KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Wycena aktywów i sprawozdania finansowe – ważne zmiany dla funduszy inwestycyjnych

Dzisiaj odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca uwag zgłoszonych w trakcie ponownych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych do projektu dotyczącego zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

11 września 2020

Prace nad projektem koordynuje Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów.

Projektowane zmiany odnoszą m.in. do zasad wyceny instrumentów dłużnych. Podejście do wyceny takich instrumentów zakłada wykorzystanie wartości godziwej, zgodne z przyjętym w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR/MSSF). Wedle treści uzasadnienia do projektu, określenie wartości godziwej powinno następować w pierwszej kolejności na podstawie wartości rynkowej. W sytuacji braku ceny rynkowej, wartość godziwa szacowana byłaby modelem opartym o parametry rynkowe obserwowalne bezpośrednio i pośrednio, tj. uwzględniającym np. ceny obligacji tego samego emitenta, emitentów z tej samej branży, tego samego rynku, wysokości stóp procentowych przy ustalaniu stopy dyskontowania przyszłych przepływów z wycenianego instrumentu. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalna byłaby wycena w oparciu o model oparty o dane nieobserwowalne (towarzyszyłby temu obowiązek dodatkowych ujawnień). Jednocześnie dopuszczalność zastosowania metody wyceny według skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej zostanie ograniczona do instrumentów o terminie zapadalności krótszym niż 92 dni. Oznacza to, że instrument o terminie zapadalności dłuższym niż 3 miesiące, powinien być wyceniany według wartości rynkowej albo z wykorzystaniem modelu opartego o parametry rynkowe.

Jakkolwiek pierwszą wersję projektu zmian udostępniono do konsultacji jeszcze w styczniu 2019 r., to proces konsultacji został zainicjowany ponownie w maju br. wraz z nową wersją projektu. Pomimo sytuacji związanej z COVID-19 prace nad projektem przyspieszyły i należy liczyć się z utrzymaniem założonego przez Ministerstwo terminu wejścia w życie zmian do rozporządzenia, tj. daty 1 stycznia 2021 r. Tym samym odrzucony został postulat części przedstawicieli rynku dotyczący przesunięcia daty rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia w zmienionej treści na dzień 1 lipca 2021 r.

Stanowisko zaprezentowane podczas konferencji uzgodnieniowej wskazuje również na zachowanie dotychczasowego podejścia Ministerstwa odnośnie terminu przewidzianego na dostosowanie się przez TFI i fundusze do wymogów określanych na mocy nowej treści aktu. Nowe zasady dotyczące sprawozdań finansowych funduszy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za przyszły rok obrotowy, podczas gdy sprawozdania za bieżący rok będą mogły (stosownie do decyzji danej jednostki) zostać sporządzone wedle zasad określanych zmienionym rozporządzeniem. Utrzymane zostanie również rozwiązanie przejściowe uwzględniające dopuszczalność zastosowania metody skorygowanej ceny nabycia uwzględniającej efektywną stopę procentową dla instrumentów nabytych przed datą określoną w rozporządzeniu (wedle dotychczasowej wersji 1.01.2020 r.) oraz ze wskazanym tam terminem zapadalności (wedle pierwotnej treści projektu – 31.12.2021 r.).

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn