KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z Brexitem

Projekt ustawy, opublikowany 5 marca 2019 r., określa zasady prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: Wielka Brytania) oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W przypadku nie zawarcia umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, oraz braku innego sposobu uregulowania stosunków w zakresie prowadzenia działalności przez instytucje finansowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze i wykonujących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa wprowadzi na poziomie krajowym mechanizmy chroniące interesy klientów takich instytucji.

27 marca 2019

W przypadku tzw. „twardego Brexitu” instytucje te utracą bowiem możliwość wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej w oparciu o jednolity paszport europejski. Projekt zakłada m.in., iż:

1. zagraniczna firma inwestycyjna (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), mającą siedzibę, centralę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru, może kontynuować wykonywanie zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w zakresie czynności stanowiących działalność maklerską, do dnia:

1) wygaśnięcia tych umów,

2) uzyskania zezwolenia na prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej w formie oddziału przez osobę prawną prowadzącą działalność maklerską i mająca siedzibę na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie na podstawie art. 115 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

– nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, który w dniu wejścia w życie ustawy będzie posiadał aktywa ulokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze lub jest stroną umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na wskazanych rynkach, może utrzymywać te papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego w portfelu inwestycyjnym funduszu lub dokonywać lokat aktywów funduszu w takie papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego lub być stroną umów mających za przedmiot takie instrumenty pochodne lub zawierać takie umowy, pomimo nie wskazania w statucie funduszu inwestycyjnego tych rynków, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zmiana statutu funduszy inwestycyjnych, o których mowa powyżej, w zakresie wskazania właściwego rynku na terytorium Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru, dokonana przed upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nie będzie wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wejdzie w życie z dniem ogłoszenia tej zmiany statutu. Do czasu wejścia w życie zmiany statutu, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, fundusze inwestycyjne wymienione powyżej, w odniesieniu do papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, wskazanych powyżej stosują zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym nie będącym rynkiem regulowanym w państwie członkowskim.

Przepisy końcowe projektu Ustawy zakładają, że ustawa wejdzie w życie z dniem 30 marca 2019 r.

Pełna treść projektu ustawy

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn