KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Planowane zmiany w UKNF oraz ochronie inwestorów

W dniu 4 września 2018 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Wcześniej projekt przeszedł rządowy proces legislacyjny w ekspresowym tempie (bez konsultacji publicznych i opiniowania) i został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu wpłynięcia do parlamentu.

18 września 2018

Celem projektu jest usprawnienie współpracy podmiotów nadzoru, większa kontrola nad rynkiem kapitałowym i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie finansów. W projekcie ustawy są proponowane następujące zmiany:

- przekształcenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną finansowaną bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego,

- rozszerzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. składu KNF o: przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przedstawiciela UOKIK oraz przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (trzech ostatnich funkcjonuje bez prawa głosu), co ma pozwolić na lepszą koordynację polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację związanych z jego funkcjonowaniem zagrożeń,

- ustanowienie ram prawnych na potrzeby przekazywania informacji między KNF a innymi organami m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK, a także Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (w tym ostatnim zakresie Przewodniczący KNF jest upoważniony do przekazywania stosownych dokumentów i informacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego),

- wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. obligatoryjnej dematerializacji obligacji korporacyjnych (a przez to objęcie zakazem przenoszenia wszystkich rodzajów obligacji po dniu wykupu), certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, która ma według założeń zapewnić lepszą ochronę inwestorów oraz skuteczniejszy nadzór nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu te instrumenty,

-  utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, którego celem będzie propagowanie wiedzy o rynkach finansowych oraz utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa,

- stworzenie stanowiska agenta emisji pomagającego emitentom w przeprowadzeniu procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych i certyfikatów inwestycyjnych w depozycie i skróceniu czasu trwania tego procesu.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn