KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Projekt nowelizacji KSH skierowany do Sejmu RP

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 sierpnia 2021 r. projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw został skierowany w dniu 23 sierpnia 2021 r. do Sejmu.

25 sierpnia 2021

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Projekt”) został przygotowany przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Przedstawiany jest jako największa od 20 lat reforma ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Główne cele Projektu to: wprowadzenie do polskiego prawa spółek handlowych ograniczonej regulacji tzw. prawa holdingowego (prawa koncernowego, prawa grup spółek), wzmocnienie pozycji rad nadzorczych, które mają być mają równoprawnymi partnerami zarządów, poprawa efektywności funkcjonowania spółek oraz uporządkowanie regulacji kodeksowej, która od lat powoduje trudności.

Zarówno o pierwotnym Projekcie nowelizacji KSH, jak i o jego aktualizacji dokonanej w wyniku przeprowadzonych konsultacji publicznych pisaliśmy na naszej stronie internetowej. Od tego czasu Projekt został zaktualizowany dwukrotnie.

W dniu 9 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zagadnień odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych oraz w relacji spółka dominująca a spółka zależna.

W powyższym Projekcie odstąpiono od wyłączenia odpowiedzialności karnej członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej czy likwidatora spółki zależnej, w sytuacji gdy nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku polegałoby wyłącznie na wykonaniu wiążącego polecenia spółki dominującej na zasadach określonych w podjętej uprzednio w tym celu uchwale zarządu spółki zależnej.

W zakresie odpowiedzialności spółki dominującej Projekt określił sposób ustalania odpowiedzialności spółki dominującej przy uwzględnieniu obowiązku lojalności wobec spółki zależnej przy wydawaniu i wykonaniu wiążącego polecenia. Co istotne, w zaktualizowanym Projekcie zrezygnowano z możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej przez spółkę dominująca za szkodę wyrządzoną z winy spółki dominującej wierzycielowi spółki zależnej należącej do grupy spółek, gdy szkoda wynikła w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia spółki dominującej, a egzekucja przeciwko spółce zależnej okazała się bezskuteczna.

Najnowsza wersja Projektu, jest wynikiem prac komisji prawniczej podczas posiedzenia, które odbyło się w dniach 16-18 i 22 czerwca 2021 r. Wprowadzone zmiany, oprócz licznych poprawek redakcyjnych, koncentrują się, podobnie jak uprzednio, głównie wokół kwestii odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej.

Przede wszystkim komisja prawnicza wskazała na potrzebę zmiany art. 2112, regulującego odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej za szkodę, która została wyrządzona wykonaniem wiążącego polecenia i która nie została naprawiona w terminie wskazanym w wiążącym poleceniu. W opinii Komisji Prawniczej przepis ten w dotychczasowym brzmieniu mógł stać się przyczyną istotnych problemów interpretacyjnych w przedmiocie ustalenia, czy odpowiedzialność odszkodowawcza spółki dominującej ma charakter kontraktowy, czy też deliktowy.

Ponadto w zakresie treści art. 2112 zrezygnowano ze sformułowania dotyczącego spółki zależnej „należącej do grupy spółek”. Takie doprecyzowanie zdaniem komisji mogłoby prowadzić do unikania odpowiedzialności odszkodowawczej przez spółkę dominującą wobec spółki zależnej, w przypadku szkody powstałej w wyniku wykonania wiążącego polecenia, w sytuacji gdy spółka zależna po wykonaniu polecenia opuściłaby grupę spółek, co nie byłoby zgodnie z zamysłem twórców Projektu.

Przyjęty przez Radę Ministrów Projekt został skierowany do Sejmu RP. Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn