KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Tarcza 9.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji, zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

20 kwietnia 2021

W dniu 16 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 713) („Rozporządzenie”).

Rozporządzenie nazywane również „Tarczą 9.0”, zostało wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Rząd zdecydował o przedłużeniu i poszerzeniu pomocy dla firm poszkodowanych na skutek obowiązujących obecnie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Z instrumentów wsparcia gospodarczego za marzec i kwiecień będzie mogło skorzystać łącznie 63 określonych w Rozporządzeniu branż. Dodatkowo przyjęte przez Radę Ministrów Rozporządzenie przewiduje możliwość udzielenia wsparcia gospodarczego, firmom prowadzącym działalność w ramach 17 nowych kodów PKD, które dotąd nie były objęte pomocą w ramach Tarczy Branżowej. Jak zapowiada Rząd wsparcie będzie mogło trafić nawet do 420 tys. firm, które zatrudniają ok. 1,4 mln osób. Na pomoc dla firm za marzec rząd ma przeznaczyć ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.

Wśród 17 nowych branż objętych Rozporządzeniem, znajdują się następujące kody PKD:

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski;
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne;
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Wśród instrumentów wsparcia gospodarczego przedsiębiorców przewidzianych Rozporządzeniem należy wskazać:

 • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy - instrumentem pomocowym możliwym do uzyskania przez przedsiębiorców w kolejnych miesiącach 2021 roku jest dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Warunkiem otrzymania dopłaty jest wykazanie spadku przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, można składać do dnia 30 czerwca 2021 r.;
 • Dodatkowe świadczenie postojowe - kolejne świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie lub dwukrotnie w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Kod PKD wnioskodawcy będzie w tym przypadku weryfikowany na dzień 31 marca 2021 r.;
 • Bezzwrotne dotacje – uchwalone przepisy przewidują kontynuowanie programu bezzwrotnych dotacji również w kolejnych miesiącach 2021 roku. Bezzwrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności przysługiwać będzie mikro i małym przedsiębiorcom w sytuacji, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku będzie niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Wnioski o uzyskanie dotacji można składać do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
 • Zwolnienie z ZUS w marcu i kwietniu 2021 - nowe przepisy zakładają przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS na kolejne dwa miesiące, tj. na marzec i kwiecień 2021 roku. Zwolnieniem objęte zostały składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest wykazanie spadku przychodów o przynajmniej 40%.Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli podmiot był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r..

Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji, zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

Autor: apl. adwokacki Jakub Murawski

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa - zarówno dla przedsiębiorstw, firm rodzinnych, jak i osób prywatnych, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i obsługi prawnej startupów.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn