KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Stanowisko UKNF w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad ZASI wpisanymi do rejestru ZASI

Dnia 27 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ,,UKNF’’) w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad zarządzającymi ASI wpisanymi do rejestru zarządzających ASI (dalej: ,,Stanowisko’’).

18 września 2018

W ramach Stanowiska UKNF przypomina, iż funkcjonują dwa porządki prawne dotyczące funkcjonowania zarządzających ASI. Pierwszy z nich obejmuje zarządzających aktywami których wartość przekracza wskazane w art. 70zb ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ,,Ustawa’’) limity. Proces licencjonowania, bieżącego nadzoru i wymogi dotyczące wykonywania działalności w tym przypadku zostały ukształtowane analogicznie do towarzystw funduszy inwestycyjnych. Drugi dotyczy zarządzających aktywami o niższej wartości niż wyżej wskazane. Wobec nich zostały złagodzone wymogi dotyczące rozpoczęcia i wykonania działalności a nadzór bieżący został ograniczony do corocznego badania wartości aktywów będących w zarządzaniu tych podmiotów.

Zarządzający aktywami ASI, nie przekraczającymi ustalonych limitów podlegają wpisowi do jawnego rejestru zarządzających ASI. Wpis ten jest poprzedzony postępowaniem administracyjnym wszczynany na wniosek zainteresowanego podmiotu. Ustawowe wymogi dotyczące dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do rejestru zarządzających ASI mają ograniczony zakres w porównaniu z wymogami występującymi przy wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI.

UKNF wskazuje, iż zarządzający ASI zobligowani do uzyskania zezwolenia KNF na prowadzenie działalności podlegają bieżącemu nadzorowi KNF. Natomiast zarządzający podlegający wpisowi do rejestru są nadzorowani w sposób ograniczony, mający na celu monitorowanie wielkości aktywów zarządzanych przez nich spółek oraz kategorii lokat i ryków na których inwestują. W zawiązku z powyższym UKNF zwraca uwagę uczestników rynku kapitałowego na fakt, iż wpisanie przez KNF zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI nie oznacza, iż nadzór nad tego rodzaju podmiotami jest realizowany w sposób analogiczny jak w przypadku podmiotów wykonujących działalność zarządzającego ASI za zezwoleniem  - podmioty bowiem wpisane do rejestru zarządzających ASI nie maja obowiązków sprawozdawczych, które umożliwiają KNF sprawowanie bieżącego nadzoru nad sposobem prowadzenia działalności podmiotów wpisanych do rejestru.

KNF w ramach Stanowiska dodatkowo zwraca uwagę, iż w obszarze alternatywnych spółek inwestycyjnych obowiązuje prawodawstwo nie wprowadzające ograniczeń dotyczących katalogu lokat, limitów inwestycyjnych, dywersyfikacji lokat czy innych szczególnych warunków. Stopień prawnej ochrony inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej jest niższy niż w przypadku funduszu inwestycyjnego. Alternatywna spółka inwestycyjna, podlegająca jedynie obowiązkowi wpisu do rejestru zarządzanych ASI, w świetle ustawy nie przewiduje mechanizmów wzmacniających faktyczną ochronę inwestorów. Inwestor może dochodzić ewentualnych roszczeń wyłącznie w oparciu o zasady ogólne prawa cywilnego. Potencjalni inwestorzy alternatywnych spółek inwestycyjnych powinni rozważnie podejmować decyzje o nabyciu lub objęciu praw udziałowych alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Stanowisko UKNF w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad zarządzającymi ASI wpisanymi do rejestru zarządzających ASI.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn