KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie transgranicznego obrotu funduszami

W dniu 14 września 2020 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

15 września 2020

Projekt został skierowany do uzgodnień zewnętrznych. Celem projektowanej nowelizacji jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych w zakresie znoszenia barier dla transgranicznego wprowadzania funduszy inwestycyjnych do obrotu (zarówno funduszy typu UCITS jak i AFI).

Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy będzie aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym w ramach zgłoszenia zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem.

Czemu służy nowelizacja?

Projektowana ustawa dokonuje transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz umożliwia stosowanie bezpośrednio uzupełniającego powyższą dyrektywę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz. Urz. UE L 188 z 12.7.2019, str. 55). Głównym celem tych aktów prawnych jest zniesienie barier dla transgranicznego wprowadzania funduszy inwestycyjnych do obrotu (tak UCITS jak i AFI) w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, a w konsekwencji zastopowanie fragmentacji rynku.

Czego dotyczy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156?

Rozporządzenie 2019/1156 ustanawia jednolite przepisy dotyczące:

1)    informacji reklamowych kierowanych do inwestorów,

2)    wspólnych zasad dotyczących opłat i prowizji nakładanych na zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w związku z ich działalnością transgraniczną,

3)    udostępniania na stronie internetowej informacji na temat przepisów krajowych dotyczących wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz nakładanych opłat i prowizji.

4)    stworzenia centralnej bazy danych dotyczących transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania;

5)    procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez krajowe organy nadzoru.

Termin

Termin transpozycji Dyrektywy 2019/1160 upływa dnia 2 sierpnia 2021 r. Należy wskazać, że data wejścia w życie aktów krajowych dokonujących implementacji ww. dyrektywy w zakresie przepisów dotyczących informacji reklamowych oraz czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu powinna zostać zsynchronizowana z datą wejścia w życie odpowiednich przepisów Rozporządzenia 2019/1156 (które częściowo stosuje się już od 1 sierpnia 2019 r. a częściowo będzie się stosować od 2 sierpnia 2021 r.).

Zgodnie z projektem zmian do ustawy, przepisy mają wejść w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

Główne zmiany

Główne zmiany, które mają zostać wprowadzone nowelizacją obejmują następujące kwestie, istotne w procesie administrowania i obsługi funduszy inwestycyjnych:

 • rozszerzenie wymogów dotychczas obejmujących UCITS w zakresie zapewniania rozwiązań na rzecz inwestorów na zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) wprowadzających do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) wśród inwestorów detalicznych;
 • ujednolicenie oraz rozwinięcie przepisów dotyczących skutków zmian w danych podlegających zgłoszeniu organom nadzorczym przed podjęciem działalności transgranicznej;
 • rozszerzenie zakresu danych, jakie UCITS lub ZAFI są obowiązane przekazać organom nadzoru przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu;
 • określenie jasnych warunków, na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI w przyjmującym państwie członkowskim;
 • ustanowienie ujednoliconej definicji czynności poprzedzających wprowadzanie do obrotu oraz określenie warunków, na jakich ZAFI z UE mogą podejmować czynności poprzedzające wprowadzanie do obrotu;
 • wprowadzenie jednolitych wymagań dotyczących informacji reklamowych kierowanych do inwestorów AFI i UCITS;
 • rozszerzenie wykazu danych, jakie musi zawierać zawiadomienie o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które Komisja Nadzoru Finansowego otrzymuje od właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego;
 • wprowadzenie reguły, że państwa członkowskie nie wymagają od funduszu zagranicznego fizycznej obecności na ich terytorium ani wyznaczenia podmiotu trzeciego w celu wypełnienia jego obowiązków;
 • zniesienie konieczności ustanawiania przez fundusz zagraniczny agenta płatności na terytorium państwa członkowskiego.

Projekt noweli dostępny jest pod linkiem.

Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do dnia 25 września 2020 r.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn