KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Ministerstwo Finansów publikuje projekt nowelizacji ustawy o obligacjach wprowadzający obligacje kapitałowe

W dniu 13 lipca 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw.

17 lipca 2020

Udostępniony publicznie projekt określa zasady emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Wprowadza również przepisy dotyczące emisji przez wskazane podmioty nowej kategorii obligacji - obligacji kapitałowych. Projektowane przepisy przewidują także stosowne zmiany w Prawie bankowym, Prawie upadłościowym, Kodeksie spółek handlowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Projekt ustawy stanowi wynik analiz i prac Zespołu Roboczego Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. analizy rozwiązań prawnych dotyczących instrumentów finansowych, które mogły być zaliczane do kapitału AT1 – w którego skład wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz reprezentanci sektora bankowego i sektora ubezpieczeniowego. W ocenie projektodawców, zaprojektowane zmiany będą pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność oraz poziom stabilności finansowej wskazanych instytucji finansowych.

Obligacje kapitałowe i ich emitenci

Zgodnie z projektowanymi przepisami, do ustawy o obligacjach zostanie dodany nowy rozdział 6a ustanawiający wymogi w zakresie emisji obligacji kapitałowych. Obligacje kapitałowe będą mogły być emitowane w celu ich zakwalifikowania do funduszy własnych banków i domów maklerskich jako instrumenty dodatkowe w Tier I oraz instrumenty w Tier II zgodnie z przepisami rozporządzenia CRR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013), a także w celu ich zakwalifikowania do środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji jako pozycje podstawowe środków własnych kategorii 1-3.

Emitentami obligacji kapitałowych będą mogły być zatem wyłącznie:

1)    banki krajowe,

2)    domy maklerskie, których zezwolenie na działalność maklerską obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:

a)    nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,

b)    oferowanie instrumentów finansowych,

c)     świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

d)    prowadzenie ASO,

e)    prowadzenie OTF,

f)      przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych.

3)    krajowe zakłady ubezpieczeń,

4)    krajowe zakłady reasekuracji.

Klienci obligacji kapitałowych

Projekt przewiduje, że obligacje kapitałowe będą mogły być oferowane wyłącznie klientom profesjonalnym w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przyjęte rozwiązanie wynika z określonego w uzasadnieniu projektu założenia projektodawcy, zgodnie z którym obligacja kapitałowa jest instrumentem złożonym i wymaga profesjonalnej wiedzy inwestycyjnej, w tym oceny ryzyka.

Sporządzane przez emitenta warunki emisji obligacji kapitałowych powinny zawierać informację o ryzyku związanym z nabyciem obligacji kapitałowej, w szczególności o możliwości umorzenia wszystkich odsetek albo odsetek za dany okres odsetkowy oraz o możliwości wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia CRR – co jest uzasadniane skomplikowanym charakterem obligacji kapitałowej oraz ochroną interesów inwestorów.

Zasady emisji oraz wykupu obligacji kapitałowych

Wartość nominalna jednej obligacji kapitałowej nie będzie mogła być niższa niż 100 000 euro albo równowartość tej kwoty wyrażona w innej walucie. W ocenie projektodawcy, ustanowienie minimalnego progu wartości nominalnej obligacji kapitałowej we wskazanej wysokości stanowi dodatkowy element ochrony klientów nabywających obligacje. Jednocześnie warunki emisji obligacji kapitałowych będą mogły przewidywać warunki, po spełnieniu których emitent obligacji będzie uprawniony do podwyższenia wartości nominalnej obligacji kapitałowej. Projektowana ustawa przewiduje również, że obligacje kapitałowe będą uprawniały obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony.

W przypadku emitentów będących bankami i domami maklerskimi, obligacje kapitałowe mają podlegać wykupowi gdy ich emitent:

1)    w warunkach emisji zastrzegł prawo wykupu obligacji kapitałowych, lub

2)    uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykup obligacji kapitałowych nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia ich emisji.

Zarząd emitenta obligacji kapitałowej może, w drodze uchwały i w przypadkach wskazanych w projektowanych przepisach, umorzyć wszystkie odsetki albo odsetki za dany okres odsetkowy z tytułu obligacji kapitałowej albo wstrzymać ich wypłatę na czas nieoznaczony.

Projektowane przepisy wskazują także, że obligacje kapitałowe będą stawały się wymagalne w przypadku ogłoszenia upadłości albo otwarcia likwidacji ich emitenta.

 

Zmiany w przepisach Prawa bankowego

Projektowana ustawa wprowadza do ustawy Prawo bankowe regulacje dotyczące sposobu emisji obligacji kapitałowych, a także przepisy dotyczące zawierania przez banki umowy pożyczki podporządkowanej, o której mowa w rozporządzeniu CRR II (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876). Umowa pożyczki podporządkowanej dla ważności będzie wymagała formy pisemnej i jej przedmiotem będą mogły być środki pieniężne w wysokości nie niższej niż 100.000 euro lub równowartość tej kwoty wyrażonej w innej walucie.

Analogicznie jak w przypadku obligacji kapitałowych, bank może zawrzeć umowę pożyczki podporządkowanej wyłącznie z klientem profesjonalnym. Także okoliczności, w których pożyczka podlega spłacie zostały określone podobnie jak w przypadku obligacji kapitałowych.

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Opublikowana ustawa przewiduje dokonanie zmiany w przepisach Kodeksu spółek handlowych, polegającej na uwzględnieniu w katalogu spraw, które wymagają uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 393 KSH), dokonywania emisji obligacji kapitałowych.

Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

Do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi projektowana ustawa dodaje przepisy dotyczące możliwości zawierania przez dom maklerski z klientem profesjonalnym umowy pożyczki podporządkowanej. Przyjęte rozwiązania dotyczące regulacji pożyczki podporządkowanej są tożsame ze zmianami zaproponowanymi w tym zakresie do Prawa bankowego.

Przewidziano także przepisy, zgodnie z którymi emitent obligacji kapitałowych, przed rozpoczęciem proponowania ich nabycia, będzie miał obowiązek zawarcia z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym umowy, której przedmiotem jest przechowywanie dokumentów obligacji kapitałowych oraz prowadzenie rejestru. Projektowana ustawa przewiduje ponadto szereg przepisów określających obowiązki ww. firmy inwestycyjnej, bazujące na obecnie obowiązujących regulacjach ustawy dotyczących umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji.

Konsultacje publiczne projektu ustawy

Wraz z projektem Ministerstwo Finansów udostępniło zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach publicznych. Uwagi do projektu ustawy można przekazywać do 3 sierpnia 2020 r. na wskazane w zaproszeniu adresy mailowe.

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn