KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Kolejne istotne zmiany „reguł gry” w zakresie opodatkowania farm fotowoltaicznych

Obecny kryzys energetyczny dotknął wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, choć w różnym stopniu. Gwałtowny wzrost cen energii w znacznym stopniu przyczynia się do ogólnej inflacji i spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. W świetle drastycznego wzrostu cen detalicznych gazu i energii elektrycznej szczególne znaczenie mają interwencje publiczne mające na celu ochronę konsumentów.

12 grudnia 2022

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął ustawę w związku z sytuacją na rynku gazu, która nowelizuje szereg przepisów, w tym uchwaloną niedawno ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – link.

Nowe przepisy wprowadzają regulacje istotne również dla producentów energii odnawialnej (tzw. Zielonej Energii) m.in. w zakresie określenia ceny maksymalnej sprzedaży energii elektrycznej stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, zasad i trybu przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów uprawnionych z tytułu wprowadzenia ceny maksymalnej oraz wprowadzenia czasowego obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Podmiotom stosującym cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi przysługuje rekompensata w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną odniesienia (cena wynikająca z taryf zatwierdzonych dla tego podmiotu przez Prezesa URE na 2023 rok) a ceną maksymalną.

Środki w Funduszu będą pochodziły z odpisów, do odprowadzania których zobowiązani zostali wytwórcy energii elektrycznej wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej  przy czym obowiązek ten – w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej - nie odnosi się do wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej moc promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej do 1MW oraz objętych systemem aukcyjnym.

Przyjęta w ubiegłym tygodniu regulacja zwalnia z obowiązku przyjęcia maksymalnej ceny za energię wytwórców energii elektrycznej posiadających instalacje, których granica łącznej mocy będzie wynosić do 3 MW, w przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej posiada więcej niż jedną jednostkę wytwórczą, o ile moc żadnej z tych jednostek jest nie większa niż 1 MW. Poprzednia wersja ustawy zawierała znacznie bardziej restrykcyjny zapis przewidujący, że ustawowe ograniczenie przychodów dotyczyłoby również wytwórców posiadających instalacje o jednostkowych mocach, które łącznie dawałyby ponad 1 MW mocy wytwórczej.

Należy przy tym wskazać, że w świetle omawianych przepisów, po stronie wytwórcy posiadającego instalacje poniżej mocy 1 MW - co do zasady nieobjętych de facto nowym podatkiem od nadmiernych zysków firm energetycznych - obowiązek uiszczenia podatku (zwanego w ustawie odpisem na Fundusz) powstanie, jeśli pod jedną spółką wytwórca posiada kilka instalacji każda o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Autorzy: r.pr. Krzysztof Rożko, wspólnik zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna oraz apl. radc. Karolina Lalak

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym  świadczy usługi doradztwa w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego, w tym obsługi projektów dotyczących Zielonej Energii, a także zajmuje się specjalistycznym doradztwem obejmującym systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn