KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Dotacje na kapitał obrotowy w ramach RPO Województwa Łódzkiego

W dniu 3 września od godz. 10:00 rusza nabór wniosków o uzyskanie dotacji na kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

31 sierpnia 2020

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 164.747,31 zł.

Kwota dofinansowania obejmuje krotność stawki jednostkowej wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie, czyli maksymalna kwota wsparcia określana jest jako iloczyn stawki jednostkowej (obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego przez 1 miesiąc kalendarzowy) x liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia (3 miesiące) a stawka jednostkowa na finansowanie Kosztów Operacyjnych (KO) przez 1 miesiąc dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi: 7 845,11 zł x √ FTE gdzie:

FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie mogą zostać objęte projekty polegające na wsparciu utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca kalendarzowego w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID19.

Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej równy liczbie miesięcy kalendarzowych, na które ubiega się Wnioskodawca o wsparcie kapitału obrotowego licząc od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie (październik, listopad, grudzień 2020 r.). Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

Co istotne, pomoc udzielana w celu wsparcia gospodarki w wyniku wybuchu epidemii COVID-19 podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną na ten cel zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Łączna wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości kwoty 800 tys. euro brutto.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 3 września 2020 r. od godz. 10.00, a kończy 7 września 2020 r. o godz. 16.00, przy czym możliwe jest skrócenie terminu naboru, jeśli łączna kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczy 130 % alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn