KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Nowa metodyka BION dla towarzystw funduszy inwestycyjnych

W grudniu 2019 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano zaktualizowaną wersję metodyki Badania i Oceny Nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych („BION”).

16 marca 2020


Celem metodyki BION jest ocena ryzyka na jakie jest narażone dane TFI i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne, ocena jakości procesów zarządczych, adekwatności kapitałowej TFI oraz identyfikacja nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez dane towarzystwo i fundusze. W procesie BION nadzór wykorzystuje wszelkie dostępne informacje, w tym dane ogólnodostępne, uzyskane w trakcie czynności kontrolnych bądź bezpośrednio od podmiotów nadzorowanych. 

Informujemy, że badanie BION będzie w dalszym ciągu sporządzane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) co roku, a jego zakres obejmie roczny okres prowadzenia działalności. Zmianie nie uległa również skala ocen: przyjmuje się 4-stopniową skalę ocen cząstkowych oraz 4-stopniową skalę oceny końcowej BION (gdzie 1 oznacza najlepszą notę, a 4 najgorszą).

Nowością jest rozróżnienie trzech formuł przeprowadzania badania BION:

 • Formuły pełnej - badanie na podstawie przekazanych przez TFI dokumentów i informacji oraz oświadczeń i wyjaśnień złożonych przez przedstawicieli podmiotu na ewentualnych spotkaniach przeprowadzonych w siedzibie UKNF, 
 • Formuły standardowej - badanie na podstawie przekazanych przez TFI dokumentów i informacji,
 • Formuły uproszczonej - badanie na podstawie dostępnych w UKNF danych finansowych oraz wszelkich innych informacji zarówno będących w posiadaniu Urzędu, jak i ogólnodostępnych.

Poszczególne formuły przeprowadzania procesu BION różnią się stopniem szczegółowości oraz materiałem objętym badaniem – badanie w formule pełnej charakteryzuje się największą szczegółowością badania, najmniejszą zaś badanie w formule uproszczonej. 

Wskazujemy, że podmioty, które rozpoczęły działalność jako TFI i po raz pierwszy podlegają procesowi BION obligatoryjnie objęte są badaniem w formule pełnej. Pozostałe TFI będą oceniane w tej formule przynajmniej raz na 3 lata. 

Zwracamy uwagę, że na ocenę końcową BION w dalszym ciągu będą miały oceny uzyskane przez TFI z trzech obszarów głównych: 

 1. ogólnego poziomy ryzyka (waga 40% oceny końcowej - obejmuje ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne oraz ryzyko związane z funduszami), 
 2. adekwatności kapitałowej (waga 20% oceny końcowej – badanie zgodności wysokości kapitałów TFI z przepisami prawa oraz ostrożnościowa ocena nadzorcza na bazie podstawowych wskaźników)
 3. jakości zarządzania TFI (waga 40% oceny końcowej - obejmuje badanie funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej TFI, a także funkcjonowanie systemu zgodności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz  systemu audytu wewnętrznego).

Ocena BION otrzymana na podstawie agregacji ocen cząstkowych ocen poszczególnych obszarów podlega zaokrągleniu do pełnych ocen końcowych

Zwracamy szczególną uwagę na opublikowany wraz z metodyką katalog kryteriów korekty oceny BION, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach stosownemu obniżeniu oceny będą podlegać zarówno obszary główne jak i obszary cząstkowe, wpływające na uzyskanie przez TFI oceny z danego obszaru głównego. Względem poprzedniej metodyki do takich przypadków zalicza się od teraz min.:

 • naruszenia limitu dywersyfikacji lub limitu dźwigni finansowej (przekroczenie o więcej niż 20 pp.),
 • brak spłaty zobowiązań z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa, redukcję wykupów certyfikatów inwestycyjnych w skali wyższej niż dopuszczonej statutem bądź brak realizacji żądań wykupu,
 • wprowadzenie zmian statutu ograniczających możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych,
 • wprowadzenie w TFI struktury organizacyjnej nie zapewniającej rozdziału funkcji operacyjnych od funkcji kontrolnych,
 • zezwolenie na sytuację, w której pracownik TFI odpowiedzialny za podejmowanie decyzji inwestycyjnych, funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję nadzoru zgodności z prawem lub funkcję audytu wewnętrznego jest jednocześnie zatrudniony w podmiocie innym niż TFI lub świadczy usługi na rzecz podmiotu innego niż TFI,
 • błędne lub niewystarczające przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w ramach systemu nadzoru zgodności działalności z prawem w obszarze podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • przeprowadzanie audytów w ramach funkcji audytu wewnętrznego w sposób, który nie obejmuje przynajmniej raz na rok weryfikacji systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu nadzoru zgodności działalności z prawem.

UKNF poinformuje TFI o wynikach badania BION w formie pisemnej lub elektronicznej. W konsekwencji przeprowadzonego analizy, poza nadaniem oceny nadzorczej, TFI może otrzymać również informację o obszarach ryzyka uznanych przez UKNF za najistotniejsze toku prowadzonej działalności wraz z odpowiednimi zaleceniami pokontrolnymi.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu:biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn