KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 4 października 2018 r. Sejm RP, podczas III czytania, uchwalił ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Oznacza to rozpoczęcie procedury rozpatrywania ustawy przez Senat, który po zapoznaniu się ze sprawozdaniem właściwej komisji senackiej, będzie obradował nad jej kształtem.

10 października 2018

W toku prac Izby Niższej Sejmu nad projektem ustawy wprowadzono kilka zmian względem wersji projektu skierowanej do prac parlamentarnych. W szczególności przyjęto poprawkę dotyczącą m.in. wysokości opłaty za prowadzenie ewidencji PPK, która według przyjętego brzmienia, nie może być wyższa niż 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową. Dodano również obowiązek poinformowania podmiotu zatrudniającego przez instytucję finansową o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonanej czynności.

Marszałek Senatu po otrzymaniu uchwalonej przez Sejm ustawy, skieruje ją do odpowiednich komisji, które w ciągu 18 dni opracują projekt stanowiska Izby Wyższej Parlamentu. Następnie projekt ustawy będzie przedmiotem obrad Senatu, który w razie niezgłoszenia żadnych poprawek przekaże ją za pośrednictwem Marszałka Sejmu do podpisu Prezydenta oraz publikacji w Dzienniku Ustaw RP.

Wprowadzenie PPK stanowi realizację Programu Budowy Kapitału w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z 2017 r. Zgodnie z założeniami, podmioty zatrudniające (pracodawcy) zobligowane zostaną do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z umieszczoną w ewidencji PPK instytucją finansową uprawnioną z tego tytułu do zarządzania oszczędnościami gromadzonymi w ramach pracowniczych planów kapitałowych.

Ponieważ PPK skierowane są do ok. 11,5 mln obywateli, obowiązek uruchomienia PPK będzie się aktualizował dla poszczególnych grup pracodawców stopniowo, w zależności od ilości zatrudnionych osób. Z początkiem lipca 2019 r. dotyczył będzie podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób; od 1 stycznia 2020 r. – podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób; od 1 lipca 2020 r. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób; natomiast począwszy od 1 stycznia 2021 r. – wszystkich podmiotów zatrudniających (bez względu na stan zatrudnienia), jak również jednostek sektora finansów publicznych.

Treść uchwalonej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn