KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

#PIN – Pakiet Impulsów Nadzorczych od KNF dla rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego

20 marca Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod nazwą Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju, w skrócie „#PIN” ogłosił pakiet działań dla sektora rynku kapitałowego mających na celu wzmocnienie jego odporności i możliwości finansowania gospodarki w związku z pandemią wirusa COVID-19. Osobny pakiet został ogłoszony także dla sektora ubezpieczeniowego.

20 marca 2020

1. Pakiet #PIN w obszarze rynku kapitałowego obejmuje następujące cele:

1)     Zapewnienie utrzymania płynności na rynku – przez indywidualną ocenę przez nadzorcę kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, dostosowanie działań nadzorczych do aktualnej sytuacji rynkowej oraz podjęcie i promowanie działań zmierzających do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych.

2)     Umożliwienie wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych – na drodze zmian w przepisach obejmujących wydłużenie terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji dokumentacji finansowej, przekazywania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. a także wydłużenie terminów przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz zatwierdzania polityki wynagrodzeń.

3)     Ułatwienie pozyskiwanie kapitału przez firmy – w tym celu planowane jest wprowadzenie zmian w przepisach w zakresie memorandów informacyjnych, tak by istotnie ułatwić procedowanie dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców.

4)     Umożliwienie koncentracji na obsłudze klientów oraz kluczowych procesów – poprzez pragmatyczne podejście UKNF do wybranych działań nadzorczych takich jak: obowiązki sprawozdawcze, odsunięcie przez nadzorcę planowanych działań poza sprawozdawczych, naruszenia przez podmioty nadzorowane norm adekwatności kapitałowej, przeprowadzanie czynności kontrolnych, przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, przeprowadzenia procesu BION za rok 2020 w formie uproszczonej dla wszystkich podmiotów nadzorowanych, przesunięcie o pół roku terminu dostosowania się biur maklerskich do wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.

 

2. Pakiet #PIN skierowany do sektora ubezpieczeniowego podzielono w następujący sposób:

1)     Działania w obszarze wymogów kapitałowych oraz wypłacalności, w celu zapewnienia zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji możliwości wywiązywania się ze zobowiązań zaciągniętych względem klientów.

2)     Działania w zakresie bieżącego nadzoru,w ramach których organ nadzoru planuje umożliwienie zakładom skoncentrowania się na obsłudze klientów i procesach kluczowych oraz na bieżącej działalności operacyjnej.

3)     Ułatwienie zawierania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, poprzez stosowanie pragmatycznego podejścia do sposobu oceny dokumentowania procesu zawarcia umowy ubezpieczenia, zarówno mając na uwadze wymogi określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, jak i ustawie o dystrybucji.

4)     Inicjatywy legislacyjne w obszarze obsługi umów ubezpieczenia, dążące do uwzględnienia szczególnej sytuacji zakładów ubezpieczeń w aspekcie rozpatrywania roszczeń. Zwracamy uwagę, iż UKNF planuje wystąpienie z propozycją wprowadzenia przepisu znoszącego obligatoryjne nakładanie sankcji administracyjnych za nieterminową likwidację szkód w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19.

 

Jak zaznacza UKNF pakiet #PIN ma stworzyć podmiotom rynku kapitałowego oraz ubezpieczeniowego możliwość adekwatnej reakcji na obecne i przyszłe ryzyka związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego, wsparcie w organizacji finansowania gospodarki oraz na zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej udzielanej klientom na podstawie zawartych umów ubezpieczenia.

Jednocześnie nadzorca zaapelował do adresatów niniejszego pakietu działań o dialog i podjęcie wspólnych prac nad wdrożeniem założeń #PINu.

Pełna treść #PIN dla sektora rynku kapitałowego pod linkiem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Pakiet_Impulsow_Nadzorczych_w_obszarze_rynku_kapitalowego_69299.pdf

Pakiet #PIN skierowany do sektora ubezpieczeniowego:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Pakiet_Impulsow_Nadzorczych_w_obszarze_rynku_ubezpieczeniowego_69294.pdf

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn