KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Zmiany w Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm

W dniu 19 marca 2021 roku, Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm"

24 marca 2021

Treść podjętej przez Rząd Uchwały nie została póki co opublikowana. Jak jednak wynika z zamieszczonego w dniu 22 marca 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu Uchwały, przyjęta nowela ma na celu:

 • ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej – wyłącznie do dużych przedsiębiorstw tj. zatrudniających więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR. Tym samym z możliwości otrzymania pożyczki finansowej wyłączono średnie i małe przedsiębiorstwa tłumacząc, że przedmiotowa zmiana jest podyktowana doświadczeniami z dotychczasowej realizacji Programu, które wskazują, że z instrumentu pożyczki płynnościowej w mniejszym stopniu korzystają podmioty, które zgodnie z zasadami Programu kwalifikują się jako MŚP;
 • przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe – nowela wydłuża termin przyjmowania wniosków o finansowanie płynnościowe do 30 września 2021 roku, a na zawieranie umów pożyczek - do 31 grudnia 2021 roku. W przypadku udzielania finansowania gdy w umowach pożyczek zawarto warunki zawieszające, termin wydłużono do 31 marca 2022 roku. Istotnym podkreślenia jest, że PFR będzie miał prawo do ustalenia krótszych terminów na dokonywanie ww. czynności, a także następczego ich przedłużenia. Obecnie Program przewiduje termin na składanie wniosków do 30 kwietnia 2021 roku;
 • wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek – nowelizacja Uchwały ma również na celu wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek, a także obniżenie oprocentowania w zakresie instrumentu pożyczki płynnościowej, przy czym z zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu Uchwały nie wynika na jaki okres przedłużono okresy karencji oraz i ile obniżono przedmiotowe oprocentowanie;
 • wprowadzenie uproszczeń w rozpoznawaniu wniosków – celem zmian jest również ograniczenie i skrócenia badania due dilligence wniosków składanych przez beneficjentów, którzy ubiegają się o wsparcie w łącznej kwocie niższej niż 3,5 miliona złotych lub prowadzą działalność w sektorze ochrony zdrowia i ubiegają się o udzielenie wsparcia nie przekraczającego równowartości 3 miliony euro;
 • wprowadzenie dodatkowego trybu dla przedsiębiorców mających istotne znaczenie dla gospodarki państwa – PFR przyznano formalne uprawnienie do wystąpienia do Rady Ministrów o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia finansowania płynnościowego, na rzecz przedsiębiorcy, który jest przedsiębiorcą mającym istotne znaczenie dla gospodarki państwa, tj. przedsiębiorcą znajdującym się na liście spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa zawartej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.) lub w przypadku gdy kwota finansowania, o którą ubiega się przedsiębiorca przekracza 500.000.000 zł.

Autor: apl. adwokacki Jakub Murawski

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn