KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

W dniu 22 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

20 sierpnia 2018

W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tzw. platformy internetowe. Rozwiązania te mają na celu zapobieganie nadużyciom na rynku finansowym dokonywanym przy wykorzystaniu sieci Internet przez podmioty nieuprawnione do świadczenia usług finansowych.

Opublikowany projekt wprowadza także zmiany w części dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa o obrocie). Przewiduje się podniesienie z 1 do 4 proc. obowiązującego obecnie depozytu zabezpieczającego na rynku FOREX (obniżenie maksymalnej dźwigni do 1:25 tak jak w innych państwach).


Projekt zakłada zapewnienie mechanizmu zewnętrznej sądowej kontroli nad korzystaniem przez Przewodniczącego KNF z uprawnienia do żądania od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne udostępniania informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną.


W art. 4 ust. 2 projektu proponuje się dodanie art. 178 przepisu ust. 2 zaostrzającego odpowiedzialność karną sprawcy, który bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, w przypadku gdy następstwem jego czynu jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego.

Obecne brzmienie art.178 ustawy o obrocie przewiduje sankcję grzywny do wysokości 5 mln zł. Sprawca przestępstwa - stypizowanego jako przestępstwo skutkowe - będzie mógł być ścigany w każdym przypadku gdy w obszarze polskiej jurysdykcji karnej wystąpi skutek w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego.

Dotychczasowe brzmienie przepisu karnego zawartego w art.178 ustawy o obrocie zgodnie z tzw. zasadą terytorialności, nie pozwalało polskiemu wymiarowi sprawiedliwości na ściganie sprawców mających siedzibę zagranicą i działających zdalnie spoza terytorium RP, pomimo iż kierowali oni swoje działania do polskich inwestorów i to polscy inwestorzy stawali się osobami pokrzywdzonymi.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn