KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Aktualizacja stanowiska UKNF dot. niedostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów Rozporządzenia 2017/1129

W dniu 12 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) opublikowano Zaktualizowane stanowisko UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej odpowiednio: „Zaktualizowane stanowisko” oraz „Rozporządzenie 2017/1129”).

2 października 2019

Zaktualizowane stanowisko stanowi uzupełnienie stanowiska UKNF z dnia 11 lipca 2019 r. W szczególności, należy odnotować dodane w Zaktualizowanym stanowisku pkt 17 i 19.

UKNF w pkt 17 zwraca uwagę na brzmienie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, zawierającego wyłączenie spod obowiązku sporządzenia prospektu, które stosuje się m.in. do niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emitujących certyfikaty inwestycyjne skierowane do mniej niż 150 osób. Podkreślono, że do niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych ma w dalszym ciągu zastosowanie definicja oferty publicznej zawarta w ustawie o ofercie publicznej (odsyła do niej ustawa o funduszach inwestycyjnych). UKNF wskazał również, że nadal obowiązują przepisy krajowe dotyczące tworzenia niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym zwolnienie z obowiązku wydania zezwolenia na utworzenie takiego funduszu, zawarte w art. 15 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, jak również przepisy odnoszące do zmiany statutu takiego funduszu.

W dodanym pkt 19 Zaktualizowanego stanowiska odniesiono się do postępowań o zatwierdzenie prospektu, wszczętych na podstawie wniosku złożonego przed 21 lipca 2019 r. UKNF wskazał, że takie postępowanie może być kontynuowane, jeżeli w Rozporządzeniu 2017/1129 nadal istnieje podstawa prawna do sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. W związku z brakiem przepisów przejściowych do postępowania będą miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia 2017/1129, zarówno w zakresie modyfikacji kolejnej wersji prospektu, jak również do prowadzenia i zakończenia postępowania przez KNF. UKNF podkreślił, że w takim przypadku nie zachodzą przesłanki umorzenia postępowania, gdyż istnieje zarówno przedmiot sprawy, jak również stosowne przepisy prawa dające organowi podstawę do zakończenia postępowania poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Ponadto, UKNF zwrócił uwagę, że nadal zawieszone pozostają postępowania o zatwierdzenie prospektu, które zawieszone zostały przed dniem 21 lipca 2019 r., a ich dysponentami są strony tych postępowań i od ich woli zależy ich kontynuowanie. Podkreślono, że KNF nie ma podstaw do ich zakończenia np. poprzez ich umorzenie.

Pełna treść komunikatu

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn