KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Planowane zmiany sprawozdawczości domów maklerskich

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

18 września 2018

Projekt wprowadza szereg zmian mających na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do regulacji prawnych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 26 lipca 2018 r. do Ministerstwa Finansów wpłynęły uwagi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ,,UKNF’’). UKNF przekazał Ministerstwu projekt nowego załącznika do rozporządzenia,  tabelę  z wyliczeniami do dokumentu Oceny Skutków Regulacji (OSR) oraz uwagi do projektu.

Większość postulatów zgłaszanych przez UKNF dotyczy kwestii powiązanych z zasadami techniki legislacyjnej ograniczeniem zbędnych luk interpretacyjnych. Ponadto urząd proponuje:

- dookreślenie w raporcie zakresu działalności maklerskiej, której wykonywania dom maklerski zamierza zaprzestać,  poprzez odwołanie do punktów w art. 69 ust. 2 lub ust. 4 ustawy,

- podanie daty, w której rozpoczęto korzystanie z usług firmy audytorskiej tak by ułatwić nadzorowanie czy  maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań  ustawowych nie przekracza  5 lat,

-  wprowadzenie nowego rodzaju raportu kwartalnego opisującego szczegółowo zakres sprzedawanych produktów oraz zawierającego podstawowe informacje dotyczące strategii sprzedaży przy wykorzystaniu podmiotów trzecich w celu  poszerzenia obowiązków raportowych firm inwestycyjnych oraz banków.

UKNF odniósł się także do OSR wskazując na potrzebę uwzględnienia zapotrzebowania na nowe etaty związane z wykonywaniem dodatkowych obowiązków raportowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn