KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Stanowisko UKNF dotyczącego definicji usługi oferowania instrumentów finansowych

W dniu 29 marca 2019 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

29 marca 2019

Opublikowane stanowisko skierowane jest zarówno do firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak i innych podmiotów, co do działalności których istnieje niepewność w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, w szczególności tzw. platform crowdfundingowych. W ramach stanowiska określono dla wskazanych podmiotów wytyczne pozwalające ustalić, jakie działania możliwe są do podejmowania w ramach swobody działalności gospodarczej, a jakie wchodzą w zakres działalności wymagającej uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. W ostatnim punkcie stanowiska organ nadzoru odniósł się także do dziesięciu problematycznych stanów faktycznych przekazanych urzędowi przez uczestników rynku.

Warto przypomnieć, iż brzmienie definicji usługi oferowania instrumentów finansowych uległo zmianie w związku z wejściem w życie w dniu 21 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (tj. ustawy m.in. implementującej dyrektywę MiFID II). Zgodnie z jej obecnym brzmieniem, przez oferowanie instrumentów finansowych należy rozumieć podejmowanie na rzecz emitenta papierów wartościowych, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego instrument finansowy czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty instrumentów finansowych, przez:

1) prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub sprzedającego, informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów lub

2) pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w wyniku prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub

3) prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub sprzedającego informacji w celu:

a) promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub

b) zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych.

Jednocześnie zgodnie z przepisem przejściowym tej ustawy, podmioty wykonujące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą, która nie wymagała przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskania zezwolenia (np. podmioty prowadzące platformy crowdfundingowe), a która wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, są obowiązane dostosować działalność do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w terminie do 21 kwietnia 2019 r.

Treść stanowiska

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn