliwić im podjęcie świadomej decyzji o inwestycji. Arkusze kluczowych informacji inwestycyjnych powinny być sporządzane przez właścicieli projektów, ale na dostawcach usług finansowania społecznościowego ciążył będzie obowiązek zapewnienia jasności, poprawności i kompletności arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. Co istotne arkusze kluczowych informacji nie będą podlegały zatwierdzeniu przez właściwe organy nadzoru. Dostawcy usług finansowania społecznościowego uprawnieni również będą do umożliwienia klientom ogłaszania na tablicy ogłoszeń ich zainteresowania kupnem lub sprzedaż instrumentów, które były pierwotnie oferowane na danej platformie, pod warunkiem, że na tablicy ogłoszeń nie zestawia się zleceń kupna i sprzedaży przez osoby trzecie, w sposób, który skutkuje zawarcie umowy w odniesieniu do takich ogłoszeń, chyba że dostawca posiada odrębne zezwolenie na kojarzenie zleceń w oparciu o przepisy dyrektywy MiFID II.

Wymogi ostrożniościowe

Dostawcy usług finansowania społecznościowego poddani mają zostać normom ostrożnościowych, co będzie m. in. obejmowało:

-           obowiązek opracowania planów ciągłości działania, uwzględniających ryzyka związane z upadłością dostawcy usług;

-           wymogi ostrożnościowe mające na celu zapobieganie konfliktowi interesów, które dotyczyć będą dostawców usług finansowania, ich akcjonariuszy lub udziałowców, kadry kierowniczej i pracowników, a także wszelkich osób fizycznych lub prawnych ściśle z nimi związanych poprzez stosunek kontroli;

-           szczególne wymogi dot. outsourcingu,

-           szczególne wymogi dot. przechowywania aktywów.

Ochrona inwestorów

Wprowadzone zostanie rozróżnienie pomiędzy inwestorami doświadczonymi a inwestorami niedoświadczonymi, czemu towarzyszyć będzie rozróżnienie poziomu środków ochrony inwestorów odpowiednio dla danej kategorii.

Usługi płatnicze

W przypadku jeśli gdy dostawca usług finansowania społecznościowego będzie zamierzał świadczyć usługi płatnicze w związku z usługami finansowania społecznościowego, powinien być również dostawcą usług płatniczych zdefiniowanych w dyrektywie (UE) 2015/2366.

Podsumowanie

W celu promowania spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia, postanowienia rozporządzenia będą uszczegóławiane na poziomie regulacyjnych standardów technicznych.

Przyjęte przez Radę UE rozporządzenie przewiduje stosunkowo długi okres przejściowy dla podmiotów, które dotychczas prowadziły platformy crowdfundingowe. Jest to jednak niezbędne w celu zapewnienia możliwości dostosowania prowadzonej działalności do nowych wymogów. Podmioty takie mają mieć możliwość dalszego świadczenia usług finansowania społecznościowego przez okres 24 miesięcy po dniu wejściu w życie omawianego rozporządzenia.

Spodziewać się należy, że wejście w życie nowego rozporządzenia może mieść istotny wpływ na kształt rynku ofert publicznych papierów wartościowych w Polsce. Przypomnieć należy, iż w przypadku rynku polskiego, możliwość przeprowadzenia oferty publicznej bez prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego, z uwagi na kryterium wartości oferty ograniczona jest do przypadków ofert o wartości poniżej 1.000.000 EUR. Wejście w życie nowej regulacji powinno zatem zwiększyć niniejszy limit pięciokrotnie. Należy się spodziewać, że będzie to miało istotny wpływ na wzrost popularności pozyskiwania finansowania społecznościowego w Polsce. Podniesienie limitu do 5 000 000 EUR powinno uczynić tę formę finansowania atrakcyjną dla pozyskiwania kapitału na rozwój innowacyjnych projektów, charakteryzujących się wyższym poziomem kosztów rozwojowych.

Jednocześnie nowa regulacja zwiększy odpowiedzialność dostawców usług finansowania społecznościowego za „jakość” publikowanych ofert, co powinno zwiększyć poziom ochrony inwestorów korzystających z takich usług.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn