KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Prace legislacyjne – nowe wymogi dla członków zarządu TFI

W opublikowanym w dniu 17 kwietnia 2019 r. zmienionym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw („Projekt ustawy”) (UC130), została zawarta propozycja regulacji dotyczącej wymogów dla członków zarządów towarzystw funduszy inwestycyjnych (art. 10 pkt 8 – 10 Projektu ustawy).

15 maja 2019

W odniesieniu do liczby członków zarządu towarzystwa, w miejsce postanowienia, które wskazywało, że zarząd powinien składać się przynajmniej z dwóch członków zarządu, projektowana regulacja stanowi, że liczba członków zarządu powinna zapewniać skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie towarzystwem, przy uwzględnieniu w szczególności zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności. Podstawowym novum zawartym w Projekcie ustawy jest wymóg, aby w zarządzie towarzystwa zostały wyodrębnione funkcje:

a) członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem oraz

b) członka zarządu nadzorującego  podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych.

Powołanie członków zarządu odpowiedzialnych za w/w funkcje, będzie wymagało uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt ustawy wprost wyklucza możliwość łączenia obydwu w/w funkcji. Dodatkowo przewiduje się, że nie będzie dopuszczalne łączenie funkcji członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem z funkcją prezesa zarządu.

W odniesieniu do pozostałych członków zarządu pozostać ma wymóg notyfikacyjny w odniesieniu do organu nadzoru.

Ustalony przez Zarząd wewnętrzny podział kompetencji w zarządzie towarzystwa wymagać ma zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą towarzystwa.

Ponadto przewiduje się wprowadzenie wymogu, aby Towarzystwo zapewniało utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów towarzystwa wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

Wejście w życie niniejszej ustawy planowane jest na dzień 21 lipca 2019 r., przy czym projekt zakłada  18-miesięczny okres przejściowy dla towarzystw funduszy inwestycyjnych na dostosowanie swojej działalności do nowych zasad, w tym na dokonanie zmian w zarządach towarzystw i uzyskanie wymaganych zgód na sprawowanie funkcji przez członków zarządu. W ocenie Kancelarii, wymóg uzyskania zgody Komisji na powołanie lub powierzenie funkcji członka zarządu towarzystwa nadzorującego system zarządzania ryzykiem oraz nadzorującego proces inwestycyjny nie będzie miał retroaktywnego zastosowania, tj. będzie znajdował zastosowanie do powołania lub powierzenia w/w funkcji po wejściu w życie komentowanego projektu ustawy. Ponadto, towarzystwa zobowiązane zostaną do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie miesiąc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informacji o podziale kompetencji w zarządzie towarzystwa według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Pełna treść projektu

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn