KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

UOKiK zamiast Rzecznika Finansowego? Jest projekt ustawy.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano informację o wpisaniu do wykazu prac legislacyjnych KPRM nowej inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do przejęcia większości kompetencji Rzecznika Finansowego przez UOKiK.

7 września 2020

Wedle treści założeń do projektu ustawy narzędzia prawne oraz instytucjonalne służące ochronie indywidualnych oraz zbiorowych praw konsumentów są w Polsce rozproszone pomiędzy KNF, UOKiK oraz podmioty, których celem jest występowanie w ochronie indywidualnych praw konsumentów, reprezentowanych przez Rzecznika Finansowego oraz powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. Ponadto część kompetencji tych podmiotów wzajemnie się nakłada.

W ocenie autorów projektu rezultatem rozwiązań przewidzianych w ustawie powinno stać się podniesienie poziomu skuteczności ochrony interesów konsumentów, z uwagi na zintegrowanie właściwych w tym obszarze organów. Oznaczałoby to przede wszystkim przejęcie większości dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa UOKiK. Dotyczy to m.in. podejmowania interwencji w indywidulanych sprawach dotyczących reklamacji składanych przez klienta podmiotu rynku finansowego, z uwagi na zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez taki podmiot. Wedle zamierzeń, scedowanie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego na Prezesa UOKiK skutkowałoby także m.in. zwiększeniem efektywności postępowań Urzędu w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Stanowiłoby to w szczególności rezultat rozszerzenia dostępnych UOKiK źródeł informacji na temat naruszeń, oraz efekt scentralizowania w jednym podmiocie działań mających na celu ich monitorowanie.

Prace nad nowym projektem koordynować będzie Ministerstwo Finansów, a jego przyjęcie przez Radę Ministrów powinno nastąpić przed końcem IV kwartału 2020 r.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn