KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby sprawozdanie mogło zostać podpisane zgodnie z nowymi zasadami? Czy nowe reguły podpisywania wpływają na zakres odpowiedzialności członków zarządu za sporządzone sprawozdanie finansowe?

5 stycznia 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) wprowadzające zmiany w podpisywaniu sprawozdań finansowych.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów ustawy o rachunkowości, w przypadku zarządu wieloosobowego sprawozdanie finansowe podpisywali wszyscy członkowie tego organu. Ustawa wprowadza zmiany w tym zakresie - od 1 stycznia 2022 r., w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu. Oznacza to, że obecnie wystarczający jest podpis tylko jednego członka zarządu pod sprawozdaniem finansowym. Jest to istotne ułatwienie m. in. dla podmiotów kierowanych przez organy wieloosobowe, w których członkowie są obcokrajowcami, ponieważ pozwoli na uniknięcie wyzwań organizacyjnych związanych m. in. z procesem uzyskiwaniem przez nich kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Warunkiem skorzystania z nowego rozwiązania jest jednakże uprzednie złożenie przez osoby wchodzące w skład zarządu, a niepodpisujące sprawozdania finansowego, oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmów złożenia takich oświadczeń, które dołączane są do sprawozdania finansowego. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia przez członka zarządu, jest on zobowiązany do podania przyczyny odmowy. Oświadczenie lub odmowę jego złożenia można złożyć w formie elektronicznej (opatrując je podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym) lub w formie papierowej, opatrując je podpisem własnoręcznym. W przypadku złożenia powyższych dokumentów w formie papierowej konieczne jest złożenie przez jedną z osób wchodzących w skład tego organu, podpisującą sprawozdanie finansowe, elektronicznych kopii tych dokumentów.

Warto zwrócić uwagę, że podpisanie przez członka zarządu sprawozdania, jak i złożenie oświadczenia, jest potwierdzeniem przez tego członka, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Ustawa nie różnicuje odpowiedzialności członków zarządu za sporządzone sprawozdanie finansowe pod kątem tego, kto podpisał sprawozdanie, a kto złożył oświadczenie o zgodności sprawozdania z ustawą o rachunkowości. Ponadto podpisywanie sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu to rozwiązanie fakultatywne i w dalszym ciągu możliwe jest podpisywanie tych dokumentów przez wszystkich członków tego organu, tak jak miało to miejsce przed 1 stycznia 2022 r.

Treść Ustawy dostępna jest pod linkiem.

Autor: aplikant radcowska Katarzyna Okoń.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn