KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Kolejny projekt zmian ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej

W dniu 13 maja 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został zmieniony (czwarty już) projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC130) (dalej: „Projekt ustawy”).

13 maja 2019

Nowy projekt ustawy przewiduje m. in. dodanie nowego ust. 9 w art. 117 ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z którym do ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie stosuje się przepisu art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej, Zgodnie z uzasadnieniem Projektu ustawy, „niniejszy przepis zmierza do zwolnienia niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych z obowiązku sporządzania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1a nowelizowanej ustawy o ofercie. W przypadku niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, z uwagi na ich specyfikę, przedstawioną poniżej, nakładanie dodatkowego obowiązku w postaci sporządzania memorandum informacyjnego nie jest bowiem konieczne”.

Jednocześnie wprowadza się nowe zasady odnoszące się do nabywania przez osoby fizyczne certyfikatów niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym przede wszystkim wymóg, aby w ramach każdej (a nie tylko pierwszej) emisji certyfikatów inwestycyjnych, minimalny zapis dla osoby fizycznej wynosił co najmniej wartość 40.000 euro.

Projekt ustawy został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. oraz rekomendowany do rozpatrzenia Stałemu Komitetowi Rady Ministrów.  

Kancelaria w ramach etapu konsultacji społecznych przedstawiała krytyczne uwagi do pierwotnych propozycji legislacyjnych oraz prezentowała alternatywne propozycje rozwiązania tzw. problemu „kroczących ofert prywatnych”. Jakkolwiek aktualne pozostają zastrzeżenia Kancelarii odnośnie do zgodności z rozporządzeniem 2017/1129 regulacji zawartej w art. 3 ust.1a ustawy o ofercie publicznej, z satysfakcją przyjmujemy fakt, że z zastosowania art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie wyłączone zostaną emisje certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, co będzie miało pozytywny wpływ na możliwość finansowania przez tę kategorię funduszy inwestycyjnych finansowania przedsiębiorstw w Polsce.

Treść nowego projektu

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn